fbpx
откриване на салон за красота

Отваряне на козметичен салон

От край време хората отделят средства и време за поддържане на добрия си външен вид, и отварянето на козметичен салон може да бъде надеждно и печелившо начинание.

Как се октрива фирма за козметичен салон?

Откриването на фирма за козметичен или фризьорски салон първоначално преминава по общия ред за регистрация на фирма.

След вписване на фирмата в Търговски регистър, следват две важни процедури, за да нямаме проблеми с държавните контролни органи. Регистриране на козметичния салон в Регистъра на обектите с обществено предназначние ,воден от регионалните здравни инспекции. И подаване на документи за регистрация на търговския обект в общината.

Но преди да пристъпим към тези процедури, е необходимо да сме избрали помещение, годно да изпълни нормативните изисквания за извършване на козметични и фризорски услуги.

Какви са изискванията за помещение за козметичен салон?

Изискванията за помещенията, в които може да се извършват козметични процедури са поместени в Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Най-общо, помещението трябва да бъде поне 10 кв.м – при едно работно място, и 8 кв. м допълнително за всяко следващо работно място, със самостоятелен вход и санитарен възел

Всички подробности прочетете от Наредбата.

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

С документите на новорегистрираната фирма подавате уведомление по образец до директора на РЗИ, на територията на която се намира вашият козметичен салон.

Редът е посочен в Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции.

Какви документи са ми необходими?

-Копие от договор за наем/документ за собственост на помещението, в което ще се извършват козметичните услуги;

-ЕИК на новоучредената фирма;

-кратко описание на услугите, които възнамерявате да извършвате.

С подаване на същото, вие декларарите, че помещението отговаря на приетите здравни и санитарни изисквания.

Важно! Не може законово да извършвате козметични услуги, без да сте подали уведомлението посочено по-горе.

В срок от 30 дни инспектори от РЗИ ще ви посетят на адреса на козметичния салон и ще проверят дали помещението отговаря на посочените по-горе в Наредбата санитарни изисквания.

Освен това, последните проверяват дали козметичните продукти, които предлагате в салона, отговарят на изискванията за контрол и качество.

Всеки продукт трябва да бъде етикетиран на български език, като е посочено – производител и вносител,  годност, основен състав, начин на употреба.

Важно! В козметичните салони често се използват продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разпоковане. При тези продукти е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта.

Може да ви бъдат изискани и документи на козметичната апаратура, която ползвате – сертификати за качество, за ползване в Европа и прочие.

Важно! Много от козметичната апратура с произход Китай, Южна Корея и прочие, следва да съдържа описание на апарата на български език, както и всички сертификати за правото апарата да бъде ползван и продаван в Европейския съюз.

Запитане за консултация с адвокат

Кога ще получа регистрация и вписване в регистъра?

Срокът за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначени е 14-дневен от извършване на проверката на обекта при условие, че не са констатирани несъответствия с изискванията.

Важно! Ако инспекторите установят нарушения, последните издават предписание с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията.

Обжалване на отказ за регистриране на козметичния салон

Ако инспекторите приемат, че салонът не отговаря на нормативните изисквания и директорът на РЗИ издаде отказ от вписане на обекта в Регистъра, вие нямате законово право да продължите с дейността.

Важно! В този случай, заедно с отказа, се издава и заповед за спиране на обекта от експлоатация, която има действие от момента на издаването и.

Важно! Обжалването на заповедта и отказът, не спират изпълнението. Незабавното действие на заповедта за спиране на обекта от експлоатация може да се обжалва по реда на чл. 60 от АПК и да бъде отменена.

Процедура по регистрация на козметичния салон в общината

Тази процедура сме описали подробно в тази статия.

На кракто – със заявлението посочвате официално работно време на козметичниа салон.

Необходими документи

  1. Актуално състояние на регистрираната фирма
  2. Свидетелство и паспорт на касовия апарат
  3. Договор за наем или нотариален акт за собственост на обекта, в който ще се помещава салона за красота;
  4. Копие от документ за платена такса. 

Глоби за неспазване на горните изисквания

Ако отворите козметичния салон, без да уведомите регионалната здравна инспекция, и нарушението бъде констатирано, имуществената санкция за юридически лица (фирми) е от 2000 до 15000 лв., а при повторно нарушение, от 5000 до 20000 лв.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *