Давност на Изпълнителен лист | Адвокат в София и Бургас
Давност изпълнителен лист

Давност на изпълнителен лист

От практиката ни по изпълнителни дела, както от страната на длъжници, така и от страната на взискатели сме наблюдавали разнообразно и не до там положително за длъжника развитие на делата.

Провокирани от тази липса на информираност и знания, решихме да напишем настоящата статия и да ви споделим кога настъпва давност по изпълнителния лист и как да излезете от положението на вечен длъжник.

Какво значи да си длъжник по изпълнително дело?

За по-голяма яснота ще опишем по-често срещаните случаи, които водят до качеството „длъжник“.
Масово до това положение се стига при необслужвани задължения произтичащи от договор за кредит към банки и небанкови финансови институци, просрочени фактури към някое от дружествата за комунални услуги като Топлофикация, ВиК, Електроразпределенително дружество, Мобилен оператор и други.

В описани по-горе случаи, след липса на доброволно плащане от наша страна, кредиторите ни са се сдобили с изпълнителен лист, който им дава право да образуват изпълнително дело и по принудителен ред да съберат дължимите суми.

Макар и в действителност да дължим описаните в изпълнителният лист суми, законодателят е предвидил механизми, които да стимулират взискателя или съдебния изпълнител да бъдат активни в изпълнителното производство.
Ако последните бездействат, съществуват правни възможности да се „избавим“ от задълженията, без да извършим плащания по тях.

Давност на задължения към ЧСИ

Често клиенти ни задават въпросът има ли давност при съдия изпълнител?

По-долу ще разясним кога настъпва давност по самия изпълнителен лист и съответно дълговете, за събирането, на които е образувано изпълнителното дело се погасяват по давност, и при настъпването на какви обстоятелства следва да се прекрати самото изпълнително дело при чси, без това да води до автоматично погасяване и на самото задължение.

На първо място, следва да уточним, че след образуване на изпълнителното дело, давността на задължението по изпълнителния лист се прекъсва, т.е. започва да тече нов период от време, през който кредиторът ни може принудително да се удовлетвори.

Обикновено след образуването на делото съдебният изпълнител пристъпва към извършване на определени действия – действия по обезпечване и събиране на вземанията (запор на заплата; запор на банкова сметка, възбрана на недвижимо имущество; опис; оценка и прочие).

ВАЖНО! Законодателят е предвидил, че ако взискателят и съдебният изпълнител бездействат в продължение на 2 години от последното релевантно изпълнително действие (например: от образуването на изпълнителното дело; от налагане на запор; от последното разпределение на постъпила от удръжки сума или от доброволно плащане;) то съдебният изпълнител изгубва правото си да извършва последващи действия, а изпълнителното дело се прекратява по право.

На практика, това означава, че не е необходимо каквото и да е волеизявление от ваша страна, съдебният изпълнител сам трябва да провъзгласи този факт като издаде постановление за прекратяване на изпълнителното дело, а ако е извършил действия след изтичане на този срок, всички предприети действия за събиране на дълга са лишени от правно основание и може да бъдат оспорени.

Давност на изпълнителен лист

Изчисляването на давността по изпълнителния лист зависи от това дали последният е издаден въз основа на съдебно решение или въз основа на заповед за изпълнение.

Масово производствата при ЧСИ се иницират с изпълнителен лист издаден въз основа на заповед за изпълнение.

В този случай, за да определим дали давността е изтекла, следва да съобразим каква е давността на самото вземане.

Важно! Ако задължението ви произтича от неплатени фактури към дружество за комунални услуги, например неплатени фактури към мобилен оператор, то давността за завеждане на делото е 3 години, от издаване на изпълнителния лист.

Давност на задължения към банки

Ако задължението ви произтича от непогасена главница по изтеглен банков кредит, се прилага общата 5 годишна давност.

Давност на изпълнителен лист издаден въз основа на съдебно решение

Давността по изпълнителният лист е винаги пет години от влизане на съдебното решение в сила.

Друг множо важен въпрос е:

Tече ли давност по време на изпълнителното дело?

Съгласно установената практика на ВКС, за изпълнителни дела заведени до приемането на ТР № 2/26.06.2015 г. на ВКС, ОСГТК следва да се прилагат тълкуванията относно давността на изпълнителния лист дадени в ППВС № 3/18.11.1980 г., съгласно които погасителна давност от датата на образуването на изпълнителното дело, до датата на приемане на новото тълкувателно решение (26.05.2015 г.), погасителната давност не тече.

От друга страна, ако изпълнителното дело е образувано след приемане на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, то датата, от която започва да тече новата погасителна давност по изпълнителният лист е датата, на която е поискано или е предприето последното валидно изпълнително действие

Тоест, ако последното наложено изпълнително действие спрямо вас е извършено на
18 Април 2013 г., изпълнителното дело е прекратено по право на 18 Април 2015 г., а давността за принудителното удовлетворяване на кредитора по вземането изтича на 18 Април 2018 г., респективно на 18 Април 2020 г.

Проверка на изпълнително дело

Трябва да знаете, че давността не се прилага служебно.
Много често изпълнителните дела са обемни и лице без опит в тази материя не може да се ориентира добре кои действия по делото имат отношение по въпросите касаещи давността на изпълнителния лист, както и кои водят до прекъсване на перемпцията.

Именно поради това, препоръчваме на всеки длъжник по изпълнително дело да ангажира адвокат, специализирал в тази материя, който да ще извърши проверка на изпълнителното дело и ще може да даде компетентно правно становище по казуса. Една консултация може да ви спести стотици, а понякога и хиляди левове.

Кои действия водят до прекъсване на давността?

– образуването на изпълнително дело придружено с молба за налагане на принудителни действия от страна на ЧСИ или след с възлагане на чл. 18 от Закона за ЧСИ
– налагане на запор на заплата
– налагане на запор на банкова сметка (дори и самото изпращане на запорно съобщение до банка, на която длъжникът не е клиент)
– налагане на запор на МПС
– налагане на възбрана
– опис и оценка на недвижимо имущество
– присъединяване на кредитор
– насрочване и извървшване на публична продан
– постъпване на парични суми от продан или на плащания от трети задължени лица

Кои действия не прекъсват давността?

Не всички действия, които ЧСИ извършва прекъсват давността.

Съгласно практиката, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, извършването на справки, набявянето на документи/книжа и др., проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на разпределение между отделните кредитори и др. не прекъсват давността.

Следователно, макар извършени, те нямат правно значение по отношение на давността!

Прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ

Задължение на съдебния изпълнител е сам да постанови прекратяване на изпълнителното дело по право, ако бездейства в продължение на 2 години от последното релевантно изпълнително действие
В случай, че е пропуснал да го направи, следва да се подаде молба от длъжника.

ВАЖНО! Възможно е съдебният изпълнител да не прекрати делото, тъй като счита че не е настъпила перемпция – което е често срещан случай в практиката.
При такава ситуация, следва да се подаде жалба до съда. Срокът е кратък – 7 дни от съобщението, с което ни уведомяват, че не са налице основания за прекратяване.

Обезсилване на изпълнителен лист по давност

За да бъдат избегнати бъдещи проблеми свързани с образуването на ново изпълнително дело за същото задължение, може да поискате по съдебен ред да бъде установено, че вие не дължите сумите по изпълнителния лист, тъй като последните са погасени по давност.
В същото време ако е настъпила единствено перемпция по изпълнителното дело, но не е изтекъл давностния срок на изпълнителен лист, и вие отправите молба до ЧСИ да прекрати делото, възникват сериозни рискове. ЧСИ трябва да уведоми взискателят за прекратяване на делото, а последният разполага с възможност да заведе ново изпълнително дело срещу вас, което дело ще прекъсне давността за самото вземане и от този момент ще започне да тече нова давност.

Най-добре е да се консултирате с адвокат, тъй като се изисква добро познаване на съдебната практика и тънкостите в това производство.

5/5 - (7 votes)

3 коментара “Давност на изпълнителен лист

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.