fbpx
Несъстоятелност Адвокат София

Адвокат по Несъстоятелност

Препоръчително е управителят, собственикът на фирмата да се обърне към адвокат, когато дружеството има просрочени задължения към държавата и/или частни лица и не е в състоятение да ги погаси.

Какво е несъстоятелност на фирма?

Производството по несъстоятелност представлява едно универсално принудително изпълнение.
Неговата цел е да се защитят и удовлетворят всички кредитори на дружеството, изпаднало в невъзможност да покрива задълженията си.

В редки случаи, може да се постигне и оздравяване на предприятието.

Защо ви е необходим адвокат в производството по несъстоятелност?

Несъстоятелнотта на фирма е обективно състояние, което подлежи на доказване пред съд. Само съдът може да открие производство по несъстоятелност.

Преди това, трябва да докажете документално, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност или в свръхзадлъжнялост.

Важно! Възможно е фактически да не разполагате с парични средства да покривате задълженията си към кредитори, но по документи положението да е различно. Така, например, се случва, когато е налице „черна каса“.

Именно поради това, добрият адвокат по несъстоятелност ще извърши анализ на цялата правна и счетоводна документация, и ще прецени дали има основателност за обявяване на фалит на фирмата.

Важно! Ако желаете да прекратите дейността на дружеството и са налице средства за погасяване на задълженията към кредиторите, то трябва да се инициира производство по ликвидация на фирмата.

Производството по несъстоятелност е изпълнено с изисквания и процедури, които изискват стриктно спазване и познаване на закона.

Освен това, трябва да се анализира и рискът от носене на наказателна отговорност на управителя по чл. 227 б от Наказателния кодекс.

Кой може да инициира процедура по несъстоятелност?

Молба за октриване на производство по несъстоятелност може да бъде подадена от длъжника (управителя на фирмата при ЕООД и ООД), от едноличния търговец, така и по искане на НАП или частен кредитор.

Компетентен да разгледа делото е окръжният съд по седалището на търговеца.

Производсто по несъстоятелност на фирма без активи (ЕООД и ООД)

Когато фирмата не разполага с парични средства или активи (имоти, автомобили) за посрещане на първоначалните разноски в производството по несъстоятелност, може да се пристъпи към съкратена процедура за обявяване фалит на търговеца.

Иска се съдът да открие производство и обяви дружеството в несъстоятелност, като на основание 632 от Търговския закон, спре делото за една година.

Повече информация

Ако в този срок не бъдат внесени средства за покриване на първоначалните разноски по несъстоятелността, съдът ще прекрати делото и ще заличи търговеца.

Обявяване несъстоятелност на едноличен търговец

Едноличните търговци могат да бъдат обявени в несъстоятелност само на общото основание – изпадане в неплатежоспособност. Съгласно определението дадено в Търговския закон, имущественосто състояние на длъжника следва да се характеризира с трайна невъзможност на същия да изпълни посочено в чл.608 ал.1 от ТЗ изискуемо парично задължение чрез наличните краткотрайни и реално ликвидни активи.

Датата на изпадане в неплатежоспособност се определя от съда. От практиката ни, във всяко дело се назначава експертиза, с която съдът се съобразява.

Важно! Съдът обявява датата, от която дружеството се счита за изпаднало в неплатежоспобност. Тя се свързва с така наречения подозрителен период – ако през него са извършени определени сделки, те се смятат за недействителни (нищожни) спрямо кредиторите.

Несъстоятелност на фирма с активи

Когато фирмата има материални активи (имоти, автомобили и прочие), достатъчни да покрият първоначалните разноски по делото, производсвото по несъстоятелност се развива при по-усложнен ред.

След като открие производството, съдът дава възможност на всички кредитори да предявят своите вземания към длъжника. Този срок е само 1 месец.

Важно! Много търговци ползват услугите на адвокат, който следи поведението и действията на контрагенти с финансови затруднения, за да може да се действа своевременно и да се предявят вземанията при октриване на производство по несъстоятелност.

Последващите етапи са организиране събрание на кредиторите, събиране маса на несъстоятелността (всички имущества се изнасят на публична продан и се осребяват), разпределяне на имуществото по нормативно определен ред на кредиторите, прекратяване/спиране на производството.

Възможно е да се премине и към оздравителен план на фирмата.

Срок за откриване на производството?

Сроковете за разглеждане на молби за несъстоятелност са кратки.

Ако инициативата е от длъжника, делото се образува с подаване на молбата. Съдът я разглежда незабавно в закрито заседание. (на практика отнема около седмица-две)

В случай, че молбата е подадена от кредитор, съдът следва да насрочи открито съдебно заседание с призоване на длъжника и молителя в 14 дневен срок от входиране на молбата.

Това са сроковете за октриване на производството, самата несъстоятелност може да продължи години. Значение има броят на кредиторите, наличното имущество на фирмата и активността на синдика.

Какви са последиците от несъстоятелността?

Ако дружеството бъде обявено във фалит и останат непогасени задължения към кредитори, няма да може да изпълнявате функциите на управител на ЕООД или ООД, да се регистрирате като едноличен търговец, както и да участвате в съвета на директорите или в управителния съвет на АД.

Положителната страна е, че няма ограничения относно възможността да регистрирате нова фирма, да бъдете едноличен собственик на капитала или съдружник.

Този извод е юридически обоснован, тъй като целта на законодателят е да наложи ограничения в търговската дееспособност на лицата, които са управлявали дружества, обявени в несъстоятелност. Придобиването на участие в търговско дружество представлява юридически факт, който поржада членствени правоотношения. Тази сделка няма търговски хараткер, тъй като липсва двустранна размяна на блага.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *