fbpx

Издаване и обжалване на Наказателно постановление

Наказателното постановление не е индивидуален административен акт, и процедурата по обжалването му не протича по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Наказателното постановление е правораздавателен акт на точно указан в закона орган от системата на държавната администрация (Началник/директор на КАТ, НАП, ДАИ, РЗИ и прочие), като реда и сроковете за обжалването му са уредени в Закона за административните нарушения и наказания. („ЗАНН).

Имейте превид, че ЗАНН претърпя сериозни изменения, приети на  22 Декември 2020г., които ще влязат сила от 23.12.2021 г.

Съдържанието в настоящата статия коментира производството по обжалване на наказателни постановления дейставащо към настоящия момент, тоест преди влизане в сила на измененията.


Разликата между Наказателно постановление и Акт?

Често граждани се свързват с нас след съставен акт за установяване на нарушение (АУАН) от служители на КАТ или НАП с въпрос дали може да го обжалват.

Формално, отгововрът е отрицателен.

Срещу издадения акт може да се подаде възражение, а на обжалване пред съд подлежи само издаденото въз основа на акта, наказателно постановление.

Срокът за подаване на възражението е 3-дневен, от връчване на акта. Възражението се адресира до административно наказващия орган (напр: До: Началника на СДВР-Отделн пътна полиция; Директора на ТД-НАП София, офис Младост ), но самият АУАН е необжалваем по съдебен ред.

Важно! Допълнително, при съставянето на самия акт, ви се предоставя възможност да напишете вашите възражения, в предназначеното поле. Вписването на възражения при съставяне на самия акт, не ви лишава от право да подадете допълнителни възражения в предвидения тридневен срок.

Каква функция има акта?

Дейността по административно наказване в общия случай преминава през два взаимосвързани етапа – започва със съставянето на АУАН, въз основа на който се издава наказателното постановление.

С акта се констатира нарушението, като последният има и обвинителна функция.

Въз основа на констатациите в акта (описанието на твърдяното нарушение), наказващият орган преценя дали има извършено административно нарушение, и дали да издаде наказателно постановление.

Важно! В общия случай, „проверката“ от наказващия орган е чисто формална, и при съставен акт се издава и наказателно постановление.

Актът от фактическа и правна страна очертава рамките на повидгнатото обвинение за извършено нарушение, поради което има съществено значение законосъобразността на цялото административно накзателно производство.

Именно затова изискванията относно съдържанието на акта по чл. 42 от ЗАНН са императивни. Актосъставителите често допускат нарушения в тази фаза на производството, които впоследствие водят до отмяна на издаденото наказателно постановление.

Примери са: неправилната квалификация на деянието в акта, неточно описание на нарушението, несъответствие между фактическата страна на обвинението в акта и наказателното постановление, неспазване правилата за връчване  на акта и прочие.

Въпроси относно акта за установяване на нарушение

Може ли актът да се състави без мое присъствие?
Принципът е актът да се състави в присъствието на нарушителя и пред свидетели, но на практика има възможност да се състави и в отсъствие на нарушителя. Преди да пристъпи към неприсъствено съставяне на акта, актосъставителя следва да спази определени правила предвиден в ЗАНН.

Какво става ако актът е съствавен в мое отсъствие?

– Актът трябва да ви бъде връчен, въпреки че е съставен във ваше отсъствие. В случай, че не може да ви открият на постоянния/настоящия адрес, производството трябва да бъде спряно.

Какво става ако откажа да подпиша акта?
Отказът да подпишете акта няма да доведе до неговата незаконосъобразност и отмяна. Актосъставителя трябва да отбележе в акта, че сте отказали да подпишете акта, като тези твърдения бъдат удостоверени с подписа на един свидетел.

Обжалване на наказателно постановление

След съставянето на акта, Наказващия орган има едномесечен срок, в който трябва да прецени дали ви накаже, като издаде наказателно постановление или да прекрати преписката.

ВАЖНО! Едномесечният срок е инструктивен и неспазването му не води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление! Преклузивен е срокът по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН, съгласно който наказателното постановление трябва да се издаде в 6 МЕСЕЧЕН СРОК от съставяне на акта, в противен случай образуваното производство се прекратява.

