Гражданите имат множество въпроси относно глобите за превишена скорост заснети с камера и издаваните в тази връзка електронни фишове.
По-долу ще се опитаме да отговорим на част от тях.

Що е то електронен фиш?

На първо място, нека видим легалната дефиниция на понятието. То се съдържа в § 1 от допълнителни разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), възпроизведена и в § 6, т. 63 от ДР на Закона за движение по пътищата („ЗДвП“).

От дефиницията произтича, че електронният фиш не е волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи (станционарни или мобилни камери).

Той изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление, но само по отношение на правното му действие, не и по отношение на неговите реквизити – законодателят е ограничил изкискуемите реквизити на електронният фиш, като сред тях не фигурира длъжностното лице, което го издадва и дата на издаването му.

Кога се издава електронен фиш?

В по-голяма част от случайте, електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП.

Какви глоби за превишена скорост предвижда ЗДвП?

По-долу представяме таблица на наказанията, които могат да ни бъдат наложени с електронен фиш при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.

глоби за превишена скорост проверка
 

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Например: Ако на 27 Септември 2018 г. сте шофирали с превишена скорост и мислите че сте заснети от техническо средство, то електронният фиш за превишена скорост следва да бъде издаден до 27 Септември 2019 г.

Обжалване на електронен фиш

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато посетите КАТ).

Жалбата се подава до Районният съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

5 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФИШ

Тъй като електронният фиш се издава въз основа на данните получени от стационарните или мобилни камери, трябва да следим дали последните са технически изправни и дали отговарят на законовите изисквания. Само тогава снимковите или видео материали може да бъдат приети като веществени доказателствени средства в административно наказателния процес.

Нормативните изисквания за използването на стационарните и мобилни камери са уредени в Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (нарична по-долу „Наредбата“) и в Закона за Измерванията и в наредбата към него.

ПЪРВО, трябва да проверим дали към момента на установяване на нарушението камерата, с която сме заснети е била технически изправна.

електронен фиш от мобилна камераЧесто в практиката при обжалване на електронен фиш от мобилна камера се установява, че поледната не е преминала първоначална или последваща проверка.

Всяка камера трябва да притежава удостоверение за одобрен тип техническо средство, посочващо датата на одобрение и протокол за проверка на Българския институт по метрология, който удостоверява датата на провеждане на проверката.

Съглано чл. 39 ал. 2 от Закона за Измерванията, първоначалната проверка на средства за измерване има срок на валидност до края на календарната година, следваща годината на проверката, освен ако в Наредбата към закона е определен друг срок. Тук има значение кога е извършена първоначалната проверка и кога камерата е пусната в действие. Обикновено срокът е 12 месеца и преди изтичането му компетентните длъжностни лица от стурктурата на МВР трябва да подадат заявление за периодична проверка, в противен случай съдът може да приеме, че последните не отговарят на изискванията за техническа изправност.

ВТОРО, трябва да проверим кое лице е осъществило проверката. Съгласно чл. 47 ал. 1 т.1-т. 3 от Закона за измерванията, за извършване на проверка на средства за измерване се оправомощават лица, които:

  •  са регистрирани по Търговския закон или са създадени по силата на нормативен акт
  • са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват;
  • отговарят на изискванията на чл. 46 от Закона за измерванията.

Определението на  „трета независима страна за проверките, за които кандидатства“  се намират в т. 30 от ДР на Закона за измерванията и съгласно последната, това е лице, което не е участвало в разработката и не произвежда, внася, монтира, ремонтира, притежава или не използва средствата за измерване, за проверката на които кандидатства, и може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си.

Следователно, ако проверката е извършена от лаборатория към МВР, то последната не се явява трета независима страна и електронният фиш може да бъде отменен.

ТРЕТО, трябва да проверим дали използваното техническо средство е отчело всички данни, които трябва да съдържа регистрацията съгласно чл. 752 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, а именно: датата и времето на измерване, измерената скорост и посоката на движение на превозното средство, както и дали последните отговарят на посочените в електронния фиш.
Ако данните се разминават, имаме достатъчно основания да обжалваме фиша и последният да бъде отменен от съда.

