Глоба с Фиш за Неправилно паркиране - Какви са правата ми и Как да се защитя?
неправилно паркиране

Фиш за неправилно паркиране – какви са правата ми?

Ако сте шофьор, вероятно поне веднъж в живота ви се е случвало да намерите на предното стъкло на паркирания от вас автомобил залепена бележка, в която ви уведомяват, че сте извършили нарушение на правилата за паркиране и на основание чл. 183 ал. 3 от ЗДвП ви е наложена глоба.

Кратко съдържание на статията

Каква е правната природа на фиша за неправилно паркиране?

На първо място, нека разгледаме нормативните актове, които регламентират издаването на фиш за неправилно паркиране.

Процедурата е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), Закона за движения по пътищата („ЗДвП“) и в Наредбите за организацията на движението към съответните общини, които регулират режима на движение и паркиране по улици, пътища и площади – публична общинска собственост. (наричани за кратко „Наредбите“).

Общите правила за административно наказване съдържат два етапа: установяване на административното нарушение от длъжностното лице (обикновено инспектор към дадена администрация; контрольор) и втори етап по налагане на самото наказание с издаването на Наказателно постановление (издава се от друго лице – наказващ орган).

От своя страна, процедурата по издаване на фиш за неправилно паркиране представлява едно съкратено административно-наказателно производство. Тук длъжностното лице установяващо нарушението се явява едновременно и наказващ орган.

Въпреки това, не следва да се заблуждаваме от влиянието на контрольорите, които често се опитват да ни внушат, че издадат ли ни фиш, единственото което можем да направим е да го платим.
Напротив,  налагането на глоба с фиш (дали присъствено или неприсъствено) по своята същност е правораздавателна дейност и защитата и правата, които законът трябва да ни осигури са същите, каквито се предвиждат при налагането на наказание по общия ред с наказателно постановление.

Кой е компетентен да ни наложи глоба за неправилно паркиране?

До отговора на този въпрос може да стигнем като анализираме разпоредбите на чл. 39 ал.2 и 2а от ЗАНН, ЗДвП и разделите Контрол и Санкции в Наредбите.

Най-общо това са овластените длъжностните лица към съответната община или органите на Пътна полиция.
Това има значение с оглед осъществяване на нашата защита – пред кой орган трябва да подадем нашите възражения срещу издадения фиш.

Ако имате въпроси свързани с паркирането върху тротоар, може да прочетете тази статия.

Какви са предпоставките за издаване на фиш за неправилно паркиране?

Съществуват двa вида фишове, които могат да ни бъдат издадени – единият ако присъстваме на мястото на установяване на нарушението, а другият, по-често прилаганият, когато не присъстваме на мястото на нарушението.

Първият е предвиден в чл. 186 ал. 1 от ЗДвП. Този фиш се издава от органите на Пътна полиция, когато установят, че престояваме или сме паркирали нарушавайки разпоредбите на ЗДвП.
Например: паркирали сме автомобила на по-малко от 5 метра разстояние от пешеходна пътека. За издаването на този фиш е задължително нашето присъствие.

Важно е да знаем, че ако не сме съгласни с нарушението или с размера на наложената глоба, трябва веднага да оспорим и да искаме да ни бъде издаден Акт за установяване на административно нарушение. (чл. 186 ал. 2 от ЗДвП). От тук производството преминава по общия ред за административно наказване, като в месечен срок следва да се произнесе и наказващият орган и да реши дали да наложи глоба с Наказателно постановление.

Фиш за неправилно паркиране по чл.186 ал. 3 от ЗДвП.

Това е фишът, с който се налага глоба за неправилно паркирано моторно превозно средство, в отсъствието на нарушителя. Този фиш най-често се издава от овластените от кмета длъжностни лица към общината, където е извършено нарушението.

В по-редки случай, и от органите на Пътна полиция.

 

Как да се защитим ако считаме че с издадения фиш са нарушени нашите права?

