Деклариране на предоставени заеми | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
деклариране на заеми

Деклариране на предоставени заеми

Недекларирането на заеми осуетява възможността за контрол и проследяване на паричните потоци, което от своя страна създава възможност за укриване на приходи.
Често при извършвана ревизия от НАП на физическо лице, за да се оправдаят направени преводи към фирми, се изготвят договори за заеми без достоверна дата. Последните предоставени заеми не се декларират….

Какво показва често срещан случай от практиката?

Физическото лице Аделина с договор за безлихвен паричен заем от дата 01.01.2017 предоставя заем на фирма „***“ ЕООД за сумата от 35 000 лв., като договорът за заем е със срок до 01.01.2020 г.
Сумата, предмет на заема, е прехвърлена чрез банково платежно нареждане от сметката на Аделина към сметка на „***“ ЕООД на 05.01.2017 г. При извършената проверка в информационните масиви на НАП, е установено че Аделина не е декларирала в ТД на НАП в законоустановения срок от 01 Януари 2018 г. до 30 април 2018 г., сумата 35 000 лв., като предоставени заемни средства в полза на „***“ ЕООД.

Органите по приходите съставят Акт за установяване на нарушение, въз основа на който се издава Наказателно постановление за извършено нарушение на 80а ал.1 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 50, ал.1, т.5 а-г ЗДДФЛ.

Нарушението се наказва глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми.

Кои заеми трябва да декларираме и кога?

Съгласно чл. 50 ал. 1 т.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица(„ЗДДФЛ“) физическите лицa тpябвa зaдължитeлнo дa дeĸлapиpaт пoлyчeнитe и предоставени пapични зaeми, при подаването на гoдишнaтa дaнъчнa дeĸлapaция, в случай че съответните зaeми нaдвишaвaт oпpeдeлeнa cyмa.

Какво трябва да знаем ако срещу нас започне проверка и се установят нарушения?

 • В Наказателното постановление е задължително да бъде посочена дата на извършване на нарушението. Тя е индивидуализиращ всяко деяние белег и задължителен реквизит на съдържанието на Наказателното постановление съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Непосочването и води до допуснато съществено процесуално нарушение и основание да обжалвате наказателното постановление.

 

 • Произходът на паричните средства по предоставения заем е без значение.
  Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал.2 от ЗДДФЛ „Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 – 5 и ал. 3.“. Тоест, дори и да твърдите, че предоставените средства са получени доходи от трудови възнаграждения, помощи, дарения и прочие, вие следва да декларирате предоставените от вас заеми.

 

 • Предвидената в чл. 80а, ал.1 ЗДДФЛ глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми се определя спрямо общия размер, а не поотделно върху непогасения остатък от всеки от предоставяните заеми.
  Без значение от това, колко са предоставените парични заеми с непогасен остатък, и от кои години са последните, нарушението е едно, тъй като съставомерността му се обуславя от общия размер на непогасените остатъци по предоставените заеми за текущата и предходните пет данъчни години, предвид условието в законовата норма на чл. 50, ал.1, т.5, б. „б“ размерът на остатъците общо да надхвърля 40000 лв..

 

 • Освен това, ако въобще не сте подали данъчна декларация, не може да се ползвате от правото да подадете коригираща такава.

  Kак се декларират получените и предоставени заеми?

  Πoлyчeнитe или пpeдocтaвeнитe пapични зaeми ce дeĸлapиpaт в oтдeлнo пpилoжeниe – Πpилoжeниe № 11, ĸoeтo e нepaздeлнa чacт oт oбpaзeцa, нa гoдишнaтa дeĸлapaция зa oблaгaнe нa дoxoдитe нa физичecĸитe лицa.

  Кои заеми не следва да бъдат деклариарни?

  Съгласно чл. 50 ал.1 т.5в и 5г, не се декларират получените кредити, предоставени от кредитни институции (банки). Следователно кредитите, получени от други финансови институции, като фирми за бързи кредити, следва да бъдат декларирани, ако сборът не непогасената им част надхвърля 10 000 лв.

  Какви са последствията ако не декларирам заемите?

  При констатирано нарушение, органите на НАП издават акт за установяване на нарушение, въз основа на който се издава наказателно постановление за нарушение на разпоредбите на чл. 88а ал.1 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 50, ал.1, т.5 а-г (в зависимост от нарушението) от ЗДДФЛ във връзка с чл. 53, ал.1 от ЗДДФЛ.

Наказанието се определя на основание Чл. 80а. (1)Физическо лице, което, като е задължено, не декларира или невярно декларира информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми.
(2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

4.6/5 - (11 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.