Покупко продажба на МПС | Правна информация за Продажба на МПС
покупко продажба на мпс

Покупко продажба на МПС

Покупко продажбата на МПС е една от най-често извършваните прехвърлителни сделки, наред с продажбата на недвижимо имущество.

Незнайно по какви причини, към нея хората се отнасят с известно невнимание. Допускат извършването на нарушения в законоустановения ред по прехвърляне на собствеността, излагайки се на рискове.

В най-лошия случай, заплащат продажната цена на автомобила и не получават нищо в замяна.

В тази статия ще разгледаме какво е необходимо, за да настъпи транслативният (прехвърлителният) ефект при покупко продажбата на МПС, за какво да ВНИМАВАМЕ по време и преди сделката, примери за измами при продажба на автомобили от практиката, срокове за регистрация на промените в КАТ и данъчните служби.

Договор за покупко продажба на МПС

С договора за покупко продажба на МПС продавачът се задължава да прехвърли собствеността върху моторното превозно средство на купувача срещу определена цена, която купувачът се задължава да му заплати. В договора трябва да се съдържа точна идентификация на автомобила, така както е описан в свидетелството за регистрация (талона), и други съществени условия като дата и начин на предаване на владението на автомобила, цена (съветваме ви да бъде вписана реалната цена на сделката), кой ще поеме разходите по прехвърляне на автомобила и др.

Важно! Преди да изповяда сделката, нотариусът задължително проверява дали върху МПС-то няма наложени обезпечителни мерки – запори. В случай, че се установи наличието на запор, сделката не може да бъде реализирана. Възниква следният проблем – купувачът заплаща част или цялата продажна цена, преди изповядване на сделката пред нотариус, и научава за наложения запор впоследствие.
Съветваме ви да ползвате услугите на юрист, особено при закупуване на по-скъп автомобил, който да извърши справка за наложени запори, в деня на продажбата. Могат да се предвидят специални клаузи за вашата защита в договора за покупко продажба на МПС и неустойки при неизпълнение от страна на продавача.

Налице са различия в изискуемата форма на договора за прехвърляне на МПС в зависимост от това, дали автомобилът е регистриран в България или е нов внос.

Продажба на МПС регистрирано в България

Съгласно разпоредбите на чл. 144 ал. 1 от ЗДвП регистрираните в България МПС се прехвърлят с договор с нотариална заверка на подписите.

Важно! Това означа, че за да се прехвърли собствеността, вашият подпис и този на продавача трябва да бъдат заверени лично пред нотариус. Друга възможност, е упълномощаването на трето лице (с нотариално заверено пълномощно), което да участва в нотариалното производство от името на продавача/купувача. Пълномощникът може да прехвърли/придобие права от името и за сметка на купувача/продавача.

Компетентен да завери подписите при покупко продажба на МПС е всеки един нотариус в страната.

Не са рядкост случаите, в които лица, занимаващи се с продажба на автомобили на черния пазар (автомобили обявени за издирване, крадени автомобили), се възползват от неосведомеността на лицата за законовия ред за прехвърляне собствеността на МПС. Използвайки трикове, като цена под пазарната, и убеждения, че могат да ви спестят плащането на такси и данъци, ви уверяват, че МОГАТ да Ви ПРЕХВЪРЛЯТ автомобила БЕЗ ЛИЧНОТО ви присъствие и УЧАСТИЕ в сделката, чрез „познат“ нотариус.

НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ на подобни обещания! Много вероятно е да се окажете измамени…

 

покупко-продажба на мпс

КОГА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ СОБСТВЕНОСТТА?

Собствеността на автомобил регистриран в България се прехвърля от момента, в който договорът за покупко продажба на МПС се подпише от страните, пред съответния нотариус.
ВАЖНО! Нотариусът служебно проверява собсвеността на МПС-то, и сравнява дали самоличността на собственика отговоря с тази на присъстващото лице.

Регистрацията на автомобила в КАТ по реда на Закона за движение по пътищата („ЗДвП“), няма отношение за момента на прехвърляне на собствеността върху МПС.

