Проверки и санкции налагани на превозвачи от ДАИ | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
глоби на превозвачи налагани от ДАИ

Проверки и санкции налагани на превозвачи от ДАИ

Освен правата, произтичащи от лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или от лиценза на Общността, същият носи и множество задължения за превозвачите.

Част от тях са поместени в Закона за автомобилните превози, други в подзаконовата нормативна база, а трети в Регламенти на ЕС.

Неспазването на тези задължения води до сериозни имуществени санкции.

В този материал ще анализираме едно конкретно нарушение, за което все по-често санкционираните превозвачи се свързват с нас. Нарушението се изразява в непредставяне от страна на превозвача на вече изискани им от ДАИ (ИААА) документация. (нарушение на чл. 91б ал.1 т.1 във вр. с чл. 97 ал. 1 от ЗАвП)

Ще разгледаме както елементите от състава на самото нарушение, така и реда по който преминава производството по обжалване на наложената санкция. Накрая ще обсъдим някои от основните положения, които съдилищата приемат в процеса по обжалване на наказателното постановление, издадено за това нарушение.

Нарушения и санкции за превозвачите по чл. 91б ал.1 т.1 от ЗАвП

Според чл. 91б, ал.1, т. 1 от ЗАвП, превозвачите и собствениците на автогари са длъжни да предоставят на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за проверка всички документи, свързани с превозите на пътници и товари.

Санкционната норма на чл. 97, ал. 1 от Закона за автомобилните превози предвижда санкция в размер на 5000 лв. за превозвач, който откаже достъп на контролните органи до гаражите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността му или не представи за проверка свързани с превозната дейност документи. Санкцията се отнася за случаите, когато не е изпълнено задължението за предоставяне на достъп и представяне на документи на контролните органи.

Важно! При нарушения, извършени чрез бездействие за неизпълнението на регламентирано в нормативен акт задължение в рамките на определения за това срок, същото следва да се счита за извършено в деня, следващ изтичането на срока – в случая този предвиден с чл. 12, ал. 5 от Наредба Н-14 от 27.08.2009 г. на МТИТС. В съставения АУАН, както и в НП следва да бъде посочено откога започва да тече 7-дневният срок за изпълнение на предвиденото с чл. 12, ал. 5 от Наредба Н-14 от 27.08.2009 г. на МТИТС задължение за дружеството да представи изисканите му документи, както и кога е изтекъл този 7-дневен срок.

Важно! Според константната съдебна практика погрешното определяне на датата на извършване на нарушението представлява съществено процесуално нарушение и обуславя отмяната на издаденото наказателно постановление.

При извършено нарушение от страна на превозвача на горните разпоредби, контролните органи съставят Акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на този АУАН се издава и Наказателното постановление за извършеното нарушение. Същото може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчване на лицето, извършило нарушението. 

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районен съд като първа инстанция. Касационна инстанция е съответният Административен съд. 

Важно! Касационната жалба пред Административния съд трябва да бъде подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и да отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 от АПК. Само тогава жалбата би била процесуално допустима.

Кога би била налице неправилна квалификация на деянието?

Ако превозвачът не е изпълнил задължението си да съхранява документите най-малко една година след тяхното приключване и поради това не ги е представил на контролните органи, то това нарушение следва да бъде квалифицирано по чл. 104, ал. 7 от Закона за автомобилните превози, който предвижда глоба или имуществена санкция от 5000 лв за превозвач, който не пази най-малко една година след тяхното приключване и не предоставят за проверка от контролните органи тахографските листове от аналогови тахографи.

Следователно, ако актосъставителя и впоследствие административно-наказващия орган е квалифицирал деянието като нарушение на чл. 97 ал.1 от ЗАвП, при положение че е налице фактическа обстановка по чл. 104 ал. 7 от ЗАвП, би било налице основание за отмяна на наказателното постановление, поради нарушение на материалния закон.

Кои въпроси подлежат на прелгед от съда и могат да доведат до отмяна на наказателното постановление?

Същественото при производството от административно – наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение,

  • съставеният акт съдържат ли императивно определените в закона реквизити,
  • актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването,
  • компетентността на актосъставителя,
  • има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН
  •  дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо)
  • наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. 

Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно – наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество.

Наложена ви е санкция и имате съмнения относно нейната законосъобразност?

Свържете се с нас

Съдебна практика по повод нарушения на превозвачи по чл. 91б ал. 1 т.1 от ЗАвП

Ето и някои моменти от вече константната практика на съдилищата при правораздаването по тези случаи на нарушения, които си заслужава да отбележим с цел да сме максимално полезни с информация за всички заинтересовани страни: 

  • Съгласно чл. 91а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва контролни проверки на пътя и в предприятията. Според ал. 4 от същия член изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ може да изиска от предприятията представяне в определен срок на документацията, свързана с елементите на проверките. В чл. 91б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е уредено корелативното задължение на превозвача да предоставя на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за проверка всички документи, свързани с превозите на пътници и товари във връзка с извършваните проверки. Съгласно изричната норма на чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози редът за провеждане на проверките се урежда с нарочна наредба на Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази наредба е НАРЕДБА № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка, където в чл. 12, ал. 4 е преповторено законовоуреденото в чл. 91а, ал. 4 и 91б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози положение, че при извършване на комплексните и тематичните проверки, органите на ИААА могат да изискват от проверявания субект да представи всички необходими за проверката документи. В чл. 12, ал. 5 от Наредбата изрично е посочено, че изисканите документи се представят в седемдневен срок от получаване на уведомлението. От гореизложеното следва, че по нормативен ред е определен срок за представяне на изисканите документи –а именно 7 дневен от получаване на уведомлението и определянето на по-кратък срок от контролния орган не може да доведе до ангажиране на административно-наказателната отговорност на проверяваното лице.

 

  • Честа и абсолютно неправилна практика е да се издават отделни наказателни постановления за всеки непредставен документ при комплексна проверка. Това утежнява положението на превозвача като проверявано лице.

 

  • Задължението за представянето на изисканите документи възниква само по отношение на тези, които са свързани с превозите на пътници и товари. Т. е. превозвачът не е задължен да представи документи, за които не съществува нормативно изискване за съставяне и съхранение. За да е налице нарушение по чл. 91б, ал. 1, т. 1 от ЗАП е необходимо задължението му да притежава съответния документ, да е регламентирано.

Предвид сложността на обсъжданата материя, множеството възможни развития на един евентуален процес на обжалване на наказателното постановление, с цел пълна защита на интересите ви, съветваме ви за получаване на компетентно мнение и преди предприемане на каквито и да е действия да направите консултация с юрист.

5/5 - (4 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.