В миналото разводът в бил крайна мярка, до която се е стигало при изключителни обстоятелства. Оцеляването на брака е било съпроводено с множество жестоки и продължителни компромиси на съпрузите с достойнството, личността и развитието им.

В днешно време брачната институция е изключително нестабилна и никой не е застрахован от развод. На бракът вече не се гледа като на ,,благо”, което трябва да се запази на всяка цена, а се възприема като пречка за пълноценен живот и развитие на съпрузите. Тенденцията в последните три десетилетия за нарастване броя на разводите не подминава и нашата държава.

Настоящата статия е обемна по съдържание и цели да разкрие възможностите, с които разполагат съпрузите, в зависимост от техните взаимоотношения, както и да отговори на по-често срещаните въпроси свързани с предоставянето на родителските права, издръжката и имуществото.

Смятаме че ако човек е на път да сложи край на своята брачна връзка, то си заслужава да инвестира 10 минути от времето си, за да се осведоми за възможностите и последствията от тези дейстия.

Най-общо, бракоразводните производства се разделят на развод по взаимно съгласие и развод по исков ред, поради непоправимо разстройство на брака.

Кратко съдържание на статията

Развод по взаимно съгласие

развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производството за развод по взаимно съгласие?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред Районния съд по постоянния им адрес . Молбата следва да се подаде в два екзмпляра, за да се спази изискването на Закона за закрила на детето, когато от брака има родено дете, навършило 10 години.

Формираната обща воля или съгласието трябва да е непоколебимо (категорично и окончателно) и сериозно (обмислено предварително и мотивирано от важни причини).

Как се доказат тези правни изисквания на практика?

На първо място, общата воля трябва да е обективирана под формата на споразумение, което да съдържа решение относно следните въпроси:

1/ къде ще живеят децата, кой съпруг ще упражнява родителските права, въпроси свързани с личните отношения и издръжката на децата;
2/ въпроси свързани с имуществените отношения – ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и прочие;
3/ ще има ли промяна във фамилните имена

Трябва да знаем, че съдът винаги дава възможност ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, да се отстранят недостатъците в определен срок, който е от така наречените ,,преклузивни” срокове .

Важно е да знаете, че ако с вашия съпруг/а сте решили да се разведете и единият от двамата е в чужбина и не желае да се върне, няма как да се изпълнят законовите изисквания за развод по взаимно съгласие.
Именно по този начин съдът се убеждава в  непоколебимостта и сериозността на съпрузите, като и двамата трябва да се явят ЛИЧНО  в съдебното заседание и отново категорично да потвърдят, че решението им да прекратят брака е взаимно, сериозно и непоколебимо.

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие.

Ако гореказаното е изпълнено и ако предварително сключеното споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.

Значи ли това че вече съм развед/на?

Решението трябва да се постанови в 1-месечен срок от датата, на която е приключило разглеждането на делото. Ако искането за прекратяване на брака е уважено, последното  не подлежи на обжалване.

По аргумент за противното, при недопускане на развода,  двамата съпрузи заедно може да обжалват решението.

Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие

  • по-бързо, по-икономично, по-безболезнено
  • предпочитано, ако имате деца – в това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание
  • ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред

Какви са разходите за развод по взаимно съгласие?

колко струва развод

Таксата, която следва да се заплати при подаване на молбата e 25.00 лв. по сметката на Районния съд.
При допускане на развода следва да се заплати допълнителна такса, не по – голяма от 50.00 лева.
В зависимост от това, дали в споразумението се решават имуществени отношения или издръжка между съпрузите и децата, се събират допълнителни такси.

Какви други документи са необходими за развода?