От друга страна, неспазването на административното задължение на купувача в срок до 1 месец от извършване на покупко продажбата на МПС, да регистрира промяната в КАТ води до сериозни рискове.

 Важно! От 28 Февруари 2018 г. е осъществена техническа свързаност между системите на КАТ и на нотариусите, което позволи моментален обмен на информация по електронен път за изповяданите сделки за покупко продажба на МПС.  Ако купувачът не регистрира придобитото МПС след изтичане на 1 (един) месец от придобиването, ще му бъде наложена глоба в размер на 200 лв. Ако не регистрира промяната в срок от 2 (два) месеца от придобиването на автомобила, регистрацията се прекратява СЛУЖЕБНО.

Важно! Ако управлявате автомобила със служебно прекратена регистрация извършвате административно нарушение по чл. 140 от ЗДвП. Управлявате автомобил, който не е регистриран по надлежния ред. Последното превдвижда наказание от 6 до 12 месеца лишаване от право да управлявате МПС и глоба от 200 до 500 лв.  Същото деяние осъществява и състав на престъпление по – чл. 345 ал.2 от НК, което предвижда лишаване от свобода до една година или глоба в размер от 500лв  до 1 000лв.

След промените от 2018 година, купувачът разполага с правна възможност, още при прехвърляне на собствеността на автомобила пред нотариус, да заяви, че желае да ползва услугата за предварително изготвяне на свидетелство за регистрация на автомобила (голям и малък талон). Условие за извършване на услугата е купувачът и продавачът да са от една и съща административна област.
В същия ден купувачът, може да посети териториалното потделение на КАТ, и да получи предварително заявеното и заплатено свидетелство за регистрация, в което ще фигурира като собственик.

Покупко продажба на МПС нов внос

Поради улесненото движение на стоки и капитали в Европейския съюз, в България се предлагат все повече автомобили внос от страни-членки.
В тези случай, отпада изискването договорът за покупко продажба на МПС да бъде сключен пред нотариус. Тези автомобили се прехвърлят с писмен договор за покупко-продажба сключен с продавача.

Ако вие сте вносителя, в КАТ ще Ви изискат писмен договор с лицето-продавач, талон на автомобила и платена „Екотакса“.
Ако е придобит от юридическо лице, ви е необходима и фактура, издадена от продавача.

Важно! При закупуване на автомобил нов-внос е важно да се провери дали автомобилът не е обявен за издирване в системата на ИНТЕРПОЛ. Може да ви съдействаме за получаване на тази информация.

Измами при покупко продажба на МПС

измама продажба на мпс

На черния пазар играят много недобросъвестни продавачи, които често успяват да примамят своите „жертви“. Поради своята неопитност и наивна доверчивост, последните заплащат сума пари, без реално да получат собствеността върху автомобила, а единствено – владението върху същия.

По-долу ще илюстрираме пример от практиката:

„Силвия Добромирова си харесва автомобил марка БМВ Х5 в интернет сайт за продажба на автомобили, като е привлечена от значително по-ниската продажна цена на автомобила, в сравнение с други от същия модел със сходни характеристики.

Позвънява на обявения телефон, уговаря среща за оглед и тест, автомобилът и харесва и решава да започне преговори за закупуването му.

Продавача я увещава, че има близък нотариус, който ще изповяда сделката, без тя да присъства лично, като той ще покрие и всички разходи по сделката. От нейна страна се изисква единствено да предостави копие на личната си карта.

Г-жа Добромирова се съгласява, като се уговарят да се срещнат на посочена от продавача бензиностанция, като там ще и бъде предоставен автомобила, заедно с „нотариално-подписания договор“ за покупко продажба на автомобила, като от нейна страна се изисква да заплати продажната цена на автомобила в брой в деня, в който ще и бъде предоставен автомобилът и „нотариалният договор“.

Условията и харесват, на уговореното място и час г-жа Добромирова получава ключовете за автомобила и „нотариалния договор за покупко продажба на МПС“. На следващия ден решава да посети КАТ, за да регистира автомобила на свое име. На място и съобщават, че регистрация не може да бъде извършена, тъй като договорът не е регистриран от нотариуса в информационната система на МВР.

