Отказ за изплащане обезщетение по Каско |Адвокат в София и Бургас
отказ по каско

Отказ за изплащане обезщетение по Каско

Рано или късно, в живота на всеки се случва да предяви претенции пред застраховател за изплащане на дължащо му се обезщетение по каско. Може да бъде за съвсем дребна щета, драскотина, но може да включва и далеч по-сериозни щети.

Именно поради това и отказът на застрахователя по каско не е рядко явление.

С натискане на бутона по-долу може да преслушате цялата информация за отказ от изплащане на обезщетение по Каско, благодарение на audiobookbg.com

Отказ по Каско

Както знаете, застраховка КАСКО е вид доброволно имуществено застраховане, макар че в действителност то не е такова от доста дълго време.

ОПИТАЙТЕ се да си закупите автомобил на лизинг, без сключване на застраховка „Пълно Автокаско“, и ще разберете какво имаме в предвид…

И след като за това удоволствие плащаме не малко от трудноспечелените ни средства, при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят би следвало да ни компенсира.

Как? Като ни изплати дължащото се застрахователно обезщетение.

По-долу в статията ще разгледаме при кои обстоятелства застрахователят има основание да откаже изплащане на обезщетение. Ще разгледаме и голяма част от случаите, при които отказът по застраховка Каско, е неоснователен.

Причини за отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по Каско

В Кодекса на застраховането („КЗ“) лимитативно и конкретно са предписани обстоятелствата, чието проявление освобождава застрахователят от задължението за изплащане на застрахователно обезщетение.

Най-общо, първите могат да бъдат категоризирани като умишлено предизвикани злодеяния от застрахованото лице. (например: сам сте увредили автомобила си с цел да получите застрахователно обезщетение). Вторите са свързани с неизпълнение на задължения по застрахователния договор и общите условия към него.

Важно! Не всяко нарушение, на задължения по договора, е осование застрахователят да откаже плащане на предявената претенция. Законодателят е съобразил по-силната позиция на застрахователят в тези правоотношения, и разумно е предвидил допълнителни условия. От изпълнението на тези условия, зависи и законово основание за отказ от изплащане на обезщетение.

Важно! Застрахователят трябва да докаже, че предвиденото в застрахователния договор неизпълнение на задължение от страна на застрахования, е значително с оглед интереса на застрахователя, или е довело до възникване на застрахователното събитие.

В голяма част от случаите, застрахователят се възползва от не добрата осведоменост на застрахования за правата му по застрахователното правоотношение.  Предлага му по-ниско от дължимото обезщетение, като компромисен вариант, затова че не е спазил незначително задължение по договора. Често, отказва изцяло изплащане на обезтещение по претенцията.

По-долу ще акцентираме върху проблеми, които могат да възникат при настъпване на едни от най-често срещаните застрахователни събития – имуществени вреди от настъпило пътнотранспортно произшествие („ПТП“) и вреди, приченини на автомобила, в паркирано състояние.

Важно! В общите условия към застрахователната полица, може да се запознаете със събитията, които представляват покрит риск по вашата застраховка.

Обжалване на отказ по каско

Много често, застрахователят неоснователно отказва да изплати застрахователно обезщетение.

Съгласно нормата на чл. 380 от КЗ, предявянето на писмена претенция пред застрахователят, е задължителна предпоставка за обжалване на отказа пред съд.

Има значение как формирате исканията си пред застрахователя, какви факти декларирате и какви доказателства представяте. Те могат да бъдат изпозлвани от защитата на застрахователят във ущърб, ако противоречат на твърденията във съдебна фаза.

Именно затова, ви съветваме да ангажирате адвокат с опит в застрахователното право. Той ще ви напътства и представлява пред застрахователя, от самото начало.

Отказ по КаскоОтказ по Каско при ПТП

Пътнотранспортното произшествие е едно от най-често срещаните застрахователни събития.

Нека видим какви са вашите права и задължения и как да защитите интересите си, в следните фази:

  • при настъпване на самото пътнотранспортно произшествие;
  • при идването на пътна полиция (в случай че присъствието и е задължително)
  • при застрахователя.

Как да действаме при настъпване на ПТП

При настъпване на пътнотранспортно произшествие трябва да спазваме определено поведение и да изпълним задълженията си на участници в ПТП, поместени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата („ЗДвП“), Кодекса на застраховането („КЗ“) и наредбите по приложението му.

Неизпълнението на тези задължения може да бъде използвано от застрахователя като основание за отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, в случай че последните са залегнали в Полицата.

Кога и защо трябва да уведомим КАТ

отказ за изплащане на обезщетение по Каско

ПТП с повече от един участник и наличие на разногласия относно механизма на настъпване или причинените вреди.