 

Освен молбата и споразумението, съпрузите следва да представят и:

– Документ за платена държавна такса;
– Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал;
– Удостоверения за раждане на родените от брака и непълнолетни деца;
– Нотариални актове или други документи за собственост на недвижими имоти и МПС;
– Служебна бележка за последното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ последното съдебно заседание за определяне на месечната издръжка;
– Комплект документи по образец: Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите, съобщение за прекратен граждански брак;

Развод по исков ред

развод по исков ред
При прекратяване на брака по исков ред е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като инициативата може да бъде както на единия съпруг, така и на другия съпруг.
Съществената разлика тук е, че липсва взаимно съгласие за прекратяване на брака. (т.е. може да предприемете тази стъпка и без знанието и съгласието на другия съпруг/а)

Твърденията на съпрузите, че брачната връзка е прекъсната непоправимо, че липсват обич, взаимност, уважение и разбирателство, се преценяват с оглед всички обстоятелства по делото и подлежат на доказване.

Съдът се произнася служебно по следните въпроси:

– упражняването на родителските права след развода, ако има деца;
– издръжка на децата;
– издръжка на съпруга;
– ползването на семейното жилище, в случай, че има ненавършили пълнолетие деца;
– относно фамилното име;
– по имуществените спорове, ако има иск за тях.

Има ли значение дали съдът ще се произнесе по въпроса за вината за развод?

Съдът се произнася по въпроса за вината, ако някой от съпрузите е поискал това.
Този въпрос е меродавен с оглед упражняването на родителските права, ползването на семейното жилище, отмяна на дарения и прочие.

Например: Ако е налице продължителна раздяла и съпругът/ата ви е извън страната, може да заведете дело за развод по исков ред без произнасяне по въпросите за вината.

Как започва производството за развод по исков ред?

Молбата за развод се подава от единия съпруг в Районния съд по местожителството на другия съпруг – ответник, поне в 2 екземпляра – по един за съда и за съпруга-ответник. Ако от брака има непълнолетни деца се подава допълнителен екземпляр за дирекция „Социално подпомагане“ съгласно изискванията на Чл. 15 от Закон за закрила на детето.

Каква информация трябва да съдържа молбата за развод?

Ако подавате сами исковата молба, тя трябва да е написана на български език; да е адресирана до съда; да идентифицира на съпрузите (имена, егн, адрес); подробно изложение на обстоятелствата, поради които считате че е налице непоправимо разстойство на брака; искане съдът да постанови развод, поради сериозното и непоправимо разстройство на брака.

Молбата следва да се датира и подпише, като се представят и всички доказателства, на които се основават твърденията.

Кога да изберем производство по исков ред?

Най-общо казано, разводът по исков ред е последна стъпка, когато няма други алтернативи – съпругът/ата ви не желае да се разделите; не може да се разберете по въпросите свързани с правата върху децата, семейното жилище, издръжката и т.н; оказван ви е тормоз или сте заплашвани; единият от двамата е в чужбина и не желае да се прибере, за да се разведете мирно и още много други индивидуални житейски казуси, които няма как да бъдат описани в настоящата статия.

Ако все пак сте избрали тази стъпка, трябва да знаете, че от този момент нататък съпругът ви е опонент в едно състезателно производство и действията, които предприемате най-добре да останат единствено между вас и бракоразводният адвокат, на когото сте се доверили. Понякога дори хората, които приемате за близки, може да се окажат от страната на вашия съпруг/а.

След като сте взели решението, трябва да съберете всички документи, които удостоверяват имуществени права, като: нотариални актове, договори за покупко-продажба на мпс, документите на фирмата, ако сте съдружник или собственик и др. Обмислете добре всички по-скъпи дарения и подаръци, които сте получили от роднини, близки и приятели. Ако срещу вас е упражнявано домашно насилие, вземете копия от входирани молби до съда и органите на МВР, медицински свидетелства, предупреждения от органите на МВР, заповеди от съда и прочие.

Тези документи ще послужат на адвоката, за да прецени ситуацията и да предприеме правилните ходове в процеса.

Това бракоразводно производство се характеризира с така наречената процесуална консумпция (или още изчерпателност в брачния процес), което значи, че съпругът, който предяви иск за развод трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, които са настъпили и са му известни.

За вас това означава, че не трябва да криете нищо от адвоката си и да съберете всички необходими доказателста и доказателствени средства, които биха послужили за доказване на твърдените от вас факти, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Непосочени основания или такива, който са настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

Как продължава производството след подаване на исковата молба?

