През последните години все повече зачестиха случаите на управление на нерегистрирани автомобили, мотопеди, трактори и прочие.

Именно поради това, законодателят в края на 2016 г. пое нещата в свои ръце като криминилазира управлението на нерегистрирано по реда моторно превозно средство. От друга страна, съгласно разпоредбата на чл. 175 ал. 3 от ЗДвП същото деяние все още съставлява и административно нарушение.

Никой не иска да се озовава в подобна ситуация, но само през последните 2 години има над 5000 образувани производства за управление нерегистрирани моторни превозни средства, престъпление по чл. 345 ал. 2 от Наказателния кодекс.

По-долу ще разгледаме в кои случаи има риск да бъдете подведени под наказателна отговорност и в кои случаи може да се разминете с административно наказание.

Управление на МПС без регистрация

Управлението на нерегистриран автомобил е деяние с повишена обществена опасност, с оглед факта, че по този начин се възпрепятства възможността да бъдете идентифицирани при извършено от вас нарушение или престъпление на пътя, съответно да бъдете открити и подведени под отговорност.

Именно затова, с посочената промяна в Наказателния кодекс в края на 2016 г., законодателят цели повишена взискателност към водачите на МПС и затова при определена степен на обществена опасност, деянието, изразило се в управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред, се квалифицира като престъпление, а не като административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДП.

Кое е определящо при квалификацията на деянието като престъпление?

Разликата се изразява единствено в степента на обществената опасност на деянието и на дееца и на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства като цяло.

За квалификацията на деянието като престъпление е без значение пътят, по които се управлявали моторното превозно средство, дали е в населено място, извънградско и прочие, без значение е и категорията на возилото. Съставът на престъплението изисква да се установи, че съзнателно сте управлявали МПС, което не е регистрирано по надлежния ред – т.е не отговаря на условията на Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях („Наредбата“).

Съгласно чл. 3 ал. 1 от Наредбата, в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса, моторните превозните средства трябва да се регистрират. (влючително ремаркетата)

Важно! Ако автомобилът е с временни табели, които са с изтекъл срок, в голяма част от случаите се приема, че деянието е с по-ниска обществена опасност, тъй като е било веднъж регистрирано,  и се квалифицира като административно нарушение по чл. 140 ал. 1, а образуваното досъдебно производство за престъпление по 345 ал.2 от НК се прекратява.

Важно! Ако управлявате чужд автомобил, след служебно прекратена регистрация поради незаплтена полица Гражданска отговорност, и обвинението не успее да докаже умисъл у ваша страна, то има голяма вероятност наказателното производство да бъде прекратено и да понесете единствено административна отговорност.

Важно! Ако управлявате собствения си автомобил, чиито транзитни номера са изтекли, съдебната практика приема, че транзитните номера се различават значително от временните и постоянните регистрационни табели, и след като не сте пристъпили към регистрация на автомобила след изтичане на срока им на валидност, то вие съзнателно сте осъществили състава на престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК.

При индивидуализиране на наказанието, се вземат в предвид хараткера на обекта на деянието, т.е дали сте управлявали лека кола, мотоциклет, трактор, бус и т.н, като колкото по-висок клас МПС управлявате, толкова по-висока е и обществената опасност. Взема се в предвид и личността на дееца – дали сте осъждан, извършва се справка за нарушения на водача по ЗДвП.

Какво е наказание се предвижда за извършване на това престъпление?

Нормата предвижда две алтернативни наказания – лишаване от свобода до една година или глоба в размер от 500лв  до 1 000лв.

При наличие на предпоставките на  чл. 78А от НК, съдът заменя наказателната отговорност с административна, като налага наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева. (обикновено се налага в минимален размер)

Управление на МПС с изтекли временни номера

Въпреки, че управлението на МПС с изтекли временни регистраицонни номера, по същността си представлява управление на МПС нерегистрирано по надлежния ред, в повечето случай, самият факт на наличие на временни табели, въпреки, че са с изтекъл срок към момента на осъщствяване на проверката, води до извод, че с придобиването на табелите е била осъществена регистрация.

Този факт се взима в предвид при индивидуализацията на конкретното деяние, като такова с по-ниска обществена опасност, съответно до квалификацията му като административно нарушение по чл 140 ал. 1 от ЗДвП, а не като престъпление по чл. 345 ал. 2 от НК.

Управление на МПС без поставени регистрационни табели

Ако упралявате МПС, което е регистрирано, но е без поставени регистрационни номера, тогава последното ще се квалифицира като административно нарушение, а не като престъпление.

Изследват се причините за липсата на регистрационните табели (например: последните са паднали поради шофиране в лоши пътни условия, били са октраднати, и т.н)

Важно! При описанието на нарушението в Акта и в Наказателното постановление е важно да е посочена коя от хипотезите на чл. 140 ал.1 от ЗДвП сте осъществили, тъй нормата съдържа три отделни административни нарушения. Липсата на индивидуализация е съществено процесуално нарушение, което ще доведе до отмяна на Наказателното постановление.

 

Управление на МПС с поставени не на място табели

Друга форма на нарушение по чл. 140 ал.1 е управление на МПС с табели, които не са постваени на определените за това места. За да се квалифицира като такова, следва МПС то да е надлежно регистрирано и да има поставени табели, но не на указаните за това места.

Важно! За съставомерността на деянието е от съществено значение в Акта и Наказателното постановление да бъде посочено ясно и точно мястото определено за поставяне на регистрационния номер. Неопределеността се явява основание за отмяна на Наказателното постановление.

Ако не сте изправени пред подобна ситуация, и имате нужда от допълнителна консултация, може да ни потърсите на тел: 0899890085.