Наследяване на дружествен дял | Адвокат Фирмено право в София
наследяване на дружествен дял

Наследяване на дружествен дял

Наследяване на дружествен дял

Процедурата по наследяване на дружествен дял възниква при настъпването на различни обстоятелства, но като съвкупност от правни действия наподобява процедурата по прехвърляне на дружествени дялове.

Когато собственик на капитала на ЕООД или съдружник в ООД почине, стои въпросът какво се случва с неговите членствени права и правото му на ликвидационен дял. В наследствената маса се включват и дружествените дяловете на наследодателя.

Ако сме изправени пред подобен казус, въпросът за правилното му решаване зависи от обстоятелството дали починалият е бил съдружник в ООД или е бил едноличен собственик в ЕООД.

Наследяване на ЕООД

Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

Наследниците на починалия едноличен собственик на капитала наследяват само дружествения дял, като имуществено право, но не и правото на членство. Тоест, за да продължат дейността наследниците трябва да извършат допълнителни правни действия.

Важно! Първо трябва да се вземе решение, касаещо съдбата на дружеството, като се посочи дали дейноста ще бъде продължена от един или няколко от наследниците. Второ, трябва да се извърши разпределение на дяловото участие в него (доброволна делба, продажба, замяна), като договорът следва да бъде сключен във формата, в която се прехвърлят дружествени дялове – нотариална, с заверка на подпис и съдържание.
Като последна стъпка, наследниците, които са решили да продължат дейността на дружеството трябва да подпишат нов дружествен договор и да назначат управител.

Наследяване на дялове в ООД

При смърт на съдружник в дружество с ограничена отговорност, отново се наследява дружествения дял като имуществено право, но не и правото на членство. Следователно, наследникът не става автоматично съдружник в дружеството на починалия, а единствено получава правото да получи равностойността на неговите дяловете.

Важно! Дружеството от своя страна е задължено да изплати еквивалента на стойността на дела съгласно счетоводния баланс към края на месеца, в който е настъпила смъртта на съдружника.

Ако желае да участва в дружеството, наследникът се явява трето лице за дружеството по смисъла на чл. 129, ал. 1 ТЗ и трябва да бъде приет по общия ред приемане на съдружници – да изпрати молба и да бъде приет с решение на Общото събрание на останалите съдружници. Наследяването би имало значение единствено като придобивно основание за дяловете от капитала.

Важно! Наследяването на дружествения дял дава възможност на наследника да се разпореди с имуществени права, формиращи дела. Прехвърлянето на имуществените права, които предоставят наследените дялове, не се различава от отчуждаването на дялове, придобити на друго основание.

Ако желаете да прекратите дейността на дружеството, да разпределите останалото имущество и да закриете фирмата, то специфики на цялата процедура може да прочете в статия за прехвърляне на дружествени дялове.

4.6/5 - (18 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.