" } } ]}
шофиране с алкохол

Шофиране след употреба на алкохол

Едно от най-неразумните действия, които може да се предприемат след като сме употребили алкохол е да се качим зад волана.

Именно поради високите рисковете, които неминуемо създаваме, законодателството предвижда все по-тежки наказания за шофиране с алкохол.

От друга страна, като всяко друго административно-наказателно производство, установяването на алкохол в кръвта изисква спазване на строго опреледена процедура, която е предпоставка за законосъобразно установяване на нарушението.

Нека видим как протича тя.

Шофиране с алкохол до 1,2 промила

Шофирането след употреба на алкохол се квалифицира като административно нарушение, ако установената концентрация на алкохол в кръвта е от 0,5 до 1,2 промила.

Законодателят е презюмирал, че алкохолна концентрация в този диапазон оказва негативно въздействие при управление на МПС в значима и недопустима степен, поради което последното е забранено, а нарушението на забраната предвижда налагане на наказание и принудителни административни мерки.

Как протича процедурата по установяване на алкохол?

На първо място, органите на КАТ са ни спрели за регулярна проверка на документи и при съмнение относно поведението, реакциите ни или други външни признаци, са решили да проверят дали не сме употребили алкохол преди да се качим зад волана.
Възможно е проверката да премине и по различен ред – да бъдем спрени от полицейски патрул, който при съмнение относно нашето поведение и реакции да повика КАТ.

Редът, по който се осъществява проверката е уреден в Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози („Наредбата“)

По време на проверката сме задължени да спазваме указанията на контролните органи, тъй като неспазването им се приема за отказ да бъде извършена проверка за употреба на алкохол и представлява отделно административно нарушение, което води със себе си следните последици:

 • 2 години лишаване от право да управлявате МПС +
 • глоба в размер от 2000 лв.

Важно! В случай, че откажете да ви бъде извършена проверка за алкохол, най-вероятно ще ви бъде наложена и принудителна административна мярка – прекратяване на регистрация на управляваното МПС за срок от 6 до 12 месеца.

Това действие би могло да има и положителен аспект, в случай, че управлявате автомобила след прием на значително количество алкохол, което предполага при проверка да бъде отчетена концентрация на алкохол над 1,2 промила.
Ако откажете да ви бъде извършена проверката, ще понесете описаните по-горе санкции, но няма да бъдете подведени под наказателна отговорност, следователно няма да бъдете осъждани за престъпление от общ характер.

Какви са задълженията на контролните органи по време на проверката?

Първоначално проверката се осъщестява с техническо средство (Алкотест – Дрегер), което следва да е преминало необходимите проверки съгласно Закона за измерванията и да е годно за употреба към момента на взимане на пробата на водача. Ако проверката с техническото средство отчете над 0,5 промила алкохол в издишания от водача въздух, то контролният орган задължително трябва да издаде и талон за медицинско изследване, който следва да бъде по образец съгласно Наредбата.

Талонът се попълва в три еднакви екземпляра, като първия се представя на водача или се изпраща до лечебното заведение, вторият се прилага към акта, а третият остава за отчет. На талонът, който се прилага към акта, както и на талона, който се предоставя на водача се поставя стикер с номер, за да може да се удостовери идентичност с номера на извършеното впоследствие изследване.

При извършване на проверката с дрегер се съставя и Протокол по образец от Наредбата, който следва да се подшише от водача на автомобила.

Спазването на тази процедура е основание за законосъобразно установяване на нарушението.

Ако не приемете показанията на дрегера, в талона трябва да се отрази, че искате да ви бъде извършено медицинско изследване, чрез вземане на кръвна проба. Ако в талона не бъде отразено нищо, се счита че приемате резултатите от дрегера, и няма как да ги оспорите в по-късен етап. (извън случая, когато дрегерът не е преминал необходимите технически проверки)

Какъв е срокът в който трябва да се явим в лечебното заведение за изследване на кръвта?

Срокът, в който трябва да посетим посоченото в талона лечебно заведение е:

 • 45 минути, когато нарушението е извършено в населеното място, където се намира лечебното заведение (т.е в същия град)
 • 2 часа –  в останалите случаи

Ако не се явим в посочения час (и няма обективни причини за закъснението ни), за установени ще бъдат приети резултатите от дрегера.