След издаване на наказателното постановление, трябва да бъде осъществена процедура по неговото връчване на наказаното лице.

От датата на връчване, имаме 7 дневен срок в който може да подадете жалба срещу наказателното постановление до компетентния Районен съд по мястото на установяване на нарушението или да пристъпим към изпълнение на наложеното наказание.

ВАЖНО! Ако изпуснете този срок, дори и да са налице предпоставки за отмяната или изменението му, то последното ще влезе в сила и няма да имате възможност да се защитите

Какви са основанията за обжалване?

НЕПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН

За да се оформи защитната теза е необходимо внимателно да се анализират посочените в акта и наказателното постановление нарушени разпоредби и техните състави. Често се допускат грешки от съставителите на акта, свързани с неправилна квалификация на нарушението, липса на състомерни елементи на посочената за нарушена норма, фактическото обвинение не кореспондира със събраните доказателства и с реално настъпилите събития и прочие.

СЪЩЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ НОРМИ 

Тук следва да се провери дали са приложени общите принципи и правила за съставяне на акт за установяване на нарушение и наказателно постановление. Предоставена ли е реална възможност за възражение срещу акта и дали АНО е обсъдил доказателствата посочени във възражението; спазени ли са сроковете по чл. 34 от ЗАНН; фактическата страна на обвинението в акта съответства ли на обстоятелствената част на обвинението в издаденото наказателно постановление, спазено ли е императивното правило на чл. 18 от ЗАНН и прочие.

ВАЖНО! Ако са изминали повече от 6 месеца между съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, то тогава е налице процесуално нарушение по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН. Често АНО издава наказателното постановление след установения преклузивен срок, като смята, че лицата не са запознати с правата си и няма да подадат жалба срещу наказателното постановление.

ВАЖНО! Трябва да правим разлика между неспазен срок за издаване и срок за връчване на наказателно постановление. Връчването има отношение само към началото на срока за обжалване, и по отношение на възможността да се позовем на изтекла относителна или абсолютна давност за наказателно преследване – 3 години, респективно 4 години и половина.

ВАЖНО! Поканата за получаване на писмо не е равнозначна на „връчване на наказателното постановление“. Трябва да отидете до пощата, да се разпишете и да ви го предадат. От този момент започва да тече срокът за обжалване на наказателното постановление.

 НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ Е ЯВНО НЕСПРАВЕДЛИВО

Ако не са налице основания за отмяна на наказателното постановление, може да се обжалва размера на наложеното наказание. В много случаи, АНО е наложил глоба над минималната, като не е спазил разпоредбите на чл.27 от ЗАНН.

Съгласно посочената разпоредба, при  индивидуализация на наказанието по вид и размер, АНО следва да отчете “тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства…“ . Тоест налагането на глоба, в по-висок размер  от минално определения, трябва да бъде мотивирано.

ВАЖНО! Ако това е първо по ред нарушение, за което ви санкционират и не са налице многобройни отегчаващи вината обстоятелства, това предопределя налагане на санкция клоняща към законоустановения минимум.

ВАЖНО! Жалбата пред съда спира изпълнението на наказателното постановлението, тоест наложената глоба няма да влезе в сила и не може да бъде събирана принудително, преди постановяване решението на съда и влизате му в сила.

Необходими документи при подаване на жалба срещу НП

Ако сте решили да ползвате услугите на адвокат, за да може последният да осигури адекватна защита и да конструира жалбата си са необходими:

  • Копие от Наказателно постановление
  • Копие от Акт за установяване на нарушение
  • Протoколи/Констативни актове от извършени проверки (голяма част от производствата по издаване на наказателно постановление започват с констативни актове, издавани от проверяващите инспектори)
  • Други доказателства, относими към случая.

След като извършите консултация с адвокат, той може да прецени, че ще е необходимо да се съберат и представят допълнителни доказателства.

