Регистрация на фирма за Пътна помощ - Адвокати в София и Бургас
регистрация на фирма за пътна помощ

Регистрация на фирма за пътна помощ

Oт години работя като професионален шофьор, събрал съм сума пари и обмислям да регистрирам фирма за пътна помощ…

Дейността по осъщестявяване на превоз на повредено или аварирало превозно е източник на повишена опасност, поради което е поставена под ограничителен режим.

Същата подлежи на контрол от Агенция „Пътна инфраструктура“ и законово може да бъде извършвана само след вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ.

Как се регистрира фирма за пътна помощ?

След промените в Закона за автомобилните превози от 07.07.2020 г., бе създаден нов Раздел IV – Пътна помощ, който определя изискванията за законосъобразно извършване на тази дейност.

За начало, трябва да регистрираме фирма. Съветваме ви правната форма да бъде ЕООД, или ООД, в зависимост от това дали ще имате съдружници.

След приключване на процедурата и вписване на фирмата в Търговски регистър трябва да подадете документи за получаване на удостоверение и вписване на фирмата в нарочния Регистър на лицата, извършващи пътна помощ.

Процедура за получаване на удостоверението

С документите на новоучредената фирма подавате заявление по образец до Изпълнителния директор на Агенция “Пътна инфраструктура.

Заявлението може да бъде подадено на място в Агенция пътна инфраструктура, така и по електронен път.

Изисквания за извършване на пътна помощ

За репатриране на леки автомобили и микробуси трябва да закупите или наемете специалзииран камион за пътна помощ.

Превозното средство трябва да бъде от категория N2 или N3, специално оборудвано за превоз на повредено или аварирало превозно средства.

Важно! Възможно е да впишете и превозно средство от категория N1, при условие че същото е с трайно монтирано приспособление за повдигане на предния или задния мост на повреденото превозно средство, позволяващо репатрирането му.

Друго условие, което трябва да се изпълни преди подаване на заявлението е да имате документ, удостоверяващ правата ви като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ. Телефонният номер, заедно с името на фирмата ви и текст „ПЪТНА ПОМОЩ“ трябва да бъдат поставени върху превозното средство, с което ще осъществявате услугата.

Съгласно чл. 7а ал.2 от ЗАвП, водачите на товарни автомобил за осъществяване на пътна помощ трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория, както и за психологическа годност.

Курсът за професионална компетентност може да изкарате след като получите удостоверението за регистрация на фирма за пътна помощ, тъй като не се изисква документ за професионална компетентеност при подаване на заявлението.

Важно! Курсовете за професионална компетентност се провеждат в сградата на Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация всеки месец. Необходими са копие от лична карта, копие от шофьорска книжка и свидетелство за медицински преглед. Курсът продължава 14 дни, като в края се държи изпит.

Необходими документи при подаване на заявлението

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма
  2. Списък на превозните средства, с които ще се извършва услугата пътна помощ и адрес на експлоатационната база;
  3. Копие от документ за собственост или договор за наем на МПС

Важно! Договорът за наем/лизинг трябва да бъде със срок на наема най-малко една година, като бъде вписано изрично, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ;

  1. Заверено копие от големия талон на автомобила/ите + заверено копие на технически преглед на превозните средства, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра;
  2. Удостоверение от мобилния оператор за правата на заявителя като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ;
  3. Копие от вносна бележка за платена такса – 15 лв.

Срок за получаване на удостоверение на фирма за пътна помощ

Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава от изпълнителния директор на АПИ в едномесечен срок от подаване на заявлението

Ако има неизправности по подадените документи, срокът тече от отстраняването им.

Срок на валидност

Разрешението за извършване на пътна помощ на тертирояита на Република България е безсрочно.

Наказания

Промените в ЗАвП от в сила от 07.07.2020 г. предвиждат наказание в размер от 1000 лв. за  водач, който извършва превоз на повредено превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване, без издадено удостоверение за вписване в регистъра. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.

Освен горното наказание, превозното средство може да бъде спряно от движение за срок до 12 месеца, с налагане на ПАМ. (докато не бъдат изпълнение изискванията за регистрация в регистъра на превозните средства за пътна помощ)

Обжалване на отказ за вписване в регистъра

В случай, че получите отказ за издаване на разрешението за извършване на пътна помощ, може да подадете жалба по реда на АПК в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.

 

4.9/5 - (10 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.