Г-жа Добромирова решава, че нотариусът не си е свършил работата, и по щемпела върху договора за покупко продажба го открива и решава да го посети, за да изясни ситуацията. При посещението, представя „нотариално-заверения“ договор за покупко-продажба на МПС, като служителите от нотариалната кантора моментално установяват, че подписа и печата върху договора са фалшифицирани и сигнализират органите на МВР.

Установява се, че г-жа Добромирова е станала жертва на поредната измама при покупко продажба на МПС. Договорът, разбира се няма как да е сключен пред нотариус, без нейното лично участие или това на упълномощено от нея лице. Подписът и печата са фалшифицирани, автомобилът е обявен за издирване, последният се конфискува от дръжавата, а г-жа Добромирова остава без автомобил и без заплатената продажна цена.“

Може да ви предоставим правна консултация и съдействие при покупка на автомобил нов-внос.

Какви документи са нужни за покупко продажба на МПС?

документи покупко продажба мпс

На първо място, страните трябва да представят предварително изготвен договор за покупко продажба на МПС. Вариантите са да изтеглите договор от интернет,  да ползвате услугите на адвокат или да платите на място на нотариуса, който ще изготви договора съгласно такса определена в тарифата.

Нотариусът проверя самоличността на участниците в сделката. (т.е трябва да носите лична карта или друг документ за самоличност).


Необходимо е да представите и следните документи:

1. Големия и малкия талон на автомобила.

2. Валидна към датата на продажбата застраховка „Гражданска отговорност“

3. Удостоверение за застрахователната стойност на МПС за съответната година, издадено от лицензирано застрахователно дружество.

4. Декларация по чл. 264 ал. 2 от ДОПК – за липса на задължения от продавача

5. Декларация по чл. 25 ал. 8 от ЗННД – за гражданство и гражданско състояние

Важно! Ако автомобилът е придобит по време на брака и е в режим на съпружеска имуществена общност, е необходимо участието и на двамата съпрузи при изповядване на сделката за продажба на МПС или нотариално-заверена декларация от неприсъстващия съпруг, в която се заявява, че е съгласен с продажбата на автомобила.

6. Квитанция за платен данък върху превозните средства съгласно чл. 50 ЗМДТ

7. Квитанция за внесен местен данък по чл. 44 ЗМДТ

Допълнителни съвети след прехвърляне собствеността на автомобила

Към купувача:

След като сключите договора за покупко продажба на МПС, посетете офиса на застрахователната компания, в която продавачът е сключил застраховка „Гражданска отговорност”. Трябва да представите сключения договор, за да прехвърлите полицата на ваше име.

Ако автомобилът има сключена застраховка „Автокаско“, повечето застрахователни компании изискват да бъдат уведомени, в кратък срок от промяна в собствеността на автомобила.

Към продавача:

От 2015 г. МВР служебно подава информация до общинските служби при извършване промяна в собствеността на автомобила. Въпреки това, ние ви съветваме  да посетите вашата данъчна служба, и да ги уведомите, че автомобилът е продаден и следва да се отпише от вашата данъчна партида. Носете копие на договора за покупко продажба на МПС. В противен случай, рискувате още дълги години да дължите пътен данък за вече продаден автомобил.

Какви са дължимите данъци?

Местният данък по чл. 44 от ЗМДТ е в размер на 2% върху по-високата стойност между продажната цена и застрахователна стойност на МПС.  Заплаща се от купувача, ако страните по сделката не са уговорили друго. Данъкът се заплаща в общината по постоянен адрес/седалище на купувача.

След прехвърляне на собствеността, купувачът дължи и ежегодно плащане на данък върху превозните средства.  Той се определя от служител на общинската администрация, въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.

Важно! Ако автомобилът е придобит в режим на съсобственост, имате задължение в срок от 2 месеца от покупко-продажбата да подадете декларация в общината, по постоянен адрес.
Необходимо е  да представите свидетелство за регистрация на автомобила (част I) и документ за платения при придобиването данък.

 

Договор за покупко продажба на мпс
Покупко продажба на мпс – регистрирани автомобили
Покупка на автомобил нов внос от частно лице

5/5 - (6 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.