При горепосочените обстоятелства трябва своевременно да сигнализирате за настъпилото ПТП и да изчакате пристигнаето на патрулния автомобил. Органите на КАТ имат законово задължение да издадат протокол за настъпило пътнотранспортно произшествие.

Важно! Възможно е застрахователят да откаже изплащане на обезщетение, ако не му предоставите протокол от ПТП. Ако сте изпълнили задължението си да сигнализирате за настъпилото ПТП, но КАТ не са изпълнили служебното си задължение да издадат съответния протокол, правото е на ваша страна.  Непредоставянето на протокол от ПТП, не е достатъчно основание, да аргументира отказ за изплащане на обезщетение.

В допълнение, имате право да отправите молба до началника на КАТ, с искане да ви бъде издаден протокол за ПТП. Последният следва да удовлетвори искането ви, при условие, че са изпълнение предпоставките на чл. 125 от ЗДвП.

Ако искането ви не бъде удовлетворено, имате законово право да обжалвате отказа пред административен съд.

При самокатастрофиране, когато моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход, поради причинените му от произшествието вреди.

Принципът е, че щетите претърпени вследствие самокатастрофи, са покрит застрхователен риск при застраховка пълно Автокаско.

Но, както посочихме по-горе, застрахованото лице трябва да спази своите законовите задължения свързани с участие в пътнотранспортно произшвестие.

Уведомяването на КАТ е задължително, когато МПС не може да се движи на собствен ход.
Ако самокатастрофирате и репатрирате автомобила, без своеременно да сте уведомили КАТ и застрахователя, има голяма вероятност последният да откаже да удовлетвори претенцията ви.

Смисълът на тези изисквания следва от очаквания размер на щетите. Предполага се, че щом автомобилът не може да се движи на собствен ход, последните са значителни.

Неуведомяването на службите за контрол, води до невъзможност да бъдете проверен за употреба на алкохол и наркотични вещества, които предпоставки винаги изключват правото да получите обезщетение.

Важно! Неизпълнението на посочените по-горе задължения, не води автоматично до преклудиране на правото ви да получите застрахователно обезщетение. Застрахователят, най-вероятно, ще откаже да удовлетвори претенцият ви извънсъдебно.

Но вие имате право да заведете иск в съда. В голяма част от случаите, съдебната практика застава на страната на застрахования. Трябва да докажете, че щетите по автомобила отговарят на посочения от вас механизъм на настъпване на ПТП.

Ще повторим – не всяко неизпълнение на договорно или законово задължение – обосновава отказ от заплащане на застрахователно обезщетение. Трябва да бъде уставена причинна връзка с конкретното застрахователно събитие, съгласно нормата на чл.408 ал.1 т.3 КЗ.

чужд регистрационен номерПТП с участник МПС с чужда регистрация

Неизпълението на задължението ви да уведомите КАТ, би създало трудности за застрахователя за идентификация на чуждия водач. Ще бъде възпрепятстван да упражни регресни права спрямо застрахователя на чуждестранното МПС.

Останалите хипотези на ПТП, в които присъствието на КАТ е задължително, са известни на по-голяма част от гражданите:

  • когато при произшествието има убит или ранен човек;
  • когато в резултат на ПТП е задръстено платно за движение;
  • когато участник в ПТП превозва опасен товар или има разлят/разпилян товар и се създават опасности за движенито.

Участие в ПТП след употреба на алкохол

Употребата на алкохол е едно от основанията за отказ от изплащане на обезщетение, което е залегнало във всяка застрахователна полица.

Застрахователите не покриват щети, причинени вследствие на управление на МПС, след употреба на алкохол или други упойващи вещества. Същото правило важи и при констатиран отказ, от страна на водача, да бъде проверен за алкохол.

Съдебната практика е константна, че управлението на МПС с алкохол в кръвта над 0,5 промила, е достатъчно основание, поведението на водача да се квалифицира като груба небрежност. Това от своя страна, е основание за октаз от изплащане на застрахователно обезщетение.

Важно! Не така безспорна и категорична е практиката по аналогичен въпрос. Основателен ли е отказът на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение, ако пробата на водача за алкохол е под 0,5 промила. (например 0,22 промила)

Следва да се обърне внимание, че в застрахователните полици се включва клауза за изключване на отговорност, при условие, че застрахованият е употребил алкохол въобще, а не ако е бил под въздействието на алкохол.

В чл. 5 ал.3 от ЗДвП е предвидена забрана за управлението на МПС с алкохол в кръвта над 0,5 промила. Нарушението на тази императивна норма, е основание за подвежане на водача под административно наказателна отговорност. Това не означава, че управлението с алкохол под нормативно установения минимум, не може да бъде обвързан с гражданскоправни последици, регламентирани в застрахователния договор.

