Наказателно постановление от Инспекция по труда | Адвокат в София
Акт Проверка Наказателно постановление Инспекция по труда

Наказателно постановление от Инспекция по труда

Задачата на тази статия е да повиши информираността на гражданите и бизнеса, относно правомощията на инспекторите от Инспекция по труда при извършване на проверка, редът за защита срещу издадени задължителни предписания и процедурата по обжалване на наказателно постановелние.

Права на инспекторите по труда при проверка

Дирекциите „Инспекция по труда“ са териториални поделения към ГИТ и извършват контрол по спазване на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд, във всички отрасли и дейности в съответната териториална област.

Проверките са планирани (рискови обекти и дейности) и непланирани (по сигнали от работници и служители, сигнали от прокуратурата, за установяване причините за възникнали трудови злополуки и прочие).

Важно! Контролните органи са задължени да пазят в тайна източника, от който са получили сигнала.

Инспекторите по труда имат право да проверяват работодателите без предварително предупреждение. (няма изискване да представят специален документ за назначаване на проверката, както е например при извършването на ревизия по реда на ДОПК)

На инспекторите следва да се осигури свободен достъп до обекта. Те имат право да :

  • изискат трудовата документация на работниците и служителите на дружеството, включително да съберат информация лично от служителите;
  • осъществят контрол относно спазването на нормативните правила за безопасност на труда;
  • установят причините за настъпване на трудови злополуки;
  • вземат проби за изследвания;
  • издават устни разпореждания;
  • издават задължителни предписания;
  • съставят актове за установяване на нарушения;
  • прилагат принудителни административни мерки, включително да спрат дейността на обекта за определен срок;
  • обявят съществуването на трудовото правоотношение с постановление с начална дата на възникването му.

Важно! Ако възпрепятствате инспектор да изпълни служебните си задължения, извършвате административно нарушение, което се наказва със солидна санкция в размер от 20 000 лв., а за виновното длъжностно лице – с глоба в размер 10 000 лв.

Предписания от Инспекция по труда

При констатирани нарушения, инспектроите имат право да издават предписания (за по-леки нарушения, които могат да бъдат отстранени в хода на проверката) или директно да пристъпят към съставяне на акт.

Ако посещението завърши със задължително предписание, пред вас стоят три алтернативи – да го изпълните, да не го изпълните или да го обжалвате.

Резултатите от изпълнение на предписанието са ясни.

В случай, че не сте съгласни с предписанията на инспектора, може да подадете жалба чрез дирекция Инспекция по труда до Изпълнителния директор на ГИТ, в  14-дневен срок от датата на връчване на предписанието. Обжалването не спира изпълнението. Изпълнителният директор се произнася с мотивирано решение, което може да бъде обжалвано пред Административен съд в 14-дневен срок от получаването му.

Важно! Мълчаливият отказ, на изпълнителния директор на ГИТ, може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който същият е бил длъжен да се произнесе.

Ако не обжалвате и не изпълните задължителни предписания, ще ви бъде съставен акт за установяне на нарушение.

Неизпълнението на задължително предписание се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.

Акт от Инспекция по труда

В процедурата по установяване на нарушението следва да се прилагат общите правила по ЗАНН.

Актът може да бъде съставен на място, при извършване на проверката, както и след напускане на обекта. Във втория случай, инспекторите уведомяват законния представител на работодателя за ден и час, в който трябва да се яви, за съставяне на акта.

Важно! Поканата за съставяне на акта следва да бъде писмена. В противен случай, при съставяне на акта неприсъствено, по реда на чл. 40 ал. 2 от ЗАНН, се октриват възможности за отмяна на цялата процедура по административно наказване.

Адвокататът на нарушителя може да направи възражение, че работодателят не е бил поканен за съставяне на акт в негово присъствие. Съгласно чл. 84 от ЗАНН във вр. с чл. 16 и чл. 103 от НПК, административно-наказващият орган носи тежестта да докаже обвинението, включително спазването на императивните процесуални норми.

Важно! Съществува специална процедура за връчване на акта, когато е съставен без присъствието на представител на работодателя. Същата е уредена чл.416 ал.3 от Кодекса на труда във вр. с чл.43 ал.4 от ЗАНН.

При невъзможност за лично връчване, актът се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка до адреса на управление на дружеството. Ако никой не бъде открит на адреса,  се поставя уведомление на таблото в компетентната дирекция и в интернет страницата. След изтичане на 7 дни от поставяне на уведомлението, актът се счита за връчен.

Наказателно постановление от Инспекция по труда

Наказателните постановления се издавдат от директора на компетнетната дирекция Инспeкция по труда, в срок 6 месеца, от устанояване на нарушението.

Процедурата по обжалване, основанията и давностните срокове са подробно разгледани в общата ни статия за наказателно постановление.

Санкциите за неизпълнение на трудовото законодателство

За нарушения на трудовото законодателство се налагат глоби на физическите лица и имуществени санкции, на юридическите лица.

Има тенденция за увеличаване размера на санкциите за нарушения на трудовоправните норми.

4.9/5 - (7 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.