Обжалване на ПАМ | Адвокатска кантора Стаматов и партньори
ПАМ ОБЖАЛВАНЕ

Обжалване на ПАМ

Ще разгледаме процедурата по обжалване на принудителни административни мерки, така наречените ПАМ.

Но първо ще разгледаме правната природа на ПАМ, защо и кога се издава.

Какво е ПАМ?

  • ПАМ е форма на държавна принуда.
  • Винаги се налага със заповед (индивидуален административен акт)
  • Повод за издаването и е съставен акт за установяване на административно нарушение.
  • ПАМ не е наказание.
  • ПАМ се прилага стриктно и ограничително, тоест само на основанията и спрямо лицата посочени в закона.

Как се обжалва ПАМ?

Принудителни административни мерки се налагат със заповед.

Заповедта е индивидуален административен акт, който подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Срокът за обжалване е 14 дневен от връчване на заповедта за налагане на ПАМ.

Обжалва се пред Административен съд по постоянния адрес на физ. лице или по седалището на фирмата.

Има ли съдебна такса за обжалване на ПАМ?

Да, има.

Държавната такса за обжалване на ПАМ е 10 лв., ако е издадена на физическо лице и 50 лв., ако е издадена на юридическо лице.

Какви са нарушения се допускат при издаване на ПАМ?

Основанията за обжалване на заповедта за издаване на принудителна административна мярка са тези по чл. 146 от АПК.

Във всеки материален закон (напр. : Чл. 171 от ЗДвП , чл. 186 от ЗДДС) изрично изброява условията, видовете принудителни мерки и сроковете за тяхното налагане.

Ако някой от елементите липсва в заповедта или е неясно посочен, то е налице основание за обжалване и евентуална отмяна.

ПАМ трябва да е мотивирана.

ПАМ трябва да отговаря на принципа на съразмерност уреден в чл. 6 от АПК, а именно да е съобразена с интензитета на извършеното нарушение и да не oграничава правата на субектите в степен, надхвърляща преследваната от закона цел.

Нужен ли ни е адвокат за обжалване на ПАМ?

Несъмнено.

Издаването на ПАМ е строго специфична дейност и подаването на банкетна жалба от рода на „Възразявам срещу издадената ПАМ“ едва ли ще донесе желания резултат.

Често работата на адвоката се изразява в това да забележе иначе невидими за неопитното око нарушения, да ги обвърже със законово гарантирани права и правни принципи, като по този начин насочи съда при осъществяване на правораздавателната дейност.

5/5 - (4 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.