fbpx
Прехвърляне на ЕТ. Човек седи сам.

Прехвърляне на ЕТ

Прехвърлянето на ЕТ има съществени различия от процедурата по продажба на дружествени дялове на ЕООД. Редът за осъществяване на сделката е уреден в чл. 15 и 16 от Търговския закон („ТР„). Прехвърля се предприятието на едноличния търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Прехвърляне предприятието на ЕТ на ЕООД

Правото на собственост върху търговското предприятие на едноличния търговец се прехвърля чрез договор с нотариална заверка на подпис и съдържание.

Купувач може да бъде само лице, което притежава качеството търговец.

Най-често, ЕТ се прехвърля на ЕООД.

С прехврълянето на предприятието купувача придобива всички права, задължения и фактическия отношения. Това включва всички активи собственост на ЕТ – имоти, стока, автомобили, както и придобити лицензии и разрешителни. Заедно с правата, приобретателят поема и задълженията на едноличния търговец. Той замества ЕТ във всички правоотношения, включително трудовите договори и договорите за кредит.

Приобретателят придобива и всички фактически отношения – контакти с доставчици, клиентела, реноме, знания, ноухау и прочие.

Документи за прехвърляне на ЕТ

Преди да пристъпите към същинската процедура попокупко-продажба на ет от еоод, ви съветваме да подадете уведомление по чл. 77 от ДОПК до НАП. С него заявявате, че предстои да прехвърлите предприятието на ЕТ.

НАП издава удостоверение. Този документ е задължително условие за вписване на сделката в Търговски регистър. Срокът за издаване на удостоверението е 60 дни.

За самата сделка се изготвя договор за продажба/дарение на търговско предприятие на ЕТ.

Важно! Ако в активите на търговското предприятие са включени и недвижими имоти, те трябва да бъдат подробно индивидуализирани, както в нотариален акт. Липсата на подробно описание, може да доведе до отказ на длъжностните лица от Агенция по вписванията да впишат договора в Имотен регистър.

С договора се представя подписана от едноличния търговец декларация по образец, за липса на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и осигуровки към служители.

Документи от страна на купувача

За да се прехвърли ЕТ на ЕООД, е необходимо да се приеме решение от едноличния собственик на капитала за закупуване предприятието на едноличния търговец.

Финална стъпка

Фактическият състав на сделката завършва с вписването и по партидата на купувача и продавача. Подават се заявление В1 в ТР.

Ако предприятието на ЕТ включва недвижими имоти, вписването на договора в Имотен регистър, следва да се инициира след вписване на сделката в ТР.

Важно! С прехвърлянето на предприятието на ЕТ не се прекратява автоматично качеството „търговец„. Ако това е вашето желание, съществува отделна процедура за заличаване на ЕТ.

Такси за прехвърляне на ЕТ

Тъй като договорът се сключва с нотариална заверка на подпис и съдържание, подлежи на вписване и има определен материален интерес, дължим ½ от таксите, които се събират при прехвърлителни сделки с нотариален акт.

Материалния интерес се изчислява на база балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието на едноличния търговец за последното тримесечие или върху цената по договора, ако тази цена е по-висока.

Данъчно-правен аспект на сделката

Прехвърлянето на предприятие на ЕТ (с актив недвижим имот) не се причислява към възмездните сделки с недвижими имоти. Тези сделки се приравнят на непаричните вноски в капитала на търговко дружество и по аргумент от чл. 48 ал. 1 т. 9 от ЗМДТ –
НЕ се дължи местен данък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *