Учредяване на фирма ООД и ЕООД - Адвокатски услуги
Регистрация на фирма

Учредяване на фирма

Ще разгледаме учредяването на фирма не само като формален процес, но като основите, които полагате сега, за да ви носят докато растете и се развивате.

Защото новият бизнес е като новородено бебе – неизбежно ще отнема цялото ви време през първите години.


Учредяване на фирма – избор на правна форма

Преди да пристъпите към формалната процедура по учредяване на вашето дружество, следва да обмислите внимателно каква дейност ще осъществявате.

Ще имате ли партньор и направили ли сте добър разчет на дължимите данъци и осигуровки при различните форма за бизнеса ви.

Най-често използваните правни форми на организация на бизнеса в България са Еднолично дружество с ограничена отговорност („ЕООД“) , Дружеството с ограничена отговорност („ООД“) и Акционерно дружество („АД“).

Процедура по учредяване

Процедурата по преминава през два етапа – изготвяне и подписване на изискуемите документи и подаването им в Търговски регистър.

И двата етапа могат да бъдат осъществени със и без съдействието на адвокат.

В същото време, ако имате неясноти относно избора на правна форма, разписването на учредителния договор, вашите права и задължения като собственик/съдружник, ползването на адвокат ще ви гарантира сигурност и ще ви спести време, а понякога и средства.

Учредяване на ЕООД с Aдвокат

Ако желаете да ползвате нашите правни услуги за регистрация на фирма процесът е следният:

 1. Избор на фирмено наименование – вие ни съобщавате желаното име, ние проверяваме дали е свободно и потвърждаваме.
 2. Избор на правна форма (по-долу в статията сме посочили основните различия)
 3. Опредеме учредителния капитал – сума пари, която трябва да внесете в банкова сметка и която може впоследствие да бъде изтеглена и ползвана за нуждите на новоучредената фирма.
 4. Избираме седалище, адрес на управление и предмет на дейност, който ще бъде вписан в Учредителния договор/Устав
 5. Избор на управител и други въпроси, свързани с вземането на решения във фирмата
 6. Нашият екип изготвя необходимите документи и ви ги предоставя
 7. Отивате при най-близкия нотариус, който следва да завери спесимен от подписа на новоназначения управител
 8. След това посещавате избрана от вас банка, в която внасяте посочния в т.3 учредителен капитал
 9. Заплащате държавна такса за регистрация на фирмата
 10. Носите ни (изпращате ни сканирани) подписаните документи, заедно с платежно за таксата към ТР и вносна бележка за капитала
 11. Ние ги подаваме в Търговски регистър
 12. До 3 дни имате регистрирана фирма

Важно! Услугата може да бъде извършена дистанционно (онлайн).
Важно! Документите за регистрация на фирма са различни в зависимост от избора на правна форма, като ние поемаме задължение да изготвим всичко необходимо.

Цени за учредяване на фирма

Цените се определят в зависимост от вашите желания – ЕООД или ООД.
Необходими ли са лицензии/разрешения за извършване на избраната от вас дейност, ще ви съдействаме ли за получаването им и други.

ЗАПИТВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ФИРМА

Колко време отнема откриването на фирма?

Срокът за откриване на фирма е кратък.
Служителите от търговски регистър разглеждат с приоритет заявленията за новоучредяващи дружества и при нормален ход на процеса, може да получим регистрация за срок от 3 дни.

Кога учредяваме на ЕООД?

откриване на фирма
Регистрацията на фирма ЕООД е предпочитан вариант за стартиране на малък бизнес, особено за случаите, в които собственикът ще извършва и цялата дейност на дружеството.

Именно тази правна форма, се избира, когато собственикът на капитала се назначава и за управител на фирмата.

Кой представлява фирмата?

Когато собственик на капитала е юридическо лице, неговият представителен орган или назначен от него управител, управлява едноличното дружество.

А едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставят протоколи в съответната на решенията на общото събрание форма.

Ако сте избрали тази форма на дейност и възнамерявате да назначите трето лице за управител на вашето ЕООД, това става с договор за възлагане на управление.

