Давност на Задължения към НАП – Как да Упражним Правата си
давност на задължения към нап

Давност на задължения към НАП

Хората се обръщат към нас за съвет когато научат че имат натрупани задължения към хазната. Често последните са узнали за положението, в което се намират по един доста неприятен начин – получили са уведомление за наложен запор на банковите им сметки, автомобилът им е бил запориран или им е била наложена друга обезпечителна мярка.

В случай, че се намирате в подобно положение, знайте че срешу вас е образувано изпълнитело дело при публичен изпълнител за неплатени задължения към държавата и/или общините. Не изпадайте в паника, на първо място трябва да се извърши справка и да се провери дали не са налице основания за отпадане на част или на всички задължения към НАП по давност.

Важно! Ако платите доброволно задължение, което впоследствие се окаже погасено по давност, то нямате основание да искате възстановяване на платеното.

Задължения към НАП?

Това са всички публични задължения  – задължения за данъци възникнали по силата на подадена годишна данъчна декларация, за здравни осигуровки, задължения за корпоративен данък, задължения за местни данъци като данък сгради, данък МПС, такса смет, задължения за ДДС възникнали въз основа на подадени справки декларации по ЗДДС, публични вземания установени въз основа на ревизионен акт, лихвите по тези задължения, както и задължения по неплатени глоби от електронни фишове и наказателни постановлния.

Давност на задължения към НАП

Един от начините за погасяване на публичните задължения е погасителната давност.
Данъчното закоодателство предвижда, че с изтичането на опредлен срок от време, през който публичният изпълнител бездейства по отношения на възникнало публично вземане, то се погасява правото на държавата принудително да събере това вземане.

Каква е давността за погасяване на публични задължения?

Давността за погасяване на публични задължения е опредена в чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“)

На първо място, законът е предвидил 10 годишна абсолютна давност, с изтичането на която дължимите публични задължения се погасяват независимо от спирането и ли прекъсването на давността през този период. (освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено).

Считаме, че на основание чл. 173 ал. 2 от ДОПК, изтичането на абсолютната 10 годишна давност е основание за служебно отписване на задължението.

Важно! По аргумент за противното, при изтичане на обикновената погасителна давност е необходимо подаване на възражение от заинтересуваното лице.

Важно! Началото на погасителната давност за задължения към НАП започва да тече от 01 Януари на годината, следваща годината, през която са били изискуеми публичните задължения.

Например:

Ако задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 Април 2009 г., то давността започва от 1 Януари 2010 г и изтича на 1 Януари 2020 г.

ОБЩА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП

В чл. 171, ал. 1 е посочено, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.

Например:

Ако задължението е трябвало да бъде заплатено до 30 Април 2012 г., то давността започва от 1 Януари 2013 г и изтича на 1 Януари 2018 г.

Съгласно Указние № 24-00-28 от 21.04.2007 г. на НАП –

„Органите по приходите следва да прилагат правните последици на изтеклата погасителна давност само по искане или възражение от страна на длъжника. В случаите, когато в производство по ДОПК (ревизионно, административно-наказателно, по обжалване или събиране) служебно се установи, че по отношение на определени задължения на лицето е изтекла погасителната давност, това обстоятелство не следва да се отразява в акта, ако няма искане/възражение на длъжника. На лицата не следва да се разяснява правото им да искат прилагането на погасителната давност.“

Видно от посоченото по-горе указание, органите на НАП са инстурктирани да не ви съдействат, дори да са налице основания за погасяване по давност на вашите задължения!

давност задължения напДавност на задължения за неплатени глоби

Общата погасителна давност е неприложима единствено по отношение на глобите по влезли в сила електронни фишове и наказателни постановления, които съгласно разпоредбата на чл. 162 ал. 2 т. 7 ДОПК също са вид публични държавни вземания.

Последните се погасяват с изтичането на ДВЕ ГОДИНИ, считани от датата на влизане в сила на наказателното постановление или електронния фиш.

Важно! Тази специална давност не се прилага за задължения за наложени имуществени санкции на юридически лица.

Кога давността се спира или прекъсва?

За правилна преценка относно изтичането на обикновената петгодишна давност на задължения към НАП трябва да се изследва дали са налагани обезпечителни мерки в този срок, доколко последните са валидни и дали са предприети други действия по принудително изпълнение.

Практически, това са най-важните въпроси, от които зависи, дали нашите претенции ще бъдат уважени.