Според съдебната практика, трябва да се установи, дали употребата на алкохол, в конкретния случай, е допринесла за настъпването на застрахователното събитие. Или доколко е могла да доведе до значително повишаване на риска от настъпване на съответните вреди.

Ако тези твърдения бъдат потвърдени от експертизата и от останалите доказателства по делото, управлението на МПС с алкохол, дори и под минимума от 0,5 промила, би било основание за отказ от изплащане на застрахователно обезщетение.

Протокол за ПТП

В ПТП с повече от един участник, често се случва да има разногласия от страна на водачите, кой е виновен за настъпването на произшествието.

Органите на пътна полиция, са длъжни при пристигне на произшествието, да установят причините за настъпване на ПТП. Ако има виново лице, трябва да му съставят акт за установяване на нарушение.

Важно! Протоколът от ПТП доказва единствено обстоятелства във връзка с произшествието, възприети лично от неговия съставител:

  • че МПС се е намирало на посоченото място
  • че е било увредено по описания в него начин.

Констатациите относно, механизма на настъпване на ПТП, не се ползват с материална доказателствена силна. Произшествието не се е осъществило в присъствието на длъжностното лице, съставило акта.

Ако в протокола е записано, че вие сте виновният участник за настъпване на произшествието, може да оспорите констатациите в исковото производство пред съда. Освен това, може да обжалвате наказателното постановление, издадено въз основа на акта.

Важно! Съгласно практиката на съдилищата, ако сте подписали протокола за ПТП, приемате неизгодните факти, изложените в него. Те се ползват с доказателствена сила, ако ги оспорите впоследствие.

Следователно, ако не сте съгласни с констатациите в протокола, не го подписвайте.

застрахователна претенция

При завеждане на Застрахователната претенция

Законодателят е предвидил 15-дневен срок за произнасяне на застрахователят по предявената претенция.

Този срок започва да тече от момента, в който сте предал всички изискуеми документи, във връзка с настъпилото застрахователно събитие.

Много често, когато застрахованият не може да предостави изискван от застрахователя документ (дори и по обективни причини), застрахователят отказва да изплати обезщетение. Същото се случва и когато има неясни факти относо настъпването на събитието.

Важно! Неизпълнението на задължение, което е залегнало в застрахователния договор, не е самостоятелно основание за отказ от изплащане на обезщетение. Застрахователят трябва да докаже, че е налице причинно-следствена връзка между неизпълнението на даденото предписание и настъпилата вреда.  Действията на застрахования, трябва да са способствали за настъпване на застрахователното събитие, да са оказали друго въздействие върху него, или да са довели до невъзможност да бъдат предотвратени вредите от събитието.

Пример: Паркирали сте автомобила си пред блока. Сутринта се качвате и потегляте. По-късно през деня забелязвате, че автомобилът ви е бил ударен от друго МПС. Своевременно посещавате ликвидационен център на застрахователя, за да направи оглед и да отрази щетите. Впоследствие, получавате отказ от изплащане на обезщетение. Причината е, че не сте сигнализирали за събитието на предоставения от застрахователя дежурен телефон, което задължение е залегнало в договора.

Съдебната практика е последователна, че ако сте изпълнили задължението си да уведомите застрахователя, в сроковете посочени в чл. 403 от КЗ (посетили сте ликвидационни център), и след назначена експертиза се установи, че декларираните от вас щети по автомбила, биха могли да възникат по начина, по който сте посочил, е ирелевантно обстоятелството, че не сте изпълнили задължението си да сигнализирате на посочения в застрахователния договор дежурен телефон.

Отказ по КАСКО поради неточно описание на събитието

Често застрахователят отказва да изплати застрахователно обезщетение, като приема, че описаният механизъм на причиняване на щетите, не съответства с установените по време на огледа увреждания.

В тези случаи, съдът назначава техническа експертиза. Нейната цел е да установи дали заявените щети биха могли да настъпят по начина, описан от застрахования. При положителен отговор, застрахователят дължи изплащане на застрахователно обезщетение.

Важно! Застрахователят няма право да откаже изплащане на обезщетение, в случай, че повредите са възникнали докато автомобилът е бил в паркирано състояние, причинени са от друг автомобил и застрахованият не е уведомил органите на КАТ.

Както сами разбирате, застрахователите се стремят всячески да избегнат плащането на застрахователно обезщетение, поради което ви съветваме, от самото начало, да премисляте действията си и да ги съгласувате с адвокат.

Отказ по каско
Адвокат ПТП
Кога КАТ трябва да посети ПТП

4.8/5 - (13 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.