Кантората е специализирана в следните правни области:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • обжалване на наказателни постановления и електронни фишове;
 • Консултации и съдействие в производство по издаване разрешения и лицензии;
 • Предоставяне съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута им на територията на Република Българи;
 • Писмени възражения по актове за установяване на административни нарушения;

ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРАВО

 • представителство пред КЗП и съдействие при проверки;
 • консултация относно провеждани рекламни кампании, програми за лоялност и директен маркетинг;
 • консултиране на търговци относно изискванията за етикиране и безопасност и качество на стоките и услугите;
 • организирането на международни онлайн кампании, които отговарят на сложните законови и подзаконови актове, директиви и регламенти на ЕС;
 • защита и съдействие при установено прилагане на Нелоялни търговски практики

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО

 • събиране на вземания на банки, финансови институции и колекторски фирми;
 •  представителство в искови, заповедни, изпълнителни и обезпечителни производства;
 • консултации във връзка със защита на длъжника при издаден изпълнителен лист;
 • съдействие на длъжници по изпълнителни дела пред ЧСИ, разсрочване на вземането, защита при опис на движими вещи, на недвижим имот и др;
 • спиране и прекратяване на изпълнителни дела (поради изтекла давност и при наличието на други възможности дадени от закона);

ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО

 • изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • процесуално представителство по дела, свързани с договори, търговски сделки,;
 • учредяване на търговски дружества и НПО;
 • промени в търговския регистър;
 • преобразувания;
 • юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация на търговско дружество

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • преглед и анализ на процесите по обработване на лични данни;
 • изготвяне на Вътрешни правила за законосъобразно обработване;
 • създаване на регистри на дейностите по обработване на лични данни;
 • консултиране при трансфер на данни в трети страни;
 • првежедане на онлайн магазини в съответствие с GDPR;

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • представителство в досъдебното производство;
 • защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение;
 • съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица;
 • предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди;
 • съдебна защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право;

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • представителство при ревизия на физически лица;
 • консултаций при проверки/ревизия на онлайн търговци;
 • обжалване на ревизионни актове;
 • офшорни зони;

СЕМЕЙНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

 • правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
 • съдействие за закупуване на имот от ЧСИ;
 • проучване на имоти;
 • консултации по проблемите при покупка на жилище „на зелено“;

Работни езици са български и английски.