Заличаване (снемане) на полицейска регистрация | Адвокат в София
снемане на полицейска регистрация

Снемане на полицейска регистрация

Човек преминава през различни етапи в своя живот, като не винаги върви по реда закона.
А дори и да не е извършил нищо противоправно, в даден момент може да се е оказал в ситуация, даваща право на органите на реда да извършат полицейска регистрация и да обработват личните му данни за целите на предотвратяване и разкриване на престъпление.

Какво е полицейска регистрация?

Полицейската регистрация е вид обработване на лични данни на лицата привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер.

С оглед специфичната цел, за която се обработват горните данни, а именно –предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, в тези случаи не се прилагат общите правила за обработване на лични данни залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”), а специфични правила уредени в Директива (ЕС) 2016/680, транспонирани в глава VIII на Закона за защита на личните данни.

Важно е да се отбележе, че извършването на полицейска регистрация е задължителна при повдигнато обвинение за престъпление от общ характер, НО снемането и не се извършва служебно, ако лицето бъде оправдано или производството бъде прекратено.

Кога полицейската регистрация може да ни влияе неблагоприятно?

По-долу ще илюстрираме пример от практиката:

Срещу Ивайло в повдигнато обвинение по чл. 354а от НК за държане на наркотични вещества. Производството е прекратено, поради недоказаност на обвинението.

Съгласно разпоредбата на чл. 81 ал. 2 от Закона за МВР („ЗМВР“) полицейските органи могат да извършват проверки на автомобили на лица, за които има данни, че са извършили престъпление или нарушение на обществения ред.

Всеки път, когато Ивайло бъде спрян за проверка от органите на КАТ, последните приемат (а и съдът), че криминалната регистрация е достатъчно основание да се предполага, че в автомобила могат да се намерят наркотични вещества, като съответно извършват претърсване на автомобила.

Важно! За да е законосъобразна полицейската регистрация, следва да е налице предявено постановление за привличане на лице като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер.

Полицейската регистрация служи и като основание за отказ при подаване на документи за разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Какви данни се обработват при извършване на полицейска регистрация?

 1.  данни за физическа идентичност: имена, ЕГН, пол, местораждане, цвят на очите, ръст, особени белези (напр: татуировки), снимки и прочие
 2. данни за престъплението: вид на престъплението, време на извършване, квалификация по НК, други данни за престъплението
 3. биометрични данни – дактилоскопни отпечатъци, ДНК анализ

Макар горепосочената информация да се обработва с оглед изпълнение на специфични цели, това не лишава субектите на данни от правата им осигурени от европейското и българско законодателство, и по-конкретно правото да получат достъп до личните данни, правото да изискват тяхното коригиране, когато са неточни, включително и правото да искат заличаване на данните, ако е отпаднало основанието за обработването им.

Основания за заличаване на полицейска регистрация

Както посочихме по-горе, полицейска регистрация е законосъобразна, единствено когато е извършена спрямо лице, което е привлечено като обвиняем за престъпление от общ хараткер.

Обстоятелствто, че дадено лице е привлечено като обвиняем, не означава, че последното е извършило вмененото му престъпление.

Важно! При наличие на едно от изброените по-долу основания, имаме законово право да отправим искане за заличаване на данните, които се съхраняват в АИС “Централен полицейски регистър”.

 1. Прекратено наказателно производство (с изключение на случаите, когато последното е прекратено поради сключено споразумение)
 2. Влязла в сила оправдателна присъда
 3. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл.78а от НК)

Настъпването на тези обстоятелства обуславя заличаване на полицейската регистрация, защото по същество е отпаднало основанието за извършването й.

Как да инициираме заличаване на полицейска регистрация?

В случай, че е изпълнено някое от посочените по-горе в статията основания, трябва да подадете мотивирано писмено искане до удобно за вас поделение на МВР.

Важно! Няма законово изискване искането да бъде отправено в структурата на МВР, където е извършена регистрацията, нито е обвързано с постоянния или настоящия ви адрес.

Администраторът е длъжен да отговори на искането ви, в срок до два месеца от получаване на искането. Ако не уважи последното, трябва да получите мотивирана писмена заповед, която може да бъде обжалвана.

Реабилитация и снемане на полицейска регистрация

Необходимо е да се направи отграничение между последиците, които настъпват при реабилитация (както при реабилитация по право, така и при асболютната реабилитация по смисъла на чл. 88а от НК), и основанията за снемане на полицейска регистрация.

Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон е установено противното.

От друга страна, полицейската регистрация е институт на административното право, чиято цел не е свързана с ограничаване на конституционни, икономически или политически права на регистрираното лице. Нейната цел е да подпомага правоохранителните органи да решават по-успешно задачите, свързани с борбата срещу престъпността, в нейните най-различни прояви. Именно затова, поддържането на информационни фондове, в които се съдържат лични данни за лицата, осъдени за извършено престъпление от общ хараткер няма отношение с реабилитирането на тези лица.

Обработване на лични данни след заличаване на полицейска регистрация

Въпреки, успешно проведено производство по снемане на полицейска регистрация, на практика е възможно да продължи съхранението на лични данни на индивида в ралични информационни фоднове на МВР.

Това е така, защото ЗМВР разграничава две самостятелни производства във връзка обработката и съхраниението на лични данни.

Запомнете! Снемането на полицейска регистрация не е гаранция за заличаване на вашите лични данни от всички информационни фондове на МВР! То е самостоятелно производство по смисъла на §1 т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗМВР и не води автоматично и до основателност на искането за заличаване на личните данни по чл. 26 ал.1 от ЗМВР.

Материята е сложна, но ще направим опит да я обясним по-долу

Обработване на лични данни на основание чл. 26 от ЗМВР

Нека си представим, че срещу вас е подаден сигнал за извършено престъпление.

В хода на производството са извършени определени действия, снели са ви свидетелски показания, обработвана е ваша лична информация, но обвинение не е било повдигнато и по една или друга причина производството е прекратено.

Чл. 26 от ЗМВР позволява обработката на лични данни за целите на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността, разкриване на престъпления и опазване на обществения ред.

Това са специални цели, които не попадат под общата уредба на Регламента за защита на лични данни и ЗЗЛД. Затова, личните данни събрани за посочените по-горе цели, се обработват приоритетно по реда на чл. 25 и чл. 26 от ЗМВР (специална уредба), и само за неуредените въпроси се прилага Закона за защита на личните данни.

Този специален ред дерогира основни права на индивида, залегнали в общото законодателство за защита на личните данни, а именно:

– позволява да се обработват лични данни без съгласието и знанието на индивида;

– само за изрично посочените по-горе цели;

– за срокове, определени от администратора на личните данни (Министъра на вътрешните работи).

Основания за заличаване на лични данни, събрани по реда на чл. 26 от ЗМВР

Основанията за заличаване на лични данни, са различни от тези събрани при извършване на полицейска регистрация, и са изчерпателно изброени в чл. 3 от Инструкция № 8121з-748/2014 г., а именно:

 1. Постановен отказ за образуване на наказателно производство поради това, че :
 • деянието не е извършено или не съставлява престъпление
 • извършеното деяние съставлява административно нарушение и е водено административно-наказателно производство;
 • деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки;
 1. Престъплението не е от общ характер – образува се по тъжба на пострадалия; (обида, клевета, лека телесна повреда)
 2. Наказателно производство е образувано, но прекратено поради:
 • деянието не е извършено или не съставлява престъпление и са изтекли 2 години от издаването на постановлението за прекратяване за тежки престъпления и 1 година за останалите случаи;
 • обвинението не доказано и са изтекли 2 години от издаването на постановлението за прекратяване за тежки престъпления и 1 година за останалите случаи;
 • съдът констатира, че деянието осъщестява състав на административно нарушение;
 1. Влязла в сила оправдателна присъда;
 2. Изтекла абсолютна давност за наказателно преследване;
 3. Наложена е глоба по административен ред на основание чл. 218 б от Наказателния кодекс (за кражба, грабеж и прочие – когато предметът на престъплението е на ниска стойност)
 4. Деецът е освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78 а от НК

Срок за обработване на лични данни събрани от МВР

Срокът за обработване се извежда чрез тълкуване на разпоредбата на чл. 3 от Инструкция № 8121з-748/2014 г.

Общовалидният срок за съхранение на личните данни е до смъртта на лицето, за което се отнасят. (по аргумент от т.8)

Останалите срокове са дефинирани не чрез посочен период от време или посочена крайна дата, а чрез формулирано прекратително условие, в случай че такова настъпи. (хипотезите на т. 1-7 на чл. 3 от Инстуркцията)

Ред за заличаване на лични данни събрани по реда на чл. 26 от ЗМВР

При изтичането на горните срокове, ще настъпи основание за заличаване на личните данни – поради изтекъл императивен срок за съхранение.

В чл. 11 т.5 от Инструкция № 8121з-1122/2015г е разписана единствената хипотеза на заличаване на информация, съдържаща лични данни и съхранявана в информационните масиви на МВР, която се инициира със заявление на самото лице. Трябва да се посочи една от изчерпателно изброените хипотези на чл. 3 от Инструкция № 8121з-748/2014г.

Важно! Тази хипотеза е различна от хипотезата по т.6 – отпаднала необходимост от обработване на данните – при нея заличаването е служебно съгласно чл. 12 ал.2 и 3 от Инструкция № 8121з-1122.

В случай, че не са изтекли сроковете по-горе, може да се сезира Комисия за защита на личните данни и да се иска нейното становище по случая.

Ако проверяващите дадат становище за заличаване, то същото може да служи като основание за изтриване на данните от информационните масиви на МВР, по аргумент от чл. 26 ал. 3 предл. 2 от ЗМВР.

Заличаване на лични данни на свидетели, пострадали и лица заявители на престъпления

Пострадал от престъпление може да отрпави искане за заличаване на личните му данни от фондовете на МВР. Условието е да са изминали 10 години от конституирането ви като пострадал.

Ако сте сигнализирали органите за извършено престъпление и желаете личните ви данни да бъдат премахнати от фондовете на МВР, то имате право да отправите искане за заличаване, при условие че са изминали 5 години от въвеждане на данните в системата.

 

Основания за снемане на регистрация

4.9/5 - (12 votes)

2 коментара “Снемане на полицейска регистрация

 1. Имам въпрос ,че от статията не разбрах…мой приятел е реабилитиран преди доста години за минало осъждане ,което е изтърпяно ефективно( осъдително решение от 2005г.).Възможно ли е заличаване на полиц.регистрация?

  1. Здравейте г-н Димитров,

   Първо се извиняваме за късния отговор, но ви препоръчваме за напред да правите вашите запитвания чрез контакт формата ни.
   В случая, който сте описал, няма да са налице основания за заличаване на полицейската регистрация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.