От практиката ни по изпълнителни дела, както от страната на длъжници, така и от страната на взискатели сме наблюдавали разнообразно и не до там положително за длъжника развитие на делата.
Провокирани от тази липса на информираност и знания, решихме да напишем настоящата статия и да ви споделим възможностите да се „избавите от статуса на вечен длъжник“.

Какво значи да си длъжник по изпълнително дело?

За по-голяма яснота ще опишем по-често срещаните случаи, които водят до качеството „длъжник“.
Масово до това положение се стига при необслужвани задължения произтичащи от договор за кредит към банки и небанкови финансови институци, просрочени фактури към някое от дружествата за комунални услуги като Топлофикация, ВиК, Електроразпределенително дружество, Мобилен оператор и други.

В описани по-горе случаи, след липса на доброволно плащане от наша страна, кредиторите ни са се сдобили с изпълнителен лист, който им дава право да образуват изпълнително дело и по принудителен ред да съберат дължимите суми.

Макар и в действителност да дължим описаните в изпълнителният лист суми, законодателят е предвидил механизми, които да стимулират взискателя или съдебния изпълнител да бъдат активни в изпълнителното производство. Ако последните бездействат, съществуват правни възможности да се „избавим“ от задълженията, без да извършим плащания по тях.

КАК ДА СЕ ИЗБАВИТЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

На първо място, следва да уточним, че след образуване на изпълнителното дело, давността на задължението по изпълнителния лист се прекъсва, т.е. започва да тече нов период от време, през който кредиторът ни може принудително да се удовлетвори.

Обикновено след образуването на делото съдебният изпълнител пристъпва към извършване на определени действия – действия по обезпечване и събиране на вземанията (запор на заплата; запор на банкова сметка, възбрана на недвижимо имущество; опис; оценка и прочие).

ВАЖНО! Законодателят е предвидил, че ако взискателят и съдебният изпълнител бездействат в продължение на 2 години от последното релевантно изпълнително действие (например: от образуването на изпълнителното дело; от налагане на запор; от последното разпределение на постъпила от удръжки сума или от доброволно плащане;) то съдебният изпълнител изгубва правото си да извършва последващи действия, а изпълнителното дело се прекратява по право.

Какво на практика означава това?

Не е необходимо каквото и да е волеизявление от ваша страна, съдебният изпълнител сам трябва да провъзгласи този факт като издаде постановление за прекратяване на изпълнителното дело, а ако е извършил действия след изтичане на този срок, всички предприети действия за събиране на дълга са лишени от правно основание и може да бъдат оспорени.

ВТОРО,

успоредно с настъпването на перемпцията (прекратяването на изпълнителното дело по закон) тече и общата 5-годишна погасителна давност по чл. 110 от ЗЗД.

ВАЖНО! Ако задължението ви произтича от неплатени фактури към дружество за комунални услуги, то давността, която гледаме е различна, в зависимост от това, дали дружеството се е снабдило с изпълнителен лист чрез заповедно производство или чрез проведено исково производство. В единия случай давността за завеждане на делото е 3 години, от издаване на изпълнителния лист, а в другия случай 5 години от влизане на съдебното решение в сила.

Тоест, ако последното наложено изпълнително действие спрямо вас е извършено на
18 Април 2013 г., изпълнителното дело е прекратено по право на 18 Април 2015 г., а давността за принудителното удовлетворяване на кредитора по вземането към изтича на 18 Април 2018 г.

След изтичането на този срок, към вас не могат да бъдат извършени действия по принудително събиране на задължението.

ВАЖНО! Давността не се прилага служебно!

ВАЖНО! Препоръчваме ви да се консултирате с адвокат с добри познания в тази материя, който да се запознае с изпълнителното дело и да прецени дали са налице предпоставките за прекратяване на изпълнителното дело и за погасяване на задълженията по давност.

Трябва да се направи преценка кои предприети действия съставляват действия по изпълнението и дали са извършени надлежно.

Кои действия прекъсват давността?

– образуването на изпълнително дело придружено с молба за налагане на принудитлени действия от страна на ЧСИ
– налагане на запор на заплата
– налагане на запор на банкова сметка
– налагане на запор на МПС
– налагане на възбрана
– опис и оценка на недвижимо имущество
– присъединяване на кредитор
– насрочване и извървшване на публична продан
– постъпване на парични суми от продан или на плащания от трети задължени лица

Кои действия не прекъсват давността?

Не всички действия, които ЧСИ извършва прекъсват давността.

Съгласно практиката, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, извършването на справки, набявянето на документи/книжа и др., проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на разпределение между отделните кредитори и др. не прекъсват давността.

Следователно, макар извършени, те нямат правно значение по отношение на давността!

Как да се прекрати изпълнителното дело при перемпция?

Задължение на съдебния изпълнител е сам да постанови прекратяване на изпълнителното дело по право, при наличие на описаните по-горе предпоставки.
В случай, че е пропуснал да го направи, следва да се подаде молба от длъжника.

ВАЖНО! Възможно е съдебният изпълнител да не прекрати делото, тъй като счита че не е настъпила перемпция – което е често срещан случай в практиката.
При такава ситуация, следва да се подаде жалба до съда. Срокът е кратък – 7 дни от съобщението, с което ни уведомяват, че не са налице основания за прекратяване.

Как да си осигурим спокойствие за в бъдеще?

За да бъдат избегнати бъдещи проблеми свързани с образуването на ново изпълнително дело за същото задължение, може да поискате по съдебен ред да бъде установено, че вие не дължите сумите по изпълнителния лист, тъй като последните са погасени по давност.

Важно! Съществува известен риск ако поискате от съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело, при положение, че не е изтекла общата погасителна давност на вземането. В такъв случай, той трябва да уведоми взискателят за прекратяване на делото, а последният разполага с възможност да заведе ново изпълнително дело срещу вас, което дело ще прекъсне давността за самото вземане и от този момент ще започне да тече нова давност.

Най-добре е да се консултирате със специалист, тъй като се изисква добро познаване на съдебната практика и тънкостите в това производство.