По-долу ще разгледаме по-често срещани въпроси от казуси свързани с приложението на чл. 183 ал.3 от ЗДвП

Може ли да обжалваме пред съд самия фиш, с който е наложена глобата?

Фишът като форма на писмено обективирано властническо волеизявление на административно наказващия орган, не подлежи на съдебен контрол.

Това обаче не означава че не може да се защитим и да оспорим издадения фиш.

Възможността за това е изрично установена в чл. 39, ал.3 от ЗАНН, както и в посочената по-горе разпоредба на чл. 186, ал.2 от ЗДвП.

Към кого следва да бъде насочена жалбата?

Оспорването следва да бъде насочено спрямо контролния административен орган, съставил фиша.
Ако фишът е издаден от длъжностно лице към общината, то възражението следва да бъде адресирано до общината.
(например: Отиваме на море и паркираме автомобила на улица в гр. Созопол, където според общинската Наредба паркирането е забранено и затова на стъклоното на автомобила ни е залепен фиш с наложена глоба. Ако смятаме, че са нарушени правата ни трябва да подадем възражение до Община Созопол)

СРОК – оспорването на съставения фиш, следва да бъде предприето в рамките на седем дни от връчването му или закрепването на фиша на моторното превозно средство ( чл. 186, ал.3 от ЗДвП)

Ако фишът е издаден от инспекторите към Пътна полиция, то възражението следва да бъде подадено до Областната дирекция на МВР към съответната община.

Какво ще стане ако подадем възражението до съда?

Съгласно съдебната практика, ако сме адресирали възражението си в законовия 7-дневен срок от узнаването до съда, то ние надлежно сме упражнили правото си на възражение срещу издадения фиш и съдът служебно съдът ще препрати преписката до компетентния административен орган – Общината или Областната дирекция на МВР.

Какво е процедурата след подаване на възражението?

Своевременно предприетото оспорване изключва възможността, фишът сам по себе си, да породи каквито и да е правни последици по отношение на неговия адресат.

Обратно, за издателя на фиша, то създава задължение или да състави Акт за установяване на административно нарушение или да откаже да състави такъв.

От друга страна, ако не възразим или не спазим срока, фишът се смята за влязло в сила Наказателно постановление и няма как да защитим правата си.

Какво да направя ако не съм узнал за съставения ми фиш?

С нормата на чл. 183 ал. 3 от ЗДвП законодателят е предвидил една презумпция, че със залепването на фиша за автомобила, ние сме били уведомени за съставянето му , за неговото съдържание, и следователно от този момент той се счита връчен и започва да тече 7-дневният срок, в който може да възразим.
На практика, са възможни множество хипотези, в които адресата на съставения фиш да не е уведомен за съставянето му – фишът е бил премахнат от автомобила от трето лице или поради лоши атмосферни условия, автомобилът се ползва от друго лице, което не е уведомило собственика за съставения фиш и прочие.

Именно поради тази причина, като гаранция, за това че ще бъде уведомен за наложеното наказание,  в същата разпоредба е предвидено, че един от екземплярите на фиша следва да бъде изпратен по пощата на адресата. Това гарантира и правото ни да се защитим по-нататък в процеса.

Следователно, ако  те първа научим за фиша след като го получим по пощата, то считам, че от този момент започва да тече 7-дневният срок, в който може да подадем възражение.

В този случай, считам че възражението следва да се изпрати до районният съд по мястото на установяване на нарушението, като приложим копие от обратната разписка, с която сме получили фиша и посочим, че сме узнали за неговото съставянето с връчването от пощенските служби и че възразяваме да сме извършили посоченото нарушение.

Съдът би следвало да направи преценка на представените от нас доказателства, и да препрати документите на компетентните административни органи, които ще приложат процедурата, описана по-горе в статията.

Отнеха ми свидетелство за управление защото шофирам с неплатен фиш – какво да правя?

В чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП предвидена възможността органите на КАТ да приложат принудителна административна мярка, с която могат да отнемат свидетелството ни за управление, ако шофираме с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно плащане.

Мярката се прилага до заплащане на дължимата глоба.

