Обжалване на Наказателно постановление 2022 след изменията в ЗАНН
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Обжалване на Наказателно постановление след промените в ЗАНН

На 23.12.2021 г. влязаха в сила сериозни изменения на Закона за административните нарушения и наказания, който закон урежда правилата за провеждане на административно-наказателното производство, включително редът и сроковете за обжалване на наказателно постановление.

Съдържанието в настоящата статия коментира производството по установяване на нарушението и съставянето на акт, предвидените нови възможности за писмено предупреждаване на нарушителя, сключване на споразумение с наказващия орган, както и общия ред по издаване на наказателно постановление, респективно обжалването му пред съд.

Отделили сме и специално внимание на нововъденото наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото.  За какви нарушения се прилага, времетраене и ред на изпълнение.

В отделни статии сме коментирали и спецификите при обжалване на наказателни постановления издадени от отделните администрации – КАТ, НАП, ДАИ, РЗИ и прочие.


Съставяне на акт и издаване на наказателно постановление

Често граждани се свързват с нас след съставен акт за установяване на нарушение (наричан по-долу АУАН или акт) с въпрос дали може да го обжалват.

Формално, отгововрът е отрицателен.

Против издадения акт може да се подаде възражение, а на обжалване пред съд подлежи само издаденото въз основа на акта, наказателно постановление.

Важно! С измененията в ЗАНН е удължаванен срокът за подаване на възражение срещу актът за установяване на административно нарушение от три на 7 дни. Този срок се брой от деня на връчване на акта. Възражението се адресира до административно наказващия орган (напр: До: Началника на СДВР-Отдел пътна полиция; Директора на ТД-НАП София, офис Младост и т.м ), но самият акт е необжалваем по съдебен ред.

Допълнително, при съставянето на самия акт, ви се предоставя възможност да напишете вашите възражения, в предназначеното поле в бланката на акта. Вписването на възражения при съставяне на самия акт, не ви лишава от право да подадете допълнителни възражения в предвидения седемдневен срок.

Важно! Следва да се обърне внимание на новата разпоредба на чл. 43 ал. 5 от ЗАНН, която предвижда задължение актосъставителя да уведоми нарушителя за правото му в 14-дневен срок от връчването на акта, да отправи предложение до наказващия орган за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

Считам, че неизпълението на това задължение би съставлявало съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на нарушителя!

В допълнение, следва да се има предвид, че изискванията относно съдържанието на акта по чл. 42 от ЗАНН са императивни. Актосъставителите често допускат нарушения в тази фаза на производството, които впоследствие водят до отмяна на издаденото наказателно постановление.

Какви нови възможности се предвиждат след съставяне на акта?

До скоро дейността по административно наказване най-често преминаваше през 2 етапа – съставяне на акт и издаване на наказателно постановление, въз основа на констатациите в акта.

Измененията в ЗАНН предвиждат две нови възможности – нарушителят да бъде предупреден писмено, в случай че нарушението съставлява маловажен случай, както и да сключи споразумение с наказващия орган.

Кога наказанието може да ни се размине с издаване на писмено предупреждение?

До скоро случаите на маловажни нарушения бяха санкционирани по същия ред, както нарушенията разкриващи общите признаци на състава на нарушението. Наказаният трябваше да обжалва издаденото наказателно постановление пред съд, който преценяше дали са налице характеристики, отличаващи деянието като маловажен случай.

Сега, законодателят е разгърнал уредбата на предупреждението, предвиждайки изрична форма на юридическия акт и реквизити, на които трябва да отговаря. Освен това предупреждението трябва да бъде връчено по реда на чл. 58 от ЗАНН, като същото подлежи и на обжалване пред съд.

Важно! За да е налице маловажен случай трябва деянието да се характеризира с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от този вид, т.е необходими са смекчаващи обстоятелства и липсата на вредни последици от деянието.

Ако извършите друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизане в сила на предупреждението, ще бъдете наказан за новоизвършеното нарушение.

Кога и как се сключва споразумение?

Споразумение може да се сключи при започнато административнонаказателно производсто, тоест след съставяне на акта.

Страните са нарушителя и наказващия орган.

Инициативата е в ръцете на нарушителя – с отправяне на предложение за сключване на споразумение, в 14 дневен срок от връчване на акта. Наказващият орган също може да направи предложение за споразумение – в 14 дневен срок от получаване на материалите по преписката.

Важно! Подписаното споразумение се равнява на влязло в сила наказателно постановление, т.е губите възможност да обжалвате наказателното постановление пред съд. При наказанието глоба има изключение – влиза в сила от датата на заплащане на глобата.

Срокът за заплащане на глобата е 14-дневен от сключването на споразумението. В случай, че не заплатите глобата в посочения срок, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление и издава наказателно постановление.

Споразумението следва да включва всички императивни реквизити посочени в разпоредбата на чл. 58г ал. 4 от ЗАНН, включително вида и размера на административното наказание. Наложеното наказание глоба се определя в размер на 70 на 100 от предвидения минимум.

В случай, че в закона не е определен минимум за извършеното нарушение, размера на глобата се определя в размер не повече от 70 на 100 от половината от максимума.

Споразумението не подлежи на оспорване.

Процедура и срок за издаване на НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В случай, че след констатиране на нарушението и съставяне на акта, не са били налице основания за издаване на писмено предупреждение или сключване на споразумение, наказващият орган разполага с едномесечен срок, в който трябва да издаде наказателно постановление или да прекрати административно-наказателната преписката с мотивирана резолюция.

ВАЖНО! Едномесечният срок е инструктивен и неспазването му не води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление! Преклузивен е срокът по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН, съгласно който наказателното постановление трябва да се издаде в 6 месечен срок от съставяне на акта, в противен случай образуваното производство се прекратява.

С измененията в ЗАНН детайлно е регламентиран редът и основанията за прекратяване на административно-наказателното производство от наказващия орган с мотивирана резолюция. В новата разпоредба на чл. 54 ал.1 от ЗАНН  са изброени 9 предпоставки, които детайлно изброяват причините за прекратяване на производството.

Резолюцията трябва да отговаря на императивните реквизити посочени в разпоредбата на чл. 54 ал. 4 от ЗАНН.

В случай, че не са налице предпоставки за прекратяване на преписката, наказващият орган издава наказателнот постановление, което трябва да бъде връчено на наказаното лице.

Важно! Когато за извършеното нарушение се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, наказващият орган следва да внесе материалите в компетентния районен съд в 3-дневен срок от получаването им от актосъставителя.

Обжалване на НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Стигнахме и до същинската процедура по обжалване на наказателни постановления.

След промените в ЗАНН, срокът за обжалване е удължен от седем на 14-дневен, от датата на връчване на наказателното постановление.

Жалбата се подадва до районният съд по мястото на извършване на нарушението.

Важно! Ако изпуснете този срок, дори и да са налице предпоставки за отмяната или изменението му, то последното ще влезе в сила и няма да имате възможност да се защитите.

Какви са основанията за обжалване?

НЕПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН

За да се оформи защитната теза е необходимо внимателно да се анализират посочените в акта и наказателното постановление нарушени разпоредби и техните състави. Често се допускат грешки от съставителите на акта, свързани с неправилна квалификация на нарушението, липса на състомерни елементи на посочената за нарушена норма, фактическото обвинение не кореспондира със събраните доказателства и с реално настъпилите събития и прочие.

СЪЩЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ НОРМИ 

Тук следва да се провери дали са приложени общите принципи и правила при съставяне на акта и издаване на наказателно постановление. Предоставена ли е реална възможност за възражение срещу акта и дали административно-наказващият орган е обсъдил доказателствата посочени във възражението, спазени ли са сроковете по чл. 34 от ЗАНН, наказателното постановление отговаря ли на императивните реквизити на чл. 57 ал. 1 от ЗАНН, спазено ли е императивното правило на чл. 18 от ЗАНН и прочие.

Важно! Изменения има и в изискванията за съдържанието на наказателното постановление. Необходимо е да бъдат посочени смекчаващите и отгечаващите вината обстоятелства, взети предвид при определяне вида и размера на наказанието.

Считам, че липсата им би водила до съществено процесуално нарушение и основание за отмяна на издаденото наказателно постановление при обжалване пред съд.

Важно! Ако са изминали повече от 6 месеца между съставяне на акта и издаване на наказателното постановление, ще е налице съществено процесуално нарушение на разпоредбата на чл. 34 ал. 3 от ЗАНН. Практика е наказващия орган да издава наказателни постановления и след установения преклузивен срок, разчитайки на факта, че наказаните не са запознати с правата си и няма да подадат жалба срещу наказателното постановление.

Трябва да правим разлика между неспазен срок за издаване и срок за връчване на наказателно постановление. Връчването има отношение само към началото на срока за обжалване, и по отношение на възможността да се позовем на изтекла относителна или абсолютна давност за наказателно преследване – 3 години, респективно 4 години и половина.

Поканата за получаване на писмо не е равнозначна на „връчване на наказателното постановление“. Трябва да отидете до пощата, да се разпишете и да ви го предадат. От този момент започва да тече срокът за обжалване на наказателното постановление.

Може ли да обжалваме размера на наложеното наказание?

Ако не са налице основания за отмяна на наказателното постановление, може да се обжалва размера на наложеното наказание.

В много случаи, наказващият орган е наложил глоба над минималната, като не е спазил разпоредбите на чл.27 от ЗАНН.

Съгласно посочената разпоредба, при  индивидуализация на наказанието по вид и размер, АНО следва да отчете “тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства…“ . Тоест налагането на глоба, в по-висок размер  от минално определения, трябва да бъде мотивирано.

Важно! Ако това е първо по ред нарушение, за което ви санкционират и не са налице многобройни отегчаващи вината обстоятелства, това предопределя налагане на санкция клоняща към законоустановения минимум.

Важно! Жалбата пред съда спира изпълнението на наказателното постановлението, тоест наложената глоба няма да влезе в сила и не може да бъде събирана принудително, преди постановяване решението на съда и влизате му в сила.

Необходими документи при подаване на жалба срещу наказателно постановление

Ако сте решили да ползвате услугите на адвокат, за да може последният да осигури адекватна защита и да конструира жалбата са необходими:

  • Копие от Наказателно постановление
  • Копие от Акт за установяване на нарушение
  • Протoколи/Констативни актове от извършени проверки (голяма част от производствата по издаване на наказателно постановление започват с констативни актове, издавани от проверяващите инспектори)
  • Други доказателства, относими към случая.

След като извършите консултация с адвокат, той може да прецени, че ще е необходимо да се съберат и представят допълнителни доказателства.

ВАЖНО! Съветваме ви да не чакате последните дни преди изтичане на срока за обжалване на наказателното постановление, а да се свържете максимално бързо след получването му с адвокат. Предвид въведените промени, предвиждащи нови процедурни възможности – като сключването на споразумение, ви съветваме да потърсите адвокат още след съставяне на акта. Добре е да се прегледа подробно съдебната практика по аналогични случаи и да се анализират всички доказателства. Всяко забавяне може да обрече на неуспех обжалването на наказателното постановление!

Нашата адвокатска кантора води усшешно дела по обжалване наказателни постановление срещу НАП, КАТ, МВР, ДАИ, РЗИ и прочие.

Давност на наказателното постановление

Много често получаваме въпроси – изтекла ли е давността на издаденото наказателното постановление?

Материята на давностните срокове е сложна, затова тук ще ви посочим сроковете, които трябва да следите.

Наказателното постановление следва да бъде връчено в срок 3 години от издаването му – относителна давност.

Ако същото не е връчено в срок 4 години и половина от установяване на нарушението, то е изтекла абсолютна погасителна давност за провеждане на наказателно преследване.

Тези срокове не трябва да се бъркат със срока по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН за издаване на наказателно постановление. Този срок не е давностен, а преклузивен и е 6 месеца от съставяне на акта за установяване на административно нарушение.

Важно! В чл. 82 от ЗАНН е уредена, т.нар. давност за изпълнение на наложеното наказание. Тя е 2 години и започва да тече от датата на влизане в сила на НП. (например: получавате НП, не го обжалването в 14-дневен срок, от 15-мия ден то вече е влязло в сила и подлежи на изпълнение)

Какви са разходите при обжалване?

В административнонаказателните производства по ЗАНН не се заплащат държавни такси за завеждане на делото.
Следователно, единствените разходи, които трябва да заплатите са тези за адвокатски хонорар.

Отговорност за разноски по ЗАНН

В края на месец Ноември 2019 г. законодателят прие дългоочакваните промени в ЗАНН, които предвиждат възможност съдът да присъжда разноски на страните в производствата по обжалване на наказателни постановления и електронни фишове.

До скоро този законодателен пропуск създаваше трудности за гражданите да си получат обратно разходите за платен адвокатски хонорар, при отмяна на правораздавателния акт.

Трябваше да се води отделно дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за присъждане на обезщетение за претърпените вреди от органа, издал наказателното постановление.

ВАЖНО! От 29 Ноември 2019 г. се създаде пряк процесуален ред, по който се реализира отговорността за разноски по административнонаказателни дела. Понятието разноски включва платените държавни такси, възнаграждения за вещо лице, както и възнаграждението за един адвокат.

От друга страна, тази промяна крие и известни минуси за гражданите и юридически лица, които искат да потърсят защита на правата си пред съда.

Ако постановеният съдебен акт е неблагоприятен за тях и държавният орган издал наказателното постановление е представляван от юрисконсулт по делото, те ще трябва да заплатят разноски за юрисконсултско възнаграждение. Хубавото е, че този размер е сравнително нисък – в повечето случай около 100 лв.

Размерът на присъденото юрисконсултско възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ и Наредба за заплащането на правната помощ. Съгласно чл. 27е от горната наредба, възнаграждението за защита в производства по Закона за административните нарушения и наказания е от 80 до 120 лв. Следователно това е и максималният размер за юрисконсулско възнаграждение, който съдът може да присъди, ако загубите делото.

Безвъзмеден труд в ползва на обществото

Наказанието Безвъзмеден труд в ползва на обществото ще се прилага само за нарушения извършени повторно или в условията на системност. По своята характеристика, то представлява полагане на принудителен труд в определена среда, с определено качество и под контрола на пробационен служител.

Наказанията безвъзмезден труд в полза на обществото ще се налагат само от съдилищата – районният съд по мястото на извършване на нарушението.

Важно! Размерът на наказанието не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно, за не повече от 2 последователни години.

Безвъзмездният труд ще се изпълнява само в предприятия, в които има държавно или общинско участие и ще се организира от пробационната служба, по настоящ адрес на наказания.

В чл. 81в от ЗАНН е предвидено, че задължението за безвъзмеден труд се погасява, ако същото не е изпълнено в предвидения календарен срок.

Допълните въпроси

Може ли актът да се състави без мое присъствие?

Принципът е актът да се състави в присъствието на нарушителя и пред свидетели, но в определени хипотези може да се състави и в отсъствие на нарушителя. Преди да пристъпи към неприсъствено съставяне на акта, актосъставителя следва да спази определени правила предвиден в ЗАНН.

Какво става ако актът е съствавен в мое отсъствие?

– Актът трябва да ви бъде връчен, независимо че е съставен във ваше отсъствие. В случай, че не може да ви открият на постоянния/настоящия адрес, производството трябва да бъде спряно.

Какво става ако откажа да подпиша акта?

Отказът да подпишете акта няма да доведе до неговата незаконосъобразност и отмяна. Актосъставителят трябва да отбележе в акта, че сте отказали да подпишете акта, като тези твърдения бъдат удостоверени с подписа на един свидетел.

Какъв е размерът на отстъпката при бързо плащане на глобата?

С измененията в ЗАНН, законодателят е предвидил възможност нарушителят да заплати 80% от наложената глоба в 14 дневен срок от връчване на наказателното постановление. (чл. 79б от ЗАНН)

Важно! В случай, че се възползвате от горното ви право и заплатите глобата с 20% отстъпка в 14-дневния срок от връчване на наказателното постановление, същото влиза в сила в тази част и вие губите правото си да обжалвате наказателното постановление относно наложеното наказание глоба. В случай, че са ви били наложени две различни по вид наказания – например глоба и отнемане на свидетелство за управление на МПС, то може да обжалвате наказателното постановление само в частта касаеща кумулативно наложеното наказание. (арг. от чл. 79б ал. 2 и ал. 3 от ЗАНН)

Имате издадено наказателно постановление и се нуждаете от консултация?

Нашата кантора има богат опит с дела в тази сфера.
Свържете се с нас

 

4.9/5 - (51 votes)

4 коментара “Обжалване на Наказателно постановление след промените в ЗАНН

  1. Искам да попитам ?
    Какъв е срокът за насрочване на дело?

    1. Г-жо Петкова, след входиране на жалбата в деловодството на органа издал наказателното постановление, същият комплектова административната преписка и я изпраща до компетентния районен съд. (обикновено тази процедура отнема около 10-14 дни). Впоследствие, насрочването на дата за съдебно заседание зависи изцяло от натовареността на конкретния съд и съдията, на когото е разпределено делото. В Софийски районен съд отнема близо 3 месеца, но съм имал случаи, в който съм чакал около година за насрочване на първо съдебно заседание.

  2. Благодаря за ясното и подробно разяснение на проблема. Възхитена съм от възможността на адв. Я. Стаматов да развие с думи прости темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.