Регистрация на таксиметрова фирма | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
регистрация на таксиметрова фирма

Регистрация на таксиметрова фирма

След години натрупан опит като таксиметров шофьор, решаваме че е време да регистрираме собствена таксиметрова фирма.

Как се регистрира таксиметрова фирма?

Редът за осъществяване на таксиметров превоз на пътници е уреден в Закона за автомобилните превози и в Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.

На първо място, трябва да регистрираме фирма по общия ред. Правната форма може да бъде както ЕООД, така и ООД.

След вписване на фирмата в Търговски регистър трябва да подадем документи за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Процедура по регистрация за извършване на таксиметрови услуги

С документите на новоучредената фирма подавате заявление по образец до Кмета на общината по адреса на управление на търговеца.

Необходимо е назначеният управител да отговаря на изискването за благонадежност по смисъла на ЗАвП, а именно:

 • да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер
 • да не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност
 • да не е участвал в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на ал. 13, т. 1 от Наредбата:
  търговеца системно е нарушавал правилата на Законът за автомобилните превози или подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, използвал е неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността, при регистрация на дейността си е използвал  неистински документи или на документи с невярно
  съдържание;

Важно! Фирмата трябва да няма задължения към НАП.

Необходими документи

 1. Регистрирана фирма;
 2. Договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;
 3. Списък на автомобилите, с които ще се извършват таксиметрови услуги;
 4. Когато автомобилите не са ваша собственост – документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация;
 5. Списък с данни на водачите, които ще извършват дейността.
 6. Копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията между търговеца и водачите;
 7. Документ за платена държавна такса.

Срок регистрация на таксиметрова фирма

Удостоверението за извършване на таксиметрови услуги се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

Ако има неизправности по подадените документи, срокът тече от отстраняването им.

Важно! В удостоверението за регистрация се записват изрично таксиметровите автомобили, с които може да осъществявате дейността си. Ако желаете да впишете нови автомобили в списъка, трябва да подадете ново заявление по образец.

Удостоверението за регистрация е поименно, не подлежи на преотстъпване и се издава в 2 еднообразни екземпляра – един за търговеца и един за общината.

Важно! Ако фирмата натрупа публични задължения над 5000 лв. и не представи обепечение или и в срока по чл. 182 ал.2 от ДОПК не ги заплати, данъчните органи изпращат уведомление до компетентните органи за прекратяване на удостоверението за извършване на таксиметрова дейност.

Заповедта за заличаване от регистъра и за отнемане на удостоверението за регистрация подлежи на обжалване по реда на
АПК.

Разрешение за таксиметров превоз на пътници

След като фирмата е получила лиценз за извършване на таксиметрови услуги и е вписана в регистъра воден от ИААА, трябва да подаде заявление за получаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за всеки автомобил.

Разрешението се издава чрез подаване на заявление до кмета на общината, където ще се извършват услугите.

Важно! Таксиметров превоз на пътници може да се извършва само на територията на общината, на която сте заплатили и получили разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Таксите се определят от общинските съвети за на всяка община и се заплащат съобразно заявения брой автомобили.

Внимание! Упражняването на таксиметрова дейност без удостоверение, както и без разрешение от Общината се санкционира от органите на ДАИ с глоба от 2000 лева за водачите и 3000 лв. имуществена санкция за фирма без лиценз.

Срок на валидност

Разрешението се издава за срок до пет години и следва да бъде подновявано

4.7/5 - (15 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.