Важно!!! Правомощията на управителя не могат да бъдат ограничени с договора за управление. Tези ограничения няма да имат действие спрямо трети лица. Още повече, въпреки че съгласно чл. 137 ал. 1 т. 7 , решенията за придобиване и отчуждаване на недвижим имот са от компетентността на общото събрание, при ЕООД – на едноличният собственик на капитала, ВКС в свое тълкувателно решение, приема че решенията на Общото събрание/ на Едноличният собственик на капитала са задължителни само във вътрешните отношения между двата органа, но не и в отношенията на търговското дружество с трети (външни) лица.

Казано на по-прост език, според ВКС управителят не е ограничен в представителните си правомощия.

Практически проблем

От горното, следва че продажбата на имот на фирмата ще бъде действителна спрямо трети лица.
Може да търсите отговорност лично от управителя, което крие големи рискове от невъзможността да получите обезщетение съразмерно с причинените ви вреди.

Именно затова, препоръчваме преди да започнете производството по регистрация на фирма, да се обърнете към адвокат.  Той  ще обърне внимание на спецификата на дейността, която ще осъществявате, като още от самото начало ви посочи подводните камъни и как да ги прескочите.

ЗАПИТВАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Данъци и осигуровки на ЕООД

Корпоративният данък е в размер на 10% от печалбата.

Ако бъдете назначени за управител, следва да си внасяте и осигуровки поне върху минималния осигурителен доход.

Отговаряте за задълженията на фирмата до размера на капитала, не и с личното си имущество.
Изключения прочете тук.

Учредяване на ООД

Регистрация на ООД
Учредяването на дружество с ограничена отговорност е най-предпочитан вариант, когато сме решили да осъществим бизнес идеите си в съдружие.
ООД предоставя възможност на учредителите да участват заедно в търговския оборот, като се обединят под формата на регистрираното юридическо лице.

Важно е да поставим фокус върху задължението на всеки съдружник, да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие при осъществяване на дейността му.
Това е основна разлика от типично капиталовите дружeства като АД, където задълженията на акционерите са чисто финансови и се изпълняват със заплащането на заявените акции.

За задълженията на дружеството съдружниците отговорят само до размера на внесения от тях капитал, който след промените в Търговския закон от 2009 г., e минимум 2 лева.

Управление на ООД

Когато регистрираме ООД, имаме два органа с различни компетенции.

Eдиният е Общото събрание, който изразява валидната воля на дружеството, а другият е управителят. Той има задачата да представлява дружеството при вече формирана у дружеството воля, т.е управителят извършва оперативното управление на дружеството.

За управители могат да бъдат назначени и външни за дружеството лица.

Управителят представлява ООД пред трети лица. С оглед защита интересите на дружеството, често се назначават двама управители, които представляват дружестовто заедно. По този начин ограничаваме възможността за злоупотреби и неправомерни разпореждания с имущество на дружеството.
За да бъдат сделките валидно сключени, последните трябва да се сключват със съгласието (да се подписват) и от двамата управители.

Особеност при ООД

Както посочихме по-горе, ООД има подчертан персонален характер, което предоставя възможност на общото събрание на съдружниците да изключи съдружник, който не оказва съдействие на дружеството или не изпълнява решения на общото събрание.

На практика, може да възникнат конфликти между съдружниците при управлението и взимането на решения, да се сформират лагери, като едните се опитат да отстранят другите от общия бизнес.
Разпоредбите за изключване на съдружник поместени в Търговския закон са твърде общи и нямат ясни критерий. За тези въпроси трябва да се познава добре практиката на съдилищата.

ЗАПИТВАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Именно затова,  препоръчваме учредителните документи да бъдат изготвени не по бланки, а от адвокат.
Той може да прегледа конкретиката на дейността, броя на съдружниците и размера на техните дялове, като предвиди мерки за защита на техните интереси в дружествения договор.

Данъци и осигуровки при ООД

Важи всичко казано за ЕООД по-горе.

Имате други въпроси?

За повече информация и уточнения, моля свържете се с нас на +359899890085 или на office@stamatovandpartners.com и ние ще направим всичко възможно, за да ви съдействаме!

4.7/5 - (22 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.