ЧЕТВЪРТО, когато получим електронния фиш, трябва да проверим устройството, с което е заснето нарушението, и ако установим, че е било извършено с мобилна камера, има вероятност при обжалване на електронния фиш, последният да бъде отменен.

Тук следва да се провери кога е издаден електронният фиш.
Ако е издаден преди измененията на ЗДвП от 13.03.2015 г., то тогава електронният фиш от мобилна камера следва да бъде отменен въз основа на заключенията дадени с Тълкувателно решение № 1 от 28.02.2014 г. по тълк. д. № 1 / 2013 г. на Върховен административен съд. Съгласно последното, ако нарушението е заснето от мобилна камера, органите на пътна полиция трябва да ви спрат и да ви съставят акт.

След промените в ЗДвп от Март 2015г, електронните фишове могат да бъдат издавани и при употреба на мобилни системи за видеоконтрол в присъствието на контролен орган, стига да са спазени изискванията и процедурата описана в Наредбата.

Важно! Ако снимите са направени с мобилна камера прикрепена към движещ се автопатрул на КАТ, следва административното наказване да се наложи по реда и условията на ЗАНН – да бъдем спрени и да ни се състави акт на място, с описание на констатираното нарушение. Производството продължава с издаване на наказателно постановление, а не с издаване на електронен фиш.

Следователно, ако получите електронен фиш издаден въз основа на данни от мобилна камера прикрепена към движещ се автомобил на КАТ, последният следва да бъде отмнен при обжалване.

ПЕТО, при съпоставяне на данните от електронния фиш и снимковия материал трябва да може ясно да се установи мястото на извършване на нарушението. То трябва да бъде конкретизирано, като се посочи улицата, номера, пътното съоражение и прочие. Ако на снимковия материал се съдържат само географски данни, а в електронния фиш, е посочено, че нарушението е установено на конкретен участък от пътя, то наказващият орган трябва да представи допълнителни доказателства, за да се изясни идентичността на мястото на установяване на нарушението.

Липсата на точното му описание нарушава правото на защита на жалбоподателя и е основание за отмяна на електронния фиш.

Последно, много често на снимката от камерата за заснети повече от едно МПС. Съгласно Наредбата към Законза за измерванията,   конструкцията на скоростомерите трябва да позволява да се индивидуализира МПС, чиято скорост е измерена, включително при едновременно движение на две или повече МПС. Ако скоростомерът не е пригоден да изпълни това изискване, той трябва да анулира резултатите от собствените си измервания, когато две или повече МПС навлизат в областта на измерване едновременно, но с различна скорост.

Отмяна поради изтекла давност

Въпросите свързани с приложението на давността са сложни.
Затова най-общо трябва да запомните, че понастоящем в ЗАНН са регламентирани два вида давност:

  • погасителна давност
  • изпълнителска давност

Изпълнителската давност, има значение, когато електронният фиш вече е влязъл в сила.
Тя се отнася към възможността държавата да събере вече наложеното с електронният фиш наказание – глобата.  Нея ще обсъдим по-долу в статията.

С изтичането на погасителната давност от своя страна се погасява възможността на компетентният орган да проведе наказателно преследване.

Тя е уредена в чл. 34 от ЗАНН. Тъй като производството по издаване на електронен фиш не е типичното двуфазно административнонаказателно производство, което начало се поставя със съставянето на акт за установяване на нарушение, то тя рядко намира приложение при обжалването на електронен фиш. Тези разпоредби засягат единствено сроковете за образуване на производството със съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Коя давност да следя ако електронният фиш не ми е връчен?

Често електронният фиш е издаден в срок, но не е връчен през значителен период от време.

В ЗАНН липсват разпоредби относно възможностите за прекратяване на административнонаказателното преследване при издаден в срок електронен фиш, но сългасно чл. 11 от ЗАНН за обстоятелствата изключващи отговорността, при непълноти в ЗАНН се прилага Наказателният кодекс.

В чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК е предвидено, че този срок е три години.

Той започва да тече от момента на издаване на електронният фиш и се прекъсва, ако се предпреимат действия за преследване, например действия за връчване на електронния фиш.
Ако такива не са предприети и ви бъде връчен 3 години след издаването му, то последният следва да бъде отменен от съда.

В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и  така наречената абсолютната давност по чл.81, ал.3 от НК.

От приложението на тази норма следва, че ако електронният фиш не е връчен в срока на абсолютната погасителна давност от 4 години и половина от издаването му, то административнонаказателното преследване следва да се прекрати.

Мога ли да проверя дали имам издаден електронен фиш?

Не, преди да ви бъде връчен.
В същото време, електронният фиш, който е връчен и не е бил обжалван влиза в сила и се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Ако имате съмнения, може да проверите в сайта на Министертво на вътрешни работи дали имате налични задължения за плащане на глоби.

Може ли да се издаде електронен фиш на юридическо лице?

Отговорът е не.

А как се процедира когато автмобилът е собственост на юридическо лице?

Електронният фиш следва да се издаде на законният представител на юридическото лице (управителя на фирмата или ликвидатора, ако дружеството е в ликвидация) като последният може в 14 дневен срок да представи Декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало автомобила. В противен случай, наказанието ще бъде наложено на него.

електронен фиш за превишена скоростЗадължително ли трябва да се приложи снимка към електронния фиш?

Съдилищата приемат, че не съществува законово задължение органите на МВР да прилагат снимка или видео клип към изпратения електронен фиш.  След като получите електронния фиш, може да поискате да видие записите, за да се уверите, че в действителност сте извършили конкретното нарушение.

Също така, ако решите да обжалвате електронния фиш, тогава може да изисквате представяне на всички документи, необходими за установяване на нарушението.

Изпълнителска давност на електронен фиш за превишена скорост

Може да сте се сблъсквали с една доста неетична практика прилагана от държавната администрация – отивате в дадена институция, за да се снабдите с конкретен документ или да получите някаква административна услуга, и ви се съобщава, че преди това трябва да платите една отдавна наложена глоба. Документът или услугата са „спешни“ и вие заплащате глобата. За жалост, в такава ситуация се презюмира, че сте платили глобата „доброволно“, и въпреки че давностния срок е изтекъл, нямате право да искате възстановяване.

Можем ли да не платим наложената ни глоба, ако е изминал определен период от време?

Да, този период се нарична изпълнителска давност – за електронният фиш е 2 години и се отброява от момента на връчването му. (ако последният не е бил обжалван)

От друга страна, предприемането на действия по принудително изпълнение за конкретно наложената ни глоба прекъсва давността, като от този момент започва да тече нов двугодишен срок. (например, налагане на запор върху банковите ни сметки)
Ако е обраувано изпълнително производство, не се прилага абсолютната погасителна давност, която е 3 години.

Важно! Предаването на публичното задължение от КАТ към публичния взискател в НАП не е действие по изпълнение на наказанието и не прекъсва давността.

Ако давността е изтекла, трябва да възразим пред публичния изпълнител от НАП, на когото е разпределено събирането на задължението и да искаме отписване на задължението съгласно разпоредбата на чл. 173 от ДОПК. Впоследствие, той е органът, който при наличие на основателно възражение трябва да прекрати изпълнителното производство и да предприеме действия по отписване на задължението. Последното трябва да се отрази като неактивно в данъчно-осигурителната ни сметка и при справка да не се отразява като наше задължение.

Ако последният откаже, може да обжалваме първо по административен ред пред директорът на ТД на НАП, а впоследствие и пред съда.

Също така, като доказателство за отписването на задължението, може да искаме от НАП да ни издаде документ по чл. 88 ал .1 от ДОПК.

Искате да научите повече за глобите за неправилно паркиране и какви са правата ви? използвайте този линк.