Наказателно постановление от ДАИ | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
Акт от ДАИ проверка

Наказателно постановление от ДАИ

Слжителите на ДАИ към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация контролират спазването на правилата за извършване превоз на товари и пътници, както и проверката на всички документи свързани с превоза.

Проверките от ДАИ могат да бъдат инцидентни (крайпътни проверки).
Най-често, обект на проверката са документите на превозвания товар, на превозвача и водача, контрол на тахографа, спазването на дневната и седмична почивка от шофьора и други.

Субекти на планирани проверки обикновено са транспортните фирми. Преглеждат се графиците за дневни и седмични почивки на шофьорите, удостоверенията на водачите за психологична годност. Ревизира се лиценза на дружестовто, относно вписването на всички транспортни средства в него.

Важно! Благодарение на отворените граници в Съюза, автомобилният транспорт на стоки е ключов и развиващ се отрасъл. На ниво общност са приети Регламенти и Директиви за стандартизиране на разпоредбите, които регулират тези обществени и икономически отношения. Те имат примат над националните норми, които им противоречат.

Акт от ДАИ

Нарушенията се установяват от инспектори към сектор контролно административна и наказателна дейност, а наказателните постановления се издават от оправомощени от министъра на транспорта лица – началници към ДАИ.

Важно! Често служители на ДАИ се командироват в различни териториални области, за да извършват проверки на товарни автомобили. Принципно, същите са компетентни да съставят актове единствено на територията, към чиито областен отдел са причислени. Ако ви бъде съставен акт от командирован инспектор, същият трябва да е овластен с изрична заповед да установява нарушения в командирования район. Съответно, липсата на овластяване ще доведе до съставяне на акт от некомпетентно лице, и до отмяна на издаденото въз основа на акта наказателно постановление.

Жалба срещу Наказателно постановление от ДАИ

Актове от ДАИ често се съставят в противоречие със стриктните разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания и правните формулировки застъпени в Закона за автомобилните превози и Регламент (ЕО) № 561/2006. Тези нарушения водят до отмяна на издадените въз основа на тях наказателни постановления.

Важно! Ако желаете да подадете жалба срещу наказателно постановление от ДАИ, трябва да спазите преклузивния срок за обжалване, който тече от момента на връчване на НП. Този срок е удължен, от седем на 14-дневен, след промените от 23.12.2021 г. на Закона за административните нарушения и наказания.

Нарушения от практиката санкционирани от ДАИ

Издадено наказателно постановление на таксиметров шофьор, който не е представил валидно удостоверение за психологическа годност.

Водачът бе санкциониран от ДАИ с глоба в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 93 ал. 1 т.1 от ЗАП. Съдът измени наказанието на глоба от 500 лв., поради неправилна правна квалификация – нарушението субсумира състав на нарушение по чл. 178в ал.5 Тази разпоредба е специална по отношение на нормата, по която е наказан водачът.

Издадено наказателно постановление на водачи на товарни автомобили, който не са представили валидно удостоверение за психологическа годност.

Отново водачите се санкицонират с глоба в размер на 2000 лв., която бе отмнена от Софийски районен съд, след водено от наша страна дело.

Издадени наказателни постановления за извършен нерагламентиран таксиметров превоз, на водачи на леки автомобили, ползващи приложението „Такси Максим“

Издадени наказателни постановления на превозвачи, налагащи им имуществени санкции, поради неизпълнение на задължението да информират Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за промени в обстоятелствата, към издадения лиценз.

Издадено наказателно постановление срещу физическо лице, обвинено в извършване на обществен превоз на товари, без издаден лиценз за дейността.

Нарушения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози („АЕТР„)

Важно! Технически преглед на камион или автобус, извършен в страна членка на ЕС, няма действие и на територията на Република България.

5/5 - (4 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.