Преди извършването на медицинското изследване за алкохол в кръвта, следва да бъдат снети допълнителни данни като налични заболявания, прием на лекарства през последните 24 часа, поведенчески реакции, които се вписват в Протокол за медицинско изследване по образец от Наредбата, който следва да бъде подписан от медицинското лице, извършило последното.

Кръвните проби се вземат във две вакумни епруветки, като последните се надписват с имена, ЕГН на водача, дата и час, и се запечатват със стикерите, които посочихме по-горе. Пробите трябва да бъдат изпратени в хладилни чанти до лечебното заведение в срок до 5 дни.

Извършените изследвания и резултатите от тях се вписват в лабораторна книга.

Важно! Ако не бъдат спазени правилата описани по-горе, наказателното постановление, а впоследствие и наложените принудителните мерки могат да бъдат отменени поради нарушение на процесуалните правила.

Важно! В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление може да поискате за ваша сметка да бъдат повторени изследванията, като се възлага изследване на контролната проба. Ако се установят различия над 0,20 на хиляда между двете проби, се възлага извършване на трето изследване в друга лаборатория от трима специалистики – химици. При наличие на съществени разлики в резултате, са налице основания за отмяна на наказателното постановление, тъй като обвинението няма да бъде доказано по един безспорен и несъмнен начин.

Важно! В Наказателното постановление трябва ясно да е описана фактическата обстановка – способа чрез който е установена употребата на алкохол, номера на техническото средство, респективно номера на талона за медицинско изследване и други важни обстоятелства.

Обжалване на Наказателно постановление за алкохол

Ако ви бъде издадено наказателно постановление за употреба на алкохол като водач на МПС, прочетете тази статия описваща в подробности процедурата, сроковете и основанията за обжавлане или се свържете с нас директно.

Наказания за шофиране с алкохол в кръвта

наказание за алкохолСлед последните промени се предвиждат следните наказания за алкохол:

 • При управление на МПС с алкохол в кръвта от 0,5 до 0,8 промила се предвижда отнемане на шофьорската книжка за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;
 • При управление на МПС с алкохол в кръвта от 0,8 до 1,2 промила се предвижда отнемане на шофьорската книжка за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.;

Тези наказания не могат да бъдат намалени, тъй като са определени в абсолютен размер от законодателя и се налагат кумулативно.

Освен това, след последните промени, при шофиране с алкохол в кръвта над 0,5 промила, контролните органи налагат и принудителни административни мерки.

Първо, прекратяване на регистрацията на автомобила за срок от 6 до 12 месеца.
Прекратяване на регистрация е отмяна на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение. Отнема се контролния талон и се свалят регистрационните табели на автомобила.

Автомобилът може да се регистрира повторно след изтичане на срока на принудителната административна мярка или след отмяна на наказателното постановление, с което е установено управлението на МПС с алкохол над допустимия минимум.

Второ, отнемане на свидетелството за управление на МПС за срок до 18 месеца, но не повече от срока на наложеното с наказателното постановление наказание.

Важно!  Тези принудителни мерки се издават с цел предотвратяване и преустановяване на възможността лицето да извърши нарушения по ЗДвП и за осигуряване безопасността на движението по пътищата. Те са законосъобразни, дотолкова доколкото не бъде отменено издаденото впоследствие наказателно постановление. В редки случай, се допускат и нарушения в Заповедите за издаване на ПАМ, които на самостоятелно основание могат да доведат до тяхната отмяна.

Важно! Органът трябва да изложи мотиви за продължителността на срока на действие на мярката. Продължителността на срока се обосновава от обществената опасност на деянието (колкото по-високо е съдржанието на алкохол в кръвта, толкова по-укоримо е и поведението на водача) и от обществената опасност на дееца (съдебно минало, предишни нарушения по ЗДвП). Ако срокът на мярката не е обоснован и съдържанието на алкохол в кръвта не граничи с законоустановения максимум за административно наказване, то имате основания да обжалвате принудителната мярка и да формулирате искане за намаляне на времетраенето на мярката.

Важно! Съдебната практика приема, че собствеността на МПС- то и попадането му в режим на съпружеска имуществена общност е ирелевантно за законосъобразността на заповедта за прекратяване на регистрация на МПС за предвидения срок.

Шофиране с алкохол над 1,2 промила

Управление на МПС с алкохол в кръвта над 1,2 промила, установено по надлежния ред, се квалифицира като извършено престъпление от общ характер. Поради това, ако дрегерът отчете над 1,2 промила алкохол в издишания от водача въздух, материалите се отделят, и се образува бързо досъдебно производство.

Важно! За престъпление по чл. 343б от НК е неприложимо освобождаването от наказателна отговорност и замяната и с административно наказание. Следователно, най-лекото, с което може да се разминете при доказана вина, е да бъдете условно осъдени.

Наказанието за алкохол над 1,2 промила е от 1 до 3 години лишаване от свобода, глоба от 200 до 1000 лв., като съдът ще ви наложи и наказание лишаване от право да управлявате МПС за определен срок.

Практически съвет! Ако употребата на алкохол е установена с техническо средство Алкотест дрегер и нейната концентрация гранични с законоустановения максимум за определяне на деянието като административно-нарушения (например 1,25 промила), може да се изиска справка от БИМ за максимално допустими грешки на анализатор за алкохол в дъха тип Алкотест и ако се установи, че допустимите грешки биха се отразили върху пробата, с възможност същата да бъде под 1.2 промила, то обвинението няма да бъде доказано по несъмнен начин и може да се стигне до прекратяване на досъдебното производство.

Споразумение по дело за шофиране след употреба на алкохол

Сключването на споразумение между защитата, прокурора и обвияниемия е един от най-добрите изходи за решаване на делото, при положение, че фактическата обстановка е ясна и не са налице процесуални нарушения по Наредбата.

Ако делото премине по реда на чл. 381 и следващите от НПК, а именно – със сключване на споразумение, законът позволява съдът да наложи наказание под предвидения в санкцията на нормата минимум, в случая под минимума от една година.

Освен това, адвокатът ще направи всичко възможно да се споразумее с прокурора за налагане на условна присъда, с минимален срок на отлагане на наказанието.

Поради посочените по-горе причини, ви съветваме да се обърнете към адвокат, ако сте обвинен за управление на мпс с над 1,2 промила алкохол.

3 коментара “Шофиране след употреба на алкохол

 1. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://youpic.com/photographer/nicolayvladimirov04/?mode=bio

  KW:
  Jeden Gniewny Czlowiek Za Darmo Online W HD
  Za Free Jeden Gniewny Czlowiek Online
  Jeden Gniewny Czlowiek Vider 2021
  Jeden Gniewny Czlowiek Przeciek FILMu
  Jeden Gniewny Czlowiek (2021) – pelny FILM online
  Jeden Gniewny Czlowiek Za Free ONLINE 2021

 2. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://plazapublica.cdmx.gob.mx/profiles/malyczlowiek/activity?locale=en

  KW:
  Jak oglądać Jeden Gniewny Czlowiek?
  Jeden Gniewny Czlowiek Za Darmo Ogladaj
  Obejrzyj pelny FILM w języku angielskim Jeden Gniewny Czlowiek (2021)
  Jeden Gniewny Czlowiek (2021) – pelny FILM online
  Obejrzyj caly FILM Jeden Gniewny Czlowiek (2021) do pobrania chomikuj
  caly FILM, Jeden Gniewny Czlowiek (2021), pelny FILM

 3. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://youpic.com/photographer/nicolayvladimirov04/?mode=bio

  KW:
  Jeden Gniewny Czlowiek Przeciek FILMu
  Jeden Gniewny Czlowiek Vider FILM
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL pl
  Jeden Gniewny Czlowiek Caly FILM Cda
  Jeden Gniewny Czlowiek (2021) pelny FILM vimeo chomikuj
  Obejrzyj pelny spoiler FILMu Jeden Gniewny Czlowiek (2021) chomikuj

 4. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://paiza.io/projects/GeQtQtCxOhatR5wBsbvCpw

  KW:
  Jeden Gniewny Czlowiek Vider 2021
  Jeden Gniewny Czlowiek Netflix
  Jeden Gniewny Czlowiek Full Movie Video
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL napisy pl
  Obejrzyj caly FILM Jeden Gniewny Czlowiek (2021) do pobrania chomikuj
  Jeden Gniewny Czlowiek Zwiastun

 5. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://paiza.io/projects/GeQtQtCxOhatR5wBsbvCpw

  KW:
  Jeden Gniewny Czlowiek Kiedy
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL lektor pl
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL hd
  Obejrzyj pelny FILM w języku angielskim Jeden Gniewny Czlowiek (2021)
  Jeden Gniewny Czlowiek Online Ogladaj Za Friko
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL napisy pl