На практика, е възможно да бъдем спрени органите на Пътна полиция и когато представим документите си за проверка, в техните системи да се появи задължение за неплатена глоба. Системи им са синхронизирани с общинските служби и ако ни е била наложена глоба с фиш за неправилно паркиране по чл. 183 ал. 3 от ЗДвП и последната не е платена в 7 дневен срок от залепване на уведомлението за автомобила, тя се пренася в системата на МВР като наложено и незаплатено наказание.

За жалост, макар за първи път да научаваме за наложената ни глоба, в този момент няма как да се защитим пред органите на КАТ, ако не приемат обясненията ни, че за първи път научаваме за наложеното ни наказание с фиш, имат правомощия да отнемат свидетелството ни за управление.

Впоследствие, дори и решим да търсим правата си и да оспорим фиша и извършеното нарушение по описаната по-горе процедура, през времето докато се развиват производствата ще бъдем лишени от възможността да управляваме автомобила, което би ни възпряло от по-натъчни действия.

По този начин, държавата успява да „извие“ ръцете на гражданите и да събира приходи в бюджета, лишавайки ги косвено от правото им да се защитават.


Полицаят ми каза, че не мога да обжалвам фиш до 50.00 лв. – това вярно ли е?

Вече коментирахме, че самият фиш не може да бъде обжалван, но до този резултат може да стигнем, когато първо възразим срещу фиша.

Ако не възразим в указания 7 дневен срок, се приема че изрично сме се съгласили с наложената глоба и вмененото ни нарушение. Тогава не може да се проведе процедура по съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на наказателно постановление, което би подлежало на самостоятелно обжалване.

От друга страна, ако възразим, ще ни бъде съставен акт, а впоследствие и наказателно постановление, което може да бъде обжалвано по общия ред, като размера на наложената глоба е ирелевантен.

По този въпрос има издадено Тълкувателно решение на Конституционния съд на Република България, което е задължително за всички съдилища.

Каква е давността на глобата наложена с фиш?

Глобата, наложена с фиш за неправилно паркиране, както посочихме по-горе, сама по себе си не подлежи на обжалване.

Следователно давностният срок започва да тече от момента на издаването на фиша.
Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1, б. „а“ от ЗАНН – този срок е 2 години.

Въпреки това, следва да се уточни че полученото съобщение за доброволно изпълнение в този двугодишен срок води до спиране на давността, от което започва да тече нов срок за погасяване на задължението.
При образувано изпълнително производство не се прилага и институтът на абсолютната погасителна давност предвидена в чл. 83 ал. 3 от ЗАНН.

Тоест, ако получим съобщение за доброволно изпълнение в двугодишният срок от издаването на фиша, от датата на получаване на съобщението започва да тече нов давностен срок от 2 години.

Може ли да се издаде т.н. „Златен талон“ ако имаме глоба за неправилно паркиране?

В Чл. 25, ал. 7 на Наредба №I-157 дава право на водачи на моторни превозни средства, които нямат наказания за нарушаване на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и имат стаж не по-малко от шест години или които нямат наказания за период от шест години след влизане в сила на наредбата да придобият контролен талон „водач на МПС без наказания„.

За да осъществяване на тази правна възможност освен съответния срок е необходимо и липсата на наказания. В случая, разпоредбата на чл. 186, ал. 4 приравнява неплатената доброволно в седемдневен срок глоба по издаден фиш на наказателно постановление. Това е законова фикция и тя е необорима. С нея правната норма приравнява по правно действие влязлото в сила наказателно постановление и неплатената в срок глоба по фиш.

Колко ще ми струва ако реша да оспоря фиша?

По оспорването на фиша не се заплащат каквито и да е държавни такси.

Ако бъде издадено Наказателно постановление, за неговото обжалване също не се заплаща държавна такса.

В случай, че ангажирате адвокат да изготви жалбата и да ви представлява, дължите адвокатски хонорар, който ще бъде възстановен от ответната страна, ако спечелите делото.

4.9/5 - (13 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.