Домашно насилие и Заповед за незабавна защита | Жалба при психически тормоз
domashno nasilie - zapoved za zashtita

Домашно насилие и Заповед за незабавна защита

За съжаление, проблемът с домашното насилие продължава да остава едно от табутата на нашето общество. И докато мълчим и не говорим за това, мащабът на домашното насилие във всичките му форми продължава да става все по-голям.

Обществото обаче, се оказва неспособно да инициира качествена и градивна дискусия за този проблем. Институциите също. Хората остават с впечатлението, че за домашното насилие ответен удар няма. Дори бруталните случаи на насилие и причинена от това смърт, за които слушахме в медиите през последните месеци, не успяват устойчиво да разтърсят обществото и да доведат до промени в тъжната картина. А промени са необходими, както на държавно ниво, така и на ниво осведоменост на обикновения човек, на потърпевшия.

Именно с цел повече информираност и помощ при защитата от домашно насилие, в днешния материал ще поговорим за това какво представлява домашното насилие, кои и какви са жертвите на насилието, какъв е начинът, по който могат да се защитят, пред кого и как и още много полезна информация, както за жертвите на домашно насилие, така и за всеки буден и интересуващ се човек на нашето общество.

Какво представлява домашното насилие?

Домашното насилие представлява нарушение на основни права и свободи на личността и възпрепятства, а в отделни случаи прави невъзможно упражняването им. 

Срещу отделните прояви на домашно насилие следва да бъдат противопоставени спешни и ефективни мерки за премахване на неговото разпространение.

Предвиждането на подобни мерки в Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), като част от законодателството ни е основополагащ и важен момент за изграждането на една цялостна система за защита на пострадалите лица. 

Важно! Домашно е насилието не само между съпрузи, но и между лица във фактическо съжителство. 

В синхрон с променената обществена нагласа по отношение на брака, неговото действие не се ограничава само спрямо съпрузи, а обхваща и лицата, които се намират или са се намирали във фактическо съпружеско съжителство, което е залегнало и в законопроекта за нов Семеен кодекс. Въпреки, че все още няма трайно установена съдебна практика, предвид сравнително краткия период от време от влизане в сила на ЗЗДН, бързината с която се наложи това особено производство, като противодействие на насилието в семейството, е показателна за неговата адекватност и по-висока ефективност в сравнение с което и да е друго производство.

Важно! За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Какви видове тормоз попадат под обект на защита?

Според чл. 2, ал 1 от ЗЗДН домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Именно горният текст ни позволява да обособим петте основни вида насилие, срещу всеки един от които може да се потърси ефективна защита по реда на българското законодателство:

 • Сексуален тормоз
 • Икономически тормоз
 • Психически тормоз
 • Физически тормоз
 • Емоционален тормоз

Жалба при психически тормоз

Формите на психическо насилие могат да включват вербална агресия, унижение, пренебрежение или всякакво друго нездравословно поведение, което може да намали самочувствието на жертвата на насилието, нейното достойнство и адекватно мислене и поведение.

Ако смятате, че сте жертва на психически тормоз, потърсете консултация с адвокат в областта, за да се гарантира навременното и законосъобразно подаване на молба за защита.

Важно! Емоционалното насилие се изразява в заплашване, контрол, което води до чувство на страх, на малоценност, на вина чрез интензивно обидно и унизително отношение.

Разлики между психически и емоционален тормоз

Преобладаващо проявите на психическо и емоционално насилие се припокриват, доколкото чрез действията – вербални и физически, се засягат емоциите и психиката на засегнатите лица, които са неразривно свързани. Разликата е в продължителността на въздействието, интензитета, трайността на последиците и дълбочината на посегателството, поради което емоционалното насилие е по-лека форма и в общия случай не води до дългосрочни негативни изменения в психиката на засегнатото лице.

За разлика от емоционалното, психическото насилие обикновено се характеризира с трайност и системност. Често то води до негативни изменения в психиката на жертвата, които понякога са и необратими. Нека подчертаем обаче, че говорейки за психическо насилие и тормоз, законът не изисква настъпване на вредоносен резултат.

Важно! Според практиката на ЕСЗЧ задължението за предприемане на защитни мерки за защита на лице, чийто живот е застрашен от поведението на друго лице е абсолютно задължение – без значение дали се очаква положителен резултат.

Как да потърсим защита от домашно насилие?

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. Това става по реда на ЗЗДН.

Кои лица имат право да потърсят защита срещу тормоз по ЗЗДН?

Жертви на домашно насилие са лицата, върху които е било или се упражнява в момента принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и това е било или се извършва от лица, с които жертвите се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

Лица, които имат право да подадат молба за защита от домашно насилие:

 1. пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
 2. брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
 3. настойника или попечителя на пострадалото лице;
 4. директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Какви са способите за защита от домашно насилие?

Заповед за незабавна защита

Разпоредбата на чл.18 от ЗЗДН предвижда прилагането на ускорена процедура за издаване на заповед за незабавна защита. Районният съд при закрити врати и в рамките на едно заседание, издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата или искането.

В производството страните не се призовават за заседанието, но вече издадената заповед за незабавна защита се връчва на страните и се изпраща служебно до районното полицейско управление

Със заповедта за незабавна защита и с предвидените в нея мерки, се гарантира сигурността на жертвата. 

Защо и кога е необходима незабавна защита?

Незабавната защита се състои в налагане на една или повече от мерките за зашита непосредствено след подаване на молбата. Такава защита се дава ако молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице. В тези случаи до 24 часа от подаване на молбата, съдът издава заповед за незабавна защита. 

Заповедта за незабавна защита има действие до приключване на производството по делото – до издаването на заповед за защита или на отказа на съда да издаде такава. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване.

Как продължава производството за защита от домашно насилие?

Следващата стъпка е съдът да насрочи вече открито съдебно заседание в срок до 30 дни от издаването на заповедта за незабавна защита. Така, докато се издаде заповед за защита или съответно до отказа на съда за издаването й, интересите на жертвата са защитени и гарантирани с мерките, предвидени в действащата през този период заповед за незабавна защита.

Възможностите, които дава тази ускорена процедура, бързината и достъпността, с които лесно може да бъде постигната ефективна защита на пострадалото лице, са нейното голямо предимство. Гъвкавостта й се изразява и в широкия кръг от адресати, и в различните мерки, които могат да бъдат предвидени в зависимост от особеностите на всеки конкретен случай, и в липсата на необходимост от доказване.

Важно! По искане на пострадалия всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. Този документ може да послужи като доказателство пред съда.

Как съдът дава защита от домашно насилие?

След събиране на доказателствата, съдът се произнася с решение, което обявява на страните в открито съдебно заседание.

Ако е извършено домашно насилие, съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита от домашно насилие. С решението съдът налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв., като го осъжда да заплати държавна такса (в размер 25 лв.) и разноските по делото.

Какъв е срокът за подаване на молба за защита от домашно насилие?

Срокът за подаване на молба за защита от домашно насилие е до един месец от акта на домашно насилие.

Как се изпълнява заповедта за защита и какви мерки предвижда?

Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение – тя поражда действието си веднага след като бъде издадена, независимо дали решението се обжалва. Органите на полицията следят тя да бъде изпълнена. 

Какви са мерки за защита могат да бъдат разпоредени?

Възможните мерки, които може да предвижда заповедта за защита са:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда.

Важно! Когато със заповедта извършителят е отстранен от съвместно обитаваното жилище и той откаже да го напусне доброволно, органите на полицията съдействат за отстраняването му.

Ако полицейските органи констатират неизпълнение на някоя от мерките, наложени със заповедта, нарушителят се задържа и незабавно се уведомява прокуратурата.

Важно! Нарушението на заповедта за защита е престъплениепо смисъла на чл. 296 ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

Изборът на защитна ‎‎ ‎‎мярка неизбежно изисква, както на обща, така и на индивидуална основа, внимателно претегляне на разглежданите конкурентни права и други съответни ограничения.

Ако вие, ваш близък или познат е засегнат от домашно насилие, информацията за възможните начини на защита е от ключово значение. Потърсете консултация с юрист в областта, за да гарантирате навременното и законосъобразно подаване на молба за защита, както и последващата защита на интересите и правата на страните в производството.

5/5 - (10 votes)

1 коментар “Домашно насилие и Заповед за незабавна защита

 1. През 2017г. след смъртта на баща ми , брат ми който е алкохолик от почти 40 години и никога не е работил и когото ние издържаме пи в пръдължение на 40 дни, в следствие на което имаше психически, физически и емоционален тормоз срещу мен и майка ми на основание свежия закон за „Дожмашното насилие“. Сезирах прокуратурата , както и органите на МВР повикани на място при „инциднет“., оправдаха го…., Това се повтори 2021г. зверски побой върху майка ми 85 год. жена и мен, прибран по „бързата процедура“ и с постановено от съда „дребно хулиганство“.Издразни ме факта, че хората от прокуратурата ми написаха официално писмо, в което се казваше , че е първи случай…, а дефакто е рецидиф от 2017г. цитирани факти, така или иначе системата не работи и в първия , втория, или който и да е било случай изхода може да е окончателен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.