По-долу сме представили ценна информация за характеристиката на някои действия извършвани от публичния изпълнител и тяхното значение с оглед спирането или прекъсването на давността.

Важно! Ако давността бъде прекъсната, от този момент нататък започва да тече нов 5-годишен давностен срок.

Действия по принудителното изпълнение, които прекъсват давността, са тези действия на публичния изпълнител, които пряко са насочени и обезпечават събиране на конкретни публични вземания – това са запор на вземания към банки, запор на вземания към трети лица (например работодател), запор на МПС, възбрана върху недвижим имот, опис на имущество, публична продан и прочие.

Важно! Последните следва да са извършени законосъобразно, за да породят действие на прекъсване на давността.

Запорът на вземане се счита наложен от момента, в който запорното съобщение бъде получено от банката, т.е последният е валидно действие по принудително изпълнение и прекъсва давността и без да ни е бил връчен.

Важно! При запор на МПС, запорното съобщение се изпраща на Пътна полиция по мястото на регистрация на автомобила. Налагането на запор на МПС поражда действия от датата, на която КАТ е получил запорното съобщение, т.е давността се прекъсва от деня на постъпване на запорното съобщение в КАТ, а не от деня на издаване на постановлението за налагане запор на МПС.

Важно! Ако запорът на МПС е бил наложен на автомобил, който е бил отчужден по законоустановения ред, преди датата на налагане на запора, то последният не е наложен по отношение на движима вещ, собтвеност на длъжника по изпълнителното дело и не води до прекъсване на давността

Прекъсва ли се давността с изпращането на съобщение за доброволно изпълнение?

Практиката по този въпрос е противоречива, а има голямо практическо значение.
С постановяването на мотивите по т.10 от Тълкувателно решение № 2/2013 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС, бе затвърдено становището, че изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение в изпълнителното производство по ГПК, не е действие по изпълнението и не води до прекъсване на давността.

През 2017 г. по предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет, бе образувано и Тълкувателно дело № 1 от 2017 г. на ОС на ГК и ТК на ВКС и I и II колегии ВАС, с искане да бъде преодоляна противоречивата практика по въпроса дали изпратената покана за доброволно изпълнение прекъсва давността, независимо от изпълнителното производство, в което е отправена.

По наше мнение, с постановлението дадено от висшите магистрати, не бе отговорено на конкретното запитване. С тълкувателно постановление № 2 от 18.03.2019 г., съдиите обясниха, че съществуват три самостоятелни изпълнителни процеса, респективно по ГПК, АПК и ДОПК, като в конкретното постановление не се коментира въобще противоречивите практика на върховните административни съдилища по приложението на института на давността в изпълнението по ДОПК. Същите разглеждат разликите в изпълнението по АПК и ГПК, като постановяват, че :

„Изпращането на покана за доброволно изпълнение по чл.428, ал.1
ГПК и изпращането на покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1
АПК са процесуални действия, уредени едновременно от два процесуални
кодекса като част на две самостоятелни изпълнителни производства, които
са предоставени в компетентност на различни органи по изпълнение“

Същите заключават, че в изпълнителното производство по АПК, законодателят изрично е определил действието на поканата за доброволно изпълнение по чл. 282 ал. 1 т.9  във вр. с чл. 285 от АПК, от което става ясно, че получаването на поканата за доброволно изпълнение има ефект на прекъсване на давността.

Следователно, доколкото изпълнението на публични вземания е регламентирано в отделно изпълнително производство по ДОПК, и същото не съдържа конкретни разпоредби за правния ефект от изпращането на покана за доброволно изпъление, а в чл. 221 ал. 4 от ДОПК, регламентиращата започването на производството се посочва, че принудителното изпълнение върху вземания на длъжника и върху негови движими и недвижими вещи започва чрез налагането на запор,съответно чрез вписването на възбрана, с постановление на публичния изпълнител, то самото действие по изпращане на съобщение за доброволно изпълнение не следва да води до прекъсване на давностните срокове по чл. 171 ал. 2 от ДОПК.

Към момента, практиката на повечето административни съдилища по спорове за приложението на давността в изпълнението по ДОПК, също се свежда до мнението, че издаването на съобщение за доброволно изпълнение само по себе си не прекъсва давностния срок, ако последното не е получено от длъжника.

Ако бъде връчено, последното се счита за легитимно предприетото действие по събиране на публичното задължение и от момента на получаването на съобщението давността се прекъсва.

Отписване на данъчни задължения по давност

На първо място, необходимо е да изискаме издаване на писмена справка от публичния изпълнител, към който е разпределено изпълнителното дело за актуални задължения.