Ако молбата има нередовности, на ищеца се дава срок за отстраняването им. При редосност и допустимост на исковата молба, същата се изпраща на съпруга–ответник, който разполага с 1-месечен срок за отговор, а в предвидените от закона случаи и на дирекция „Социално подпомагане“. След това делото се насрочва в открито съдебно заседание, в което съпруга, по чиято инициатива е започнало производството следва задължително да се яви, тъй като при неявяването му без уважителна причина се тълкува като отказ от прекратяване на брака.

Важен момент в производството е напъстванета на страните към доброволно уреждане на спора или медиация. По този начин се дава възможност на страните да преразгледат отношенията си, да преминат към развод по взаимно съгласие и да сключат споразумение.

Такси за развод по исков ред и необходими документи

Първоначалните такси за завеждане на делото и допускането му за разглеждане са в същия размер, както при развода по взаимно съгласие – 25.00 лева за образуване на делото и по 20.00 лева на човек окончателни такси след приключване на делото. Допълнителен разход в делата за развод по исков ред са експертизите и оценките, които извършват вещите лица на имуществата в режим на съпружеска имуществена общност, с оглед тяхното разделяне и разпределение.

Освен вече гореизброените документи, се прилагат и такива, доказващи вината за разтрогването на брака.
Решението за прекратяване на брака може да се обжалва само в частта относно вината на съпрузите.

Родителски права – предоставяне, ограничаване и лишаване

родителски праваПри развод, съпрузите имат въможност да се споразумеят относно упражнявате на родителски права и отглеждането и възпитанието на децата.

Предполагаме, че щом четете тази статия, във вашият случай, отношенията с бившия ви партньор не са така гладки и стои въпросът как и на кого ще бъдат преодставени родителкисте права.

Нека уточним, че съдържанието по-долу се отнася и за случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак, последва раздяла и не могат да постигнат съгласие кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето. В тези случай, по съдебен ред трябва да се уреди кой от тях ще упражнява родителските права върху децата, както и въпроси свързани с издръжката на децата и семейното жилище.

На кого се предоставят родителските права?

При развод по исков ред, ако между родителите не се постигне съгласие относно местовижеенето и упражняването на родителските права, съдът с цел защита интересите на децата се намесва и постановява решение, с което определя на кого от двамата родители предоставя упражняването им.

Критериите са съвкупни, като преценката се прави с оглед интересите на детето – пол и възраст на децата, морални и възпитателни качества на родителите, привързаност на децата към родителите, материални средства. Принципът е, че родителските права се предоставят на родителя, при когото ще живее детето.

Трябва да сме наясно, че с влизане в сила на решението, с което се постановява родителските права да се упражняват от един от двамата родители, другият родител не се лишава от родителски права, а задълженията и на двамата родители се запазват независимо от допуснатия развод.

В редица специални закони се изисква съвместно упражняване на родителските права, независимо от брачния статус на родителите, когато с тях се засягат особено важни за детето права и интереси (определяне на име, промяна в гражданството, издаване на паспорт и пътуване в чужбина и прочие)

Какво представялва процедурата по лишаването от родителски права?

лишаване от родителски праваЛишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на родителските правомощия, като крайна мярка за защита на децата в отношенията им с родителите. То е уредено в чл. 132 от СК. Съдебната практика приема, че лишаването от родителски права е крайна законовоустановена мярка за защита интересите на детето /личност, възпитание, здраве, имущество/ от собствения му родител.

Кои са основанията за лишаване от родитеслки права?

Най-общо те могат да бъдат разделени в две групи:

  • Отнемане на родителските права поради тежки случай на поведение представляващо опасност за здравето, личността и имуществтото на детето.
    Например: системен физически и псхически тормоз, побой, системна злоупотреба с алкохол и наркотици, разпиляване имуществото на детето по комар и други.

Възможно е да са налице и обективни прични, които да водят до невъзможност на родителят да се грижи за детето като продължитело физическо или душевно заболяване, което не му позволявя да упражнява родителските си права

  • Лишаване от родителски права поради трайно неполагане на грижи и неