Наказателно постановление от РЗИ | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
Наказателно постановление РЗИ

Наказателно постановление от РЗИ

Дирекция „Здравен Контрол“ към регионалните здравни инспекции („РЗИ“) осъществява систематичен контрол за спазване на здравните и санитарно-хигиенни изисквания на обектите с обществено предназначение, лечебните заведения, и лицата работещи в тях.

При констатирани нарушения директора на РЗИ издава наказателни постановления.

Обект на проверки са и заведения за хранене, кафенета, нощни клубове, за спазване нормативните забрани и ограничения за тютюнопушене, както и контрол върху шума.

Проверка от РЗИ

Инспекторите от РЗИ имат право да осъществяват проверки без предварително уведомяване.

На същите следва да се осигури свободен достъп до обекта, стоките и документи, свързани с тях. Инспекторите имат право да вземат проби за изследване, да издават задължителни предписвания, да съставят актове за установяване на нарушения, както и да правят предложения за издаване на принудителни админситративни мерки.
За-тежки нарушения на Закона за здравето и наредбите към него, инспекторите имат право да издават предписания за спиране експлоатацията на обект.

Оспорване на наказателното постановление от РЗИ

Редът за защита е общият по ЗАНН.

Актът, съставен от инспектор от РЗИ, не подлежи на самостоятелно обжалване.

На обжалване подлежи единствено наказателно постановление, издадено въз основа на акта.
Това и единствената възможност за отмяна на наложената имуществена санкция, респективно за намаляне на нейния размер.

Основанията, сроковете за издаване на наказателно постановление и въпросите за давността сме разгледали подробно в Обжалване на наказателно постановление.

До кого се подава жалбата?

Жалбата срещу наказателното постановление се подава, чрез директора на РЗИ, до районния съд по мястото на извършване на нарушението, в 14 дневен срок от връчването. (срокът е удължен, вледствие промените от 23.12.2021 г. в ЗАНН)

Примери от практиката за нарушения констатирани от РЗИ

Едно често извършвано нарушения чрез бездействие е неуведомяването на РЗИ за октриване на обект с обществено предназначение.

За да се установи, кои бизнеси попадат под обхвата на нормата на чл.36 от Закона за здравето, трябва да се отговори на въпроса – кой обект е такъв с обществено предназначение по смисъла на § 1, т.9, б.“в“ от ДР на ЗЗ?

Хотели, театри, киносалони, концертни зали, читалища, фризьорски и козметични салони, финтес зали, детски градини, като подробният списък е поместен в Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

Имуществената санкция за това нарушение започва от 2000 лв.

Ако съществува възможност за отмяна на наказателно постановление, издадено за нарушение на правилото на чл. 36 ал. 1 от ЗЗ, най-често то е на процесуално-правно основание.

Нарушения във връзка тютюнопушенето

В чл. 56 от Закона за здравето, е уредено общото императивно правило, забраняващо тютюнопушенето в закрити обществени места.

Въпреки това, много бизнеси под различен предтекст, не спазват това правило и биват санкционирани от РЗИ.

Санкцията за юридически лица е значителна и започва от 3 000 до 5 000 лв.

При това нарушение следа да се анализират правилата в Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места, изискванията определящи мястото като закрито съгласно § 1а от ДР на Закона за здравето, както и самата процедура по съставяне на акта за установяване на нарушение и издаването на НП.

Ограничения нивата на шума

С разпоредбата на чл. 16 а) ал. 2 Закона за защита от шума и околната среда („ЗЗШОС“) е уредена категорична забрана за озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 – 7:00 ч.

Контролът по спазването на тази разпоредба, по силата на чл. 22, ал. 1, т. 4 ЗЗШОС е възложен на кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица.

Съвместен контрол, с инспектори от РЗИ, е възможен единствено за техническото установяване нивата на шума.

Нито в ЗЗШОС, нито в Закона за здравето, са предвидени правомощия за съответните РЗИ да осъщестяват контрол самостоятелно, нито директорите на РЗИ да издават принудителни административни мерки, във връзка този контрол.

Следователно, станалите повод на обществена дискусия, Заповеди за спиране дейността на обекти поради силно музикално озвучение (обикновено нощни заведения, в курортните зони) издавани от директори на РЗИ са нищожн, поради липсата на материална компетентност на техния издател – директор на РЗИ.

В тази връзка, и наказателни постановления, издадени във връзка неспазване на заповеди на директора на РЗИ, също следва да бъдат отменени, поради отпадане на основанието за издаването им.

4.7/5 - (24 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.