ВАЖНО! С оглед краткия седемдневен срок за обжалване на наказателното постановление, ви съветваме да се свържете максимално бързо след получването му с адвокат. Понякога е добре да потърсите съдействие още след издаване на акта, за да може да се построи аргументирана защитна теза от самото начало. Добре е да се прегледа подробно съдебната практика по аналогични случаи и да се анализират всички доказателства. Всяко забавяне може да обрече на неуспех обжалването на наказателното постановление!

Нашата адвокатска кантора води усшешно дела по обжалване наказателни постановление срещу НАП, КАТ, МВР, ДАИ, РЗИ и прочие.

Давност на наказателното постановление

Много често получаваме въпроси – изтекла ли е давността на издаденото наказателното постановление?

Материята на давностните срокове е сложна, затова тук ще ви посочим сроковете, които трябва да следите.

Наказателното постановление следва да бъде връчено в срок 3 години от издаването му – относителна давност.

Ако НП не е връчено в срок 4 години и половина от установяване на нарушението, то е изтекла абсолютна погасителна давност за провеждане на наказателно преследване.

Тези срокове не трябва да се бъркат със срока по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН за издаване на наказателно постановление. Този срок не е давностен, а преклузивен и е 6 месеца от съставяне на акта за установяване на нарушение.

Важно! В чл. 82 от ЗАНН е уредена, т.нар. давност за изпълнение на наложеното наказание. Тя е 2 години и започва да тече от датата на влизане в сила на НП. (например: получавате НП, не го обжалването в 7-дневен срок, от 8-мия ден то вече е влязло в сила и подлежи на изпълнение)

Какви са разходите при обжалване?

В административнонаказателните производства по ЗАНН не се заплащат държавни такси за завеждане на делото.
Следователно, единствените разходи, които трябва да заплатите са тези за адвокатски хонорар.

Отговорност за разноски по ЗАНН

В края на месец Ноември 2019 г. законодателят прие дългоочакваните промени в ЗАНН, които предвиждат възможност съдът да присъжда разноски на страните в производствата по обжалване на наказателни постановления и електронни фишове.

До скоро този законодателен пропуск създаваше трудности за гражданите да си получат обратно разходите за платен адвокатски хонорар, при отмяна на правораздавателния акт.

Трябваше да се води отделно дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за присъждане на обезщетение за претърпените вреди от органа, издал наказателното постановление.

ВАЖНО! От 29 Ноември 2019 г. се създаде пряк процесуален ред, по който се реализира отговорността за разноски по административнонаказателни дела. Понятието разноски включва платените държавни такси, възнаграждения за вещо лице, както и възнаграждението за един адвокат.

От друга страна, тази промяна крие и известни минуси за гражданите и юридически лица, които искат да потърсят защита на правата си пред съда.

Ако постановеният съдебен акт е неблагоприятен за тях и държавният орган издал наказателното постановление е представляван от юрисконсулт по делото, те ще трябва да заплатят разноски за юрисконсултско възнаграждение. Хубавото е, че този размер е сравнително нисък – в повечето случай около 100 лв.

Размерът на присъденото юрисконсултско възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ и Наредба за заплащането на правната помощ. Съгласно чл. 27е от горната наредба, възнаграждението за защита в производства по Закона за административните нарушения и наказания е от 80 до 120 лв. Следователно това е и максималният размер за юрисконсулско възнаграждение, който съдът може да присъди, ако загубите делото.

4 коментара “Издаване и обжалване на Наказателно постановление

    1. Г-жо Петкова, след входиране на жалбата в деловодството на органа издал наказателното постановление, същият комплектова административната преписка и я изпраща до компетентния районен съд. (обикновено тази процедура отнема около 10-14 дни). Впоследствие, насрочването на дата за съдебно заседание зависи изцяло от натовареността на конкретния съд и съдията, на когото е разпределено делото. В Софийски районен съд отнема близо 3 месеца, но съм имал случаи, в който съм чакал около година за насрочване на първо съдебно заседание.

  1. Благодаря за ясното и подробно разяснение на проблема. Възхитена съм от възможността на адв. Я. Стаматов да развие с думи прости темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *