Животът става все по-динамичен и изпълнен със задължения и отговорности. Забавата на плащане на сметка или вноска по кредит вече не е нещо необичайно. От друга страна, кредиторите разполагат с повече възможности за събиране на дължимите им се суми, като запорът на заплата и запорът на банкова сметка са сред най-често използваните.

Кога ни налагат запор върху заплатата?

За да е възникало правото на съдебния изпълнител да ни наложи запор на заплатата, срещу нас трябва да има образувано изпълнително дело.
Какво значи това?  – кредиторът се е сдобил с изпълнителен лист на едно от следните основания – влязла в сила заповед за изпълнение, съдебно решение или споразумение.

След това, въз основа на получения изпълнителен лист, се образува изпълнително дело при избран от кредитора частен съдебен изпълнител.

Запорът на заплата е един от способите, с които ЧСИ разполага, за да обезпечи събираемостта на сумата, която дължите, въз основа на издадения изпълнителния лист. Целта е част от трудовото ви възнаграждение да се превежда директно по сметка на ЧСИ, за да бъде удовлетворено вземането на вашия взискател по образуваното изпълнително дело.

ВАЖНО! В практиката, кредиторът възлага на съдия изпълнителя сам да определи способите и начините, за събиране на дължимите му суми. Тоест, изцяло в компетентността на ЧСИ е да прецени, чрез кой способ би било вероятно да получи дължимата сума и запорът на заплата, заедно със запорът върху банкова сметка са едни от най-често използваните мерки.

Как протича процедурата по налагане на запор на заплата?
запор на заплата

Процедурата при запор на заплата започва със справка до НАП и НОИ, от която се получава информация за всички актуални трудови договори на длъжника. В практиката, ЧСИ налага запор върху трудовото възнаграждение, без значение дали същият се осигуря под или над минималната работна заплата.

ЗАЩО? По този начин запорът пази ред и при повишаване размера на заплатата, ще бъде възможно да се правят съответните удръжки. Отделно, много често работодателите не са компетентни по въпросите свързани със несеквестируемостта и правят удръжки независимо от размера на получаваната работна заплата. Ако случаят при вас е такъв, ви съветваме да се консултирате с адвокат, компетентен по защита от чси.

Процедурата продължава с изпращането на запорно съобщение по седалище на работодателя.
Последният трябва да прецени дали заплащаното от него възнаграждение е над размера на минималната работна заплата (т.е над секвестеруемият минимум) и дали вече няма образувани други изпълнителни дела срещу същия служител.

Срокът за отговор на работодателят е тридневен. Препоръчително е  работодателят да се съветва със счетоводството или с юрист, тъй като често се прави неправилна преценка по подлежащите на запор суми.
В отговорът работдателят предоставя информацията, която описахме по-горе и дали последният ще извършва удръжки от заплатата.

ВАЖНО! Работодателят е задължен да изпрати описаната по-горе информация в срок на съдебния изпълнител. В противен случай, първо му се изпраща напомнително писмо, а впоследствие му се налагат глоби, докато не отговори на запорното съобщение ЧСИ.

Длъжникът научава за наложения му запор от работодателя.

ВАЖНО! На практика, много често, заедно със запора на заплатата, ЧСИ налага и запор на сметката на длъжика открита в съответната банка. Банките реагират по-бързо от работодателя и всъщност, длъжника научава за наложените запори, когато се опита да изтегли пари от сметката си.

Каква част от заплатата може да ни бъде удържана?

запор на заплатаВероятно значете, че колкото и задължения да имате, запора на заплатата ви е до определен размер, който се определя в зависимост от вашите доходи и дали имате деца, които издържате.

  • Ако получавате до размера на минималната работна заплата, не трябва да ви се правят удръжки.
  • Ако заплатата, която получавате е в размер между минималната за страната и двукратният размер на минималната заплата, то ЧСИ може да удържа 1/3 от нея, ако нямате деца; и 1/4 от нея ако имате деца.

