Наказателно постановление от НАП | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
Как се подава жалба срещу Наказателно постановление от НАП

Наказателно постановление от НАП

Нарушенията на фискалното законодателство се санкционират с наказателни постановления, които се издават от директора на компетентната териториална дикреция на НАП.

Процедура по издаване на Наказателно постановление от НАП

Производството по административно наказване протича по общия ред предвиден в ЗАНН.

Процедурата се различава значително от ревизионното производство, което се ръководи от принципите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  За инициирането на ревизия е необходимо издаването на нарочен акт, определящ обхвата на проверката, ревизираното лице и ревизорите.

Обратно, контролът по спазване на данъчните и осигурителни норми е систематичен и инспекторите от НАП могат да се самосезират при констатиране на нарушения.

Наказателно постановление от НАП може да бъде издадено и без съставянето на акт за установяване на нарушение, когато досъдебното производство за данъчно престъпление се прекрати от прокуратурата или съда.  Тогава, преписката се изпраща до компетентния директор на НАП. Последният извършва преценка, осъществен ли е състав на административно нарушение.

Специфики на данъчните нарушения

Тъй като данъчните задължения възникват ex lege (въз основа на закона), повечето нарушения на данъчното законодателство са формални.

Много често те се установяват служебно, без възложена проверка, при извършване на справка в информационната система на НАП.

Например: Подавате Декларация образец № 1 и образец № 6 извън законово определения срок, като закъснението ви е с няколко дни.

Наредили сте към бюджета декларираната от вас сума. Въпреки това, след няколко месеца получавате обаждане от служител на НАП. Учтиво ви обясняват, че трябва да се явите в местния офис, за да ви бъде съставен акт за установяване на нарушение.

От ненавременното изпълнение на задължението за подаване на данъчна декларация не са настъпили обективни вреди, но със самото пропускане на срока, вече сте извършили правонарушение.

Давност на наказателно постановление от НАП

Въпросите за давността сме разгледали подробно в тази статия.

Най-общо, ако постановлението е влязло в сила, давността за изпълнение на наказанието е 2 години.

В случай, че наказателното постановление не е връчено, следва да се разгледат въпросите за преследателската давност.

Често допускани нарушения от органите на НАП

От практиката, която сме натрупали при обжалване на наказателни постановления издадени от НАП, най-често последните се отменят поради допуснати съществени нарушения на производствените правила.

Например:

  • неправилно/неясно е посочена датата на извършване на нарушението
  • налице са разминавания между описанието на нарушението и неговата правна квалификация
  • липсват реквизити в Акта/НП
  • не са спазени правилата за връчване на акта на представител на дружеството
  • наказателното постановление е издадено след давностния срок по ЗАНН и прочие.

Как се подава жалба?

Жалба срещу наказателно постановление се подава чрез териториалния директор на НАП до районния съд, по мястото на извършване на нарушението, в срок 14 дни от връчване на НП. (срокът е удължен, след промените от 23.12.2021 г. в ЗАНН)

Спечелени дела срещу НАП

НАХД № 20350
НАХД № 20353
KНАХД № 4118
KНАХД № 4582
KНАХД № 69
АД № 12575

Консултация с адвокат
4.7/5 - (19 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.