Изключване на съдружник | Как да се защити ? | Адвокатски услуги

Изключване на съдружник и неговата защита

Изключването на съдружник не е въпрос, който подлежи на обсъждане от бъдещите партньори при учредяване на дружеството.

На практика, този проблем най-често възниква, в търговски дружества, които са стартирали успешно, задържали са се на пазара през определен период, но впоследствие вижданията на съдружниците за бъдещето на компанията се разминават сериозно.

И тъй като често съдружниците не обърщат внимание на съдържанието на Дружествения договор, който разписват при учредяването, пред тях стоят множество въпросителни относно реда за осъществяване на тази крайна санкционна мярка.

Изключването на съдружник се осъществява без волята на съдружника, има принудителен елемент, поради което законът изисква спазването на стриктни правила за занокосъобразност на процедурата.

Тази статия е ПОЛЕЗНА и за двата фронта – както за изключвания, така и за изключващия съдружник.
Ще разискваме проблемите и решенията на законосъобразното провеждане на процедурата по изключване на съдружник, защитата срещу незаконосъбразно изключване, както и съдебната практика по тези въпроси.

Предпоставки за изключване на съдружник

Както подробно сме разискали в една от предишните ни статии, основна разлика между Дружеството с ограничена отговорност („ООД“) и Акционерното дружество („АД“) е, че в ООД всеки съдружник се задължава да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие при осъществяване на дейността му.

Именно поради това, законодателят е поставил неизпълнението на това основно задължение на съдружника като основание за изключването му от дружеството.

Това е и един от основните мотиви, които съдружниците навеждат когато посетят кантората ни за консултация :

„Той не прави нищо за фирмата. Не сключва сделки, не идва на работа, единствено чака разпределянето на дивиденти!“

За добро или лошо, практиката на съдилищата не приема бланкетни позовавания от рода „не съдейства за фирмените работи, не идва в офиса, не взема отношения по разискваните въпроси“ като основателни мотиви за изключването на съдружник.

Съдът иска конкретни и обстоятелствени мотиви, подкрепени с доказателства. (писмени документи, надлежно връчени покани за участие в ОС и констатирани неявявания, явни злоупотреби обективирани в писмени документи). Допустимо е да се събират и гласни доказателства чрез разпит на служители на фирмата.

ВТОРОТО често срещано основание за изключване на съдружник е системно неизпълнение на решения на общото събрание.

Фактическите хипотези са многобройни и зависят от дейността на конкретното дружество, но тези решения трябва да обективират конкретни задължения за съдружниците, последните да са съществени и да не са изпълнени.

Освен това е необходимо нарушението да е системно, т.е еднократното неизпълнение на решение на общото събрание не е предпоставка за вземането на тази крайна санкционна мярка.

ТРЕТОТО основание е извършването на действия против интересите на дружеството.

Тези действия трябва да обоснават реална възможност за настъпването на вреди за дружествто, като например извършването на конкурентна дейност, разпиляване на дружествено имущество и прочие.

Другите две основания за изключване са ФОРМАЛНИ и се състоят в невнасяне на останалта част от дружествения дял или невнасяне на допълнителна парична вноска.

Изключването на съдружник поради невнасяне на гласувани допълнителни парични вноски е един от начините да изкарате съдружник от фирмата, сравнително лесно. Разбира се, трябва стриктно да спазите процедурата.

изключване на съдружникКак да изключим съдружник по реда на закона?

По-горе се запознахте с основанията за изключване на съдружник в ООД.

Както сами се убедихте, повечето от тях са абстрактни, поради което материалноправните предпоставки за изключване на съдружник винаги са предмет на тълкуване от съдилищата.

Другият важен аспект в процедурата по изключване на съдружник е спазването на законовите изиксвания за ред, форма, срокове и прочие.

  1. Предупреждение за изключване

С изключение на формалните основания за изключване на съдружник, посочени по-горе, законът изисква първо съдружникът да бъде предупреден за извършените от него нарушения, като по този начин му се предостави възможност да коригира поведението си.

Важно! Предупреждението към съдружника трябва да бъде в писмена форма, като последното може да бъде обективирано, както в отделен документ, така и в поканата за свикване на общо събрание.

В предупреждението за изключване трябва да е посочено ясно основанието за изключване, включително в какво се състои неправомерното поведение, да се посочат нарушените разпоредби на закона и/или на Дружествения договор, като няма изискване да са настъпили реални вреди за дружеството.

  1. Предоставяне на подходящ срок

Освен недвусмислено посочване на неправомерно извършените действия, предупреждението следва да предоставя разумен период от време преди насроченото общо събрание за изключване на съдружника, през който последният може да организира защитата си против повдигнатите обвинения.

  1. Кой има право да отправи предупреждението?

Законът не съдържа конкретна разпоредба по този въпрос, но от общото тълкуване на разпоредбите на търговския закон стигаме до извод, че то може да бъде отправено от всеки съдружник, така и от управителя.

Важно! Съдебната практика е непротиворечива, че не е необходимо изрично решение на Общото събрание, за да се отправи предупреждение за изключване на съдружник.

  1. Връчване на предуждението за изключване

На последно място, стои въпросът за надлежното връчване на предупреждението за изключване на съдружник.

За редовно връчено се приема предупреждението, което лично е достигнало до съдружника, независимо от начина на неговото уведомяване.

изключване на съдружник при равни дялове

Изключване на съдружник при равни дялове

Много често съдружницте в ООД са само двама и всеки притежава равен дял от капитала на дружеството.

В случай на сериозен конфликт и невъзможност за решаването му с взаимни отстъпки, се стига до въпроса:

Как протича процедурата по изключване в подобна ситуация?

При положение, че този въпрос не е уреден специално в Дружествения договор, решението за изключване на съдружник се взима с мнозинство от 75% от останалите съдружници.

Важно! При провеждане на общото събрание за изключване на съдружник, изключваният не гласува.

Следователно, при ООД от двама съдружници с равни дялове, гласът на единият съдружник е достатъчен за изключване на другия, ако е налице някое от основанията посочени по-горе в статията.

Важно! Следва да се има в предвид, че евентуалното изключване на това лице като съдружник не води автоматично и до освобождаването му като управител, и обратно.

Защита срещу изключване

Правното средство за защита срещу незаконосъобразно изключване от дружеството е иск за отмяна на решението на общото събрание.

Важно! Срокът за предявявяне на искът за отмяна е 14-дневен от узнаването и е преклузивен. Освен това, исковата молба няма да бъде допусната за разглеждане, ако е подадена по-късно от 3 месеца от деня на взимане на решението от Общото събрание.

Когато на съдружника е връчена надлежно покана за свикване на Общото събрание, срокът за отмяна се брои от датата на провеждане на събранието, дори и съдружникът да не е присъствал.

Допълнителни въпроси във връзка с изключването на съдружник

В случай, че изключваният съдружник успешно е оспорил решението на Общото събрание за неговото изключване и се е стигнало отмяна на последното, останалите съдружници може да предприемат нова процедура по изключване.

Остава въпросът, дали при иницииране на повторната процедура по изключване, може да се ползват фактическите констатации в предупреждението, отправено в предишната процедура.

Важно! Отговорът на този въпрос е даден от ВКС – в случай, че старото решение за изключване на съдружник е отменено на материалноправно основание, т.е съдът е преценил, че твърдените нарушения извършени от страна на изключвания съдружник са несъществени/ неоснователни, не може да предприемем нова процедура по изключване за същите „нарушения“, т.е не може да изпозлваме фактите посочени в предното предупреждение.

В случай, че първата процедура е отменена поради допуснати процесуални нарушения, то бихме могли да използваме фактите въведени в първоначалното предупреждение.

Освен това, важно условие за законосъобразно провеждане на процедурата по изключване на съдружник е предоставянето на реална възжмоност на съдружника да коригира поведението си, с оглед продължаване нормалната дейност на дружеството.

Важно! Не следва да същестуват елементи в предупреждението за изключване, които да водят до извод за предварително формирана воля за изключване на съдружника.

Изключване на съдружник – основания
Изключване на съдружник в ООД при равни дялове

5/5 - (9 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.