Данъчно облагане на доходи от покер турнир | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ ПОКЕР

Данъчно облагане на доходи от покер турнир

Все повече хора решават да се отдадат професионално на покера или да отделят част от свободното си време, за да припечелят допълнителен доход.

Възможностите за игра включват онлайн платформи като PokerStars, 888poker, bet365 poker и прочие. Други играчи избират предизвикателството да играят покер на живо.  Участват в турнири, организирани, в известни игрални казина, в България и по света.

Вероятно сте чували, че доходите от хазартни игри са необлагаеми ? Но отнася ли се това правило за всички доходи, реализирани посредством игра на покер?

Как българското законодателство третира играта на покер?

На първо място, нека разгледаме участието в покер турнир, от правен аспект.

Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от от Закона за Хазарта („ЗХ“) –  хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

Участник в хазартна игра е лице, което е направило залог, за да вземе участие в играта.

Какво значи да направим залог?

По силата на определението дадено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗХ, залог е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра, с цел получаване на печалба.

ВИДОВЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ

Съгласно  Чл. 71. (1) от ЗХ, игрите в игрално казино са част от видовете хазартни игри, които са разрешени от закона. Те се организират на игрални маси или с помощта на игрални автомати.

Според ал. 2 на същия член, хазартни игри на игрални маси са: „на рулетка, с карти, включително покер, със зарове и разновидностите им… Печалбите или загубите зависят предимно от случайността.“

Освен това, самото участие  в покер турнир е регламентирано в чл. 73 от ЗХ.
Допуска се организирането на турнири на игри, организирани в игрално казино.
Такива турнири могат да се провеждат само в игрални казина и само на игрални маси и игрални автомати, вписани в актуалните удостоверения, за издаден лиценз на организатора.

Правилата на турнирите, цената за допускане до участие, печалбите и начините на определянето им се посочват от организатора, в игралните условия и правила, и се утвърждават от Държавната Комисията по хазарта.(„Комисията“)

 От горепосоченото, можем да направим извод, че участието в покер турнир представлява участие в хазартни игри и е разрешено от българското законодателство.

Дължим ли данъци за печалбите от покер турнир?

данъци върху покер печалби

Паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, по смисъла на Закона за хазарта, са необлагаем доход съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

От друга страна, в разяснения на органите на НАП се посочва, че необлагаеми доходи от хазартни игри са само и единствено тези получени от лице, което притежава, лиценз издаден от Комисията, и само за изрично посочената в него игра.

На второ място, според органите на НАП, за да е налице необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ, следва и самата игра да е хазартна по смисъла на ЗХ. А за да се определи, като хазартна, трябва лицето да е направило залог, и вледствие залога да му е изплатена печалба.

Как органите на НАП разбират дали сте направили конкретен залог за участие в покер турнир?

В чл. 6 от ЗХ се определят реквизитите за предоставяне лиценз за онлайн залагания.
Там е посочено, че едно от изискванията към организаторите на хазартни игри е да въведат система за регистрация и идентификация на участниците в игрите.

Тази система подава в реално време информация към сървърите на Комисията и НАП за игралните сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба.

Централната компютърна система, задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на НАП.

Следователно, ако в системата за идентификация и регистрация на участниците посочена по-горе, се установи, че вие не сте регистрирали залог за участие в покер турнира, полученият доход от турнира не може да се определи като необлагаем.

Разрешените хазартни игри по този закон, които не се организират по начините, посочени в закона, не се считат за хазартни игри онлайн – чл.41 ал.4 от ЗХ.

Нека илюстрираме с пример

Спечелили сте награда – билет за участие в покер турнир, за изпълнени „предизвикателства“ като изиграни брой ръце, брой победи и т. н. Органите по приходите приемат, че вие не сте регистрирали залог и съответно не извършвате хазартни игри по смисъла на ЗХ.

Следователно и получените доходи, не може да се квалифицират като необлагаеми по чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ.

От друга страна, за да вземе участие в един нормален покер турнир, човек трябва да заплати фиксирана входна такса (бай-ин). Същата такса, има качеството на залог съгласно определението дадено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗХ.

В този случай, средствата които спечелите от турнира, следва да са необлагаеми.

Може ли полученият доход да се квалифицира като необлагаем по чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ – с източник игри на случайността?

В нормата на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ е посочено, че доходите с източник игри, при които печалбата се определя на случаен принцип, са необлагаеми.

За да е освободена от облагане, печалбата следва да е определена на случаен принцип („принципът на късмета/щастието“), което само по себе си предполага, че тя не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника/участниците в играта.

Самата игра „покер“ изисква съответните знания и умения, поради което, полученият доход не може да се квалифицира като необлагаем доход по тази разпоредба.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако участието ви в покер турнир е било осигурено с плащането на входна такса, организаторът на турнира има лицензия по смисъла на ЗХ или съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, то полученият доход от покер турнира е необлагаем по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ.

Ако сте спечелили участието си в турнира като награда за брой изиграни игри, брой победи и т.н, то доходът ще бъде облагаем доход по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ.

В посочената разпоредба попадат паричните и предметните награди от игри, състезания, конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Каква част от получените доходи трябва да декларирам и внеса?

Облагаемият доход е получената брутна сума.

Годишната данъчна основа за този източник се определя, като облагаемият доход се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Доходът следва да бъде деклариран чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данъчната ставка е 10 на сто.

4.9/5 - (14 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.