Препоръчително е адвокат да се занимае с тази дейност и да провери какви действия са извършени по изпълнителното дело и на база знанията и опита си да направи преценка доколко последните са валидни и законосъобразни и дали са налице основания за подаване на възражение за отписване на погасени по давност задължения.

Заяви консултация

Публичният изпълнител е задължен да се произнесе по искането в 30 дневен срок.
Ако възражението не бъде уважено или получим мълчалив отказ, трябва да подадем жалба пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител.

В случай, че жалбата ни бъде оставена без уважение, имаме право да обжалваме решението пред компетентния Административен съд в 7-дневен срок от връчване на съобщението.

Тази статия бе озвучена с помощта на audiobookbg.com

Давност задължения НАП
Възражение давност НАП
Давност задължения глоби

4.9/5 - (17 votes)

11 коментара “Давност на задължения към НАП

 1. Здравейте!
  Получих съобщение за доброволно изпълнение, с което ме уведомяват, че в НАП са образували 2019 година изпълнително дело за неплатените от мен публични вземания.
  Тези задължения са общо 3, като 2 от тях са от 16.05.2014 и 29.09.2014.
  Моят въпрос е:
  мога ли да подам в НАП възражение за отписване на тези задължения поради давност?
  Благодаря ви предварително за отговор!

  1. Здравейте г-жо Нейчева,
   При положение, че по изпълнителното дело няма извършени действия, които да са прекъснали или спрели давността, следва към днешна дата да е изтекъл двугодишният срок по ЗАНН за изпълнение на наказананието глоба. В този случай, възражението ви за давност би следвало да бъде уважено.

 2. Може ли съдия изпълнител да конфискува имущество на родителите за неплатени данъци на фирмата на сина , при положение , че той не живее с тях , а само е посочил адреса на родителите си за постоянен ?

  1. Здравейте г-жо Цачева,

   Предполагам визирате възможността пубичният изпълнител да извърши изпълнителни действия по събиране на вземането върху движими вещи.
   Първо, публичният изпълнител следва да извърши опис на вещите, на който опис е препоръчително да присъстват лицата, чиято собственост са последните.
   Те имат право да заявят наличието на права върху вещите включени в описа, които са тяхна собственост. Публичният изпълнител трябва да се увери, че движимата вещ е собственост на длъжника при налагането на запора, съответно при извършване на описа. В случай, че няма сигурни данни за собствеността, взема се предвид владението към деня на налагане на запора/извършване на описа. След като седалището на дружеството съвпада с адреса, на който живеят родителите (във вашия казус), следва родителите да представят писмени доказателства, от които е видно, че вещите са тяхна собственост, и длъжника няма права върху тях. Ако смятате, че правата ви са нарушени, действията на публичния изпълнител могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 266 от ДОПК.

 3. Здравейте!
  Плащах си осигуровките в НАП вчера и ми излезе че имам старо задължение с доброволно заплащане към март 2009г. Да ли има вероятност да имам покриване на задължението по давност след време понеже на бланката пишеше че за в момента нямам такова.Благодаря Ви

  1. Здравейте, г-н Пенков,

   Задължението ще е погасено с кратката петгодишна давност, при положение, че не са извършвани действия водещи до прекъсване на давносттта.
   Първо трябва да се прелгедат всички документи по изпълнителното дело.
   Тази давност не се прилага служебно, така че трябва да подадете възражение.

   Поздрави!

  2. Имам ИД заведено 2016 година за задължения към НАП – осигуровки и данъци, включващи периода 2011-2013 г..До този момент НАП не е предприел мерки, като запори на на ДИ и НДИ или трудови възнаграждения. Има ли възможност да подам възражение за погасяване по давност?
   Благодаря

   1. Здравейте,
    Вие винаги може да подадете възражение за погасяване по давност на публични задължения, въпросът е доколко ще бъде основателно.
    Ако в действителност не са предприети действия от публичния изпълнител, които водят до прекъсване или спиране на давностни срокове, следва, че общата 5годишна давност за задълженията за осигуровки и данъци за посочените периоди е изтекъла към днешна дата.

 4. Здравейте, бих искала да ви попитам във връзка с дело при ЧСИ , ко ето пред(з 2018 година е прекратено и през 2019 година е възобновено и вече има наложен запор върху МПС.
  Кога е възможно прекратено ИД да се възобнови отново.
  Задължението е към кредитна институция Профикредит.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.