 6. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://network.changemakers.com/profiles/114433966536242860045

  KW:
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL polska komedia
  Obejrzyj pelny FILM w języku angielskim Jeden Gniewny Czlowiek (2021)
  Pobierz Jeden Gniewny Czlowiek (2021) FILM HDRip WEB-DLRip
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL oglÄ…dnÄ™
  Jeden Gniewny Czlowiek Premiera
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL oglÄ…dnÄ™

 7. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://network.changemakers.com/profiles/114433966536242860045

  KW:
  Jeden Gniewny Czlowiek Lektor PL Za Darmo
  Jeden Gniewny Czlowiek Caly FILM Cda
  Obejrzyj caly Moviedaily Motion Jeden Gniewny Czlowiek (2021) chomikuj
  Jeden Gniewny Czlowiek FILM Za Darmo
  Jeden Gniewny Czlowiek (2021) pelny FILM vimeo chomikuj
  Pobierz FILM Jeden Gniewny Czlowiek (2021) FILM Jeden Gniewny Czlowiek

 8. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://youpic.com/photographer/nicolayvladimirov04/?mode=bio

  KW:
  Obejrzyj caly FILM Jeden Gniewny Czlowiek (2021) do pobrania chomikuj
  Jeden Gniewny Czlowiek Zwiastun
  Jeden Gniewny Czlowiek Online Ogladaj Za Friko
  Obejrzyj caly FILM Jeden Gniewny Czlowiek (2021) do pobrania chomikuj
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL oglÄ…dnÄ™
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL polska komedia

 9. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://www.obsidianportal.com/profile/nicolayvladimirov04

  KW:
  Jeden Gniewny Czlowiek Premiera
  FILM Jeden Gniewny Czlowiek PL seans
  Obejrzyj caly FILM Jeden Gniewny Czlowiek (2021)
  Jeden Gniewny Czlowiek FILM Za Darmo
  Jeden Gniewny Czlowiek (2021) caly FILM do obejrzenia Zobacz pelny FILM chomikuj
  Jeden Gniewny Czlowiek Pelny FILM Za Free

 10. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://www.ulule.com/nicolayvladimirov04/#/projects/followed

  KW:
  KRUK sezon 2 Cda odcinek 1
  KRUK sezon 2 Caly Serial odcinek 1
  KRUK sezon 2 Caly Serial CDA ALTERNATYWA LUKNIJ.VIDEO HD 1080pKRUK sezon 2 Netflix odcinek 1
  KRUK sezon 2 HD Za Darmo odcinek 1
  KRUK sezon 2 We Collided Vider odcinek 1

 11. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://www.docdroid.net/OMHtVeF/kruk-ogladaj-za-darmo-sezon-2-pdf

  KW:
  KRUK sezon 2 HD Za Darmo odcinek 1
  Pobierz KRUK sezon 2 (2021) Serial HDRip WEB-DLRip odcinek 1
  KRUK sezon 2 Przeciek Serialu odcinek 1KRUK sezon 2 Cinema City odcinek 1
  Ogladaj Za Free KRUK sezon 2
  KRUK sezon 2 Wersja Kinowa Za Darmo odcinek 1

 12. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://www.pinterest.de/pin/927178642004874112

  KW:
  KRUK sezon 2 We Collided Vider odcinek 1
  Pobierz Serial KRUK sezon 2 (2021) Serial KRUK sezon 2 odcinek 1
  Jak oglądać KRUK sezon 2?KRUK sezon 2 Vider odcinek 1
  KRUK sezon 2 Caly Serial Cda odcinek 1
  KRUK sezon 2 Lektor PL odcinek 1

 13. MixVab каза:
  Вашият коментар е задържан за одобрение. Така ще изглежда той след одобрение.

  https://tapas.io/nicolayvladimirov04

  KW:
  KRUK sezon 2 Caly Serial Cda odcinek 1
  Obejrzyj pelny Serial w języku angielskim KRUK sezon 2 (2021)
  KRUK sezon 2 Caly Serial 2021 Vider odcinek 1KRUK sezon 2 (2021) – pelny Serial online odcinek 1
  KRUK sezon 2 Cda Lektor PL odcinek 1
  KRUK sezon 2 Vider Serial odcinek 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *