Наказателнoто постановление е властнически акт на точно указан в закона несъдебен орган от системата на държавната администрация, така наречения “Наказващ орган”, като последното се издава при извършване на административни нарушения. Най-често това са нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на наредби на общинските съвети, нарушения на данъчното и митническо законодателство, на потребителското право, нарушения на трудовото и хигиенно законодателство и прочие.

Каква е разликата между акт  и наказателно постановление?

Дейността по административно наказване в общия случай преминава през два взаимосвързани етапа – започва със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение („АУАН“ или „Акт“), въз основа на който се издава наказателното постановление.

Изключение от принципа за установяване на нарушението със съставянето на Акт, е при глобите налагани с  електронните фишове, което производство сме описали подробно в статията обжалване на електронен фиш.

С Акта се констатира нарушението, като последният има и обвинителна функция.
Важно е да знаем, че има задължителни изисквания, както за неговото съдържание, така и за процедурата по издаването му.

ВАЖНО! Актът трябва да бъде предявен на нарушителят.
Ако бъде издадено наказателно постановление, без нарушителят да е бил увдомен за започналото административнонаказателно производство, то постановлението ще бъде незакосъобразно издадено.

Важно! Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено трябва в последствие да съответстват на описаното в издаденото наказателно постановление.

Важно! Макар че принципът е актът да се състави в присъствието на нарушителя и пред свидетели, на практика има възможност да се състави и в отсъствие на нарушителя, като за свидетели се посочват някои от лицата, установяващи нарушението – инспектори, полицаи и прочие.

Важно! Отказът да подпишете акта няма да доведе до неговата незаконосъобразност

В тридневен срок от връчването на Акта може да го оспорите като изпратите вашите възражения до горестоящия административен орган. В резултат на тези ваши действия, Наказващият орган може да прецени, че не трябва да бъде издадено наказателно постановление.

Важно! Самият Акт не подлежи на обжалване пред съд, обжалва се наказателното постановление

Процедура по издаване на наказателно постановление

Производството по налагане на административни наказания започва от момента, в който Наказващият орган получи административнонаказателната преписка.
Съгласно чл. 52 от ЗАНН Наказващият орган трябва да се произнесе в месечен срок от получаването и – тоест да издаде наказателното постановление или прекрати преписката.

Важно!! Едномесечният срок е инструктивен и неспазването му не води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление!!! Преклузивен е срокът по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН, съгласно който наказателното постановление трябва да се издаде в 6 месечен срок от съставяне на Акта, в противен случай образуваното производство се прекратява.

Ако прецени, че описаното в акта нарушение е извършено, и че не са налице нарушения в процедурата по издаване на Aкта, органът издава наказателното постановление, което трябва да отговаря на реквизитете посочени в чл. 57 от ЗАНН.

Кои са основанията за обжалване на наказателно постановление?

наказателно постановление обжалване

Най-общо основанията могат да бъдат разделени в три групи:

  • НЕПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН (за да се оформи защитната теза е необходимо внимателно да се анализират посочените в Акта и наказателното постановление нарушени разпоредби и техните състави. Често се допускат грешки от съставителите на акта, свързани с неправилна квалификация на нарушението, липса на елементи от състава на посочената за нарушена норма)
  • СЪЩЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ НОРМИ (тук следва да се провери дали са приложени общите приниципи и правила за съставяне на акт за установяване на нарушение и наказателно постановление; дали е предоставена възможност за възражение срещу Акта и дали Наказващият орган е обсъдил доказателствата посочени във възражението; спазени ли са сроковете; дали е налице съответствие между фактическата обстановка посочена в Акта и в наказателното постановление и прочие)

ВАЖНО! Ако са изминали повече от 6 месеца от момента на съставяне на Акта и издаване на Наказателното постановление, то тогава е налице нарушение на чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН„). Често Наказващият орган издава наказателното постановление след установеният преклузивен срок, като смята, че лицата не са запознати с правата си и няма да обжалват постановлението.

ВАЖНО! Трябва да правим разлика между неспазен срок за издаване на наказателно постановление и срок за връчване на последното. Връчването има отношение само към началото на срока за обжалване, както и за абсолютната давност за наказателно преследване, която за нарушения предвиждащи глоба е 4 години и половина.

ВАЖНО! Поканата за получаване на писмо не е „връчване на наказателното постановление“. Трябва да отидете до пощата, да се разпишете и да ви го предадат. От този момент започва да тече срокът за обжалване на наказателното постановление.

 

  • НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ Е ЯВНО НЕСПРАВЕДЛИВО (Ако няма основания за отмяна на наказателното постановление, то може да са налице предпоставки за неговото изменение и съответно за намаляване на наложеното наказание. В много случаи, Наказващият орган е наложил прекалено висока глоба, като не е спазил разпоредбите на чл.27 от ЗАНН. Съгласно посочената разпоредба, при  индивидуализация на наказанието по вид и размер, Наказващият орган следва да отчете “тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства…“)

ВАЖНО! Ако това е първо по ред нарушение, за което ви санкционират и не са налице многобройни отегчаващи вината обстоятелства, това предопределя налагане на санкция клоняща към законоустановения минимум.

ВАЖНО! Жалбата пред съда спира изпълнението на наказателното постановлението, тоест наложената глоба няма да влезе в сила и не може да бъде събирана принудително, преди постановяване решението на съда и влизате му в сила.

Какви документи е необходимо да представя ако реша да обжалвам наказателното постановление?

Ако сте решили да ползвате услугите на адвокат, за да може последният да осигури адекватна защита и да конструира жалбата си са необходими:

  • Копие от Наказателно постановление
  • Копие от Акт за установяване на нарушението
  • Протoколи/Констативни актове от извършени проверки (голяма част от производствата по издаване на наказателно постановление започват с констативни актове, издавани от проверяващите инспектори)
  • Други доказателства, относими към случая.
    След като извършите консултация с адвокат, той може да прецени, че ще е необходимо да се съберат и представят допълнителни доказателства.

Важно е да се свържете с адвокат възможно най-бързо след като получите наказателното постановление, тъй срокът за обжалване е кратък, а за да се постигне успех е важно да се построи добра защитна теза, като се прегледа подробно съдебната практика по аналогични случаи и се анализират всички доказателства. Всяко забавяне може да обрече на неуспех оспорването на наказателното постановление!

Какъв е срокът за обжалване на наказателно постановление?

Ако не сте съгласни с наказанието, смятате, че са нарушени правата ви при издаването на Акта, или считате, че наложеното наказание е твърде високо, то единствената възможност, с която разполагате е да подадате жалба до Районният съд по мястото на установяване на нарушението в седем дневен срок от получаване на наказателното постановление.

ВАЖНО! Ако изпуснете този срок, дори и да са налице предпоставки за отмяната или изменението му, то последното ще влезе в сила и няма да имате възможност да се защитите.

Какви са разходите ако обжалвам наказателно постановление?

 

обжалване наказателно постановление адвокат

На първо място, нека уточним, че в административнонаказателнити производства по ЗАНН не се заплащат държавни такси за завеждане на делото.
Следователно, единствените разходи, които трябва да заплатите са тези за адвокатски хонорар и евентуално за съдебни експертизи, ако делото е по-сложно и е необходимо извършването им.

Какво притеснява гражданите в тези производства?

В тези производства се обжалва правораздавателен акт на държавен орган, а законодателят не e предвидил ред за присъждане на разноски в производствата по ЗАНН.  Тоест разноските за адвокатски хонорар не могат да се получат в производството, в което обжалваме наказателното постановление.

Например: Ако сте обжалвали наказателно постановление издадено от Комисия за защита на потребителите, с което ви е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. и последното е било отмнено, може да сте заплатили адвокатски хонорар в размер на 600 лв., който няма да бъде присъден в същото производство.

Разноските, които сте платили на адвоката, за да ви защитава в административнонаказателното производство са претърпени от вас имуществени вреди, причинени вследствие на незаконосъобразни действия на администрацията – незаконосъобразно издаденото Наказателно постановление, което впоследствие е било отменено от съда.

Съгласно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди („ЗОДОВ“) тези вреди подлежат на обезщетение и те ще ви бъдат присъдени, но трябва да се заведе отделно дело срещу органа, който е наложил наказанието. Разбира се, ако съдът прецени, че заплатеният адвокатският хонорар е бил прекомерен, ще ви присъди разноски, които не надвишават трикратният размер на предвидените в Наредбата за адвокатските възнаграждения и отговарят на фактическата сложност на делото.