Например:  За 2019 минималният размер на работната заплата ще бъде  560лв.

Ако вие получавате заплата в размер на 1100 лв. (нето) и  нямате деца, то ЧСИ може да удържи следната сума:
1110 лв. – 560 (минималния размер на работната заплата) = 540
1/3 от 540 = 180 лв. (размерът, който следва да бъде удържан)

  • В случай, че доходът ви е в границите от двукратния размер на минималната работна заплата до четирикратния размер на минималната работна заплата, то удръжките могат да бъдат в размер ½ ако нямате деца; и 1/3 ако имате деца.
  • Ако размерът на възнаграждението, което получавате надхвърля четирикратния размер на минималната работна заплата, то може да ви бъдат удържана горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако нямате деца; и горницата над два пъти и половината минималната работна заплата, ако имате деца.

ВАЖНО! Налагането на запор върху размери над описаните по-горе е незаконосъобразно и вие имате право да подадете жалба срещу тези действия на съдебния изпълнител пред Окръжния съд за извършване на съдебен контрол по реда на чл. 435 ал. 2 от ГПК. Срокът е едноседмичен и тече от момнета на връчване на съобщението за наложения запор, а когато не е връчено съобщение, от узнаването, че е удържана сума от несеквестируемо имущество.

Как се изчислява сумата която може да бъде удържана?

Трудовото възнаграждение има бруто и нето размер.
Брутното трудово възнаграждение включва всички парични възнаграждения, които получавате за престираната работа (вкл. бонуси и премии).
Нетната заплата е това, което остава след като се заплатят всички данъци и осигурителни вноски.

Именно от нетния размер се изчислява и размера на сумата, която може да бъде удържана от заплатата, съгласно условията на чл. 446 от ГПК.

ВАЖНО! Ако запорът е наложен във връзка със задължения за плащане на издръжка, ограниченията по-горе не се прилагат, и ви се удържа цялата дължима сума.

Проблеми при запор на банкова сметка

запор сметкаВ днешно време е съвсем нормално и очаквано да получаваме заплатата си по предоставена от нас банкова сметка.
Ако срещу нас има образувано изпълнително дело, и съдебният изпълнител е наложил не само запор на трудовото ни възнаграждение, но и запор на банковите ни сметки, възникват рискове бъдат нарушени правата ни.

На първо място, когато се наложи запор върху банкова сметка, съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до съответната банкова институция, което включва имена на длъжника, основанието за налагане на запор и размера на сумата, която се запорира (включително и таксите, които се дължат към съдебния изпълнител). Тъй като ограниченията, за които говорихме по-горе се отнасят единствено за доходи от трудово възнаграждение, съдия изпълнителя няма информация за произхода и размера на средствата, които получавате по запорираната банковата сметка.

Съществува риск, първо работодателят да удържи част от работната ви заплата, съгласно наложения запор върху трудовото възнаграждение, и да преведе отстатъка, който е над размера на минималната работна заплата (но в същото време е и несеквестируем) по предоставената от вас банкова сметка.
В същото време, когато се опитате да изтеглите тази сума от банковата си сметка, да установите, че част от нея е преведна по сметка на ЧСИ, което е незаконосъобразно.

В този случай защитата може да се осъществи чрез обжалване действията на ЧСИ пред Окръжни съд.

ВАЖНО! В случай, че работодателят потвърди, че ще прави удръжки от заплатата ви, препоръчително е да депозирате молба в деловодството на ЧСИ, с искане за вдигане на запора на банковата сметка, по която получавате заплатата си.
По този начин, ще се предпазите от рисковете, които описахме по-горе.

ВАЖНО! Ако постъпилите в банковата сметка суми, не бъдат изтеглени в рамките на месеца, за който са получени, се счита че последните имат характера на спестявания и могат да бъдат удържани от ЧСИ в пълен размер.