Регистрация на консултантска фирма за строителен надзор | Адвокат
регистрация на фирма за строителен надзор

Регистрация на консултантска фирма за строителен надзор

След годините опит в строителството, решаваме че е време да регистрираме собствена фирма за строителен надзор.

Дейността по осигуряване контрол върху качеството на строителството е изключително отговорна. Невнимателното и изпълнение може да ангажира както гражданска, така и наказателна отговорност.

Именно поради това, законодателят е поставил упражняването и под лицензионен режим.

Как се регистрира фирма за строителен надзор?

Редът за издаване на лиценз за упражняване на строителен надзор и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти е уреден в Закона за устройство на територията и в Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г. 

Започваме с регистрация на фирма по общия ред.  Правната форма може да бъде както ЕООД, така и ООД.

След приключване на процедурата и вписване на фирмата в Търговски регистър, трябва да подадем документи за получаване на лиценз и удостоверение за упражняване на строителен надзор.

Процедура за получаване на лиценза

С документите на новоучредената фирма подавате заявление по образец до Началника на Дирекцията за национален строителен контрол.

Заявлението може да бъде подадено онлайн и на място в отдел регистратура при ДНСК.

Изискванията и критериите за лицензиране на консултантите

Първите изисквания са към управителите на фирмата.

За да получите право да упражнявате строителен надзор, е необходимо управителят да има висше образование степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж в областта на строителството.

Отрицателни предпоставки: управителят трябва да не е бил наказван повече от два пъти за нарушения по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му, за период 2 години от датата на подадаване на заявлението. Освен това,  управителят не трябва да е осъждан за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, както и за престъпления, свързани с упражняване на професията, освен ако не е реабилитиран;

Вторите са към персонала на фирмата:

Изискванията към екипа от професионалисти, чрез които фирмата ще упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор са посочени изрично в чл. 6 ал. 2 от Наредбата.

Важно! Законодателят не е предвидил ограничение в образователната квалификация на лицата, които биха могли да изпълняват длъжността Координатор по безопасност и здраве, следователно същите не е необходимо да бъдат строителни инженери или техници.

Важно! Ако кандидатствате с фирма, която не е новоучредена, трябва да сте сигурни, че нямате задължения към НАП.

Необходими документи

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма
  2. Копие от диплома на управителя за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър и заверено копие от документи, удостоверяващи 5 годишен стаж в обастта на строителството; подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота, заемана длъжност и информация за конкретно извършваната дейност и професионалния опит, в съответствие с придобитата специалност;
  3. Подробен списък подписан от управителя на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри
  4. Декларация, че управителят не е допуснал или извършил повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актовете по прилагането му;
  5. Списък на правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, които имат квалификация и призната правоспособност да упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, заверен от заявителя;
  6. Декларация на всеки специалист, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък по-горе;
  7. Копие от трудов, респективно граждански договор между фирмата за строителен надзор и специалистите, чрез които ще се осъщестява дейността
  8. Копие от вносна бележка за платена такса

Срок за получаване на удостоверение на фирма за строителен надзор

Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издават от Началника на ДНСК в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Ако има неизправности по подадените документи, срокът тече от отстраняването им.

Важно! В удостоверението за регистрация се записват изрично правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Ако желаете да впишете нови специалисти в списъка, трябва да подадете заявление за промяна на обстоятелства.

Такса за издаване на лиценз

Таксата за издаване на лиценз е в размер от 500 лева.

Банкова сметка за внасяне на таксата: IBAN BG 92UNCR96603119858912

Банка: Уникредит Булбанк АД

Срок на валидност

Разрешението се издава за срок от 5 години и следва да бъде подновявано.

Води се нарочен регистър към ДНСК.

Поднояването може да стане и онлайн.
Подава се декларация, с която заявявате, че не са отпаднали някои от основанията, послужили за издаване на лиценза.

Обжалване на отказ или прекратяване на лицензия

В случай, че получите отказ за издаване на разрешение за упражняване на строителен надзор или същият бъде отнет, може да подадете жалба пред компетентния Административен съд по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с чл. 145 от АПК в 14 дневен срок от получаване на уведомлението.

Важно! Разрешението за упражняване на строителен надзор се прекратява служебно, ако в срок от 2 години са влезли в сила 3 наказателни постановления за нарушения на дружеството по ЗУТ или нормативните актове за неговото прилагане;

 

4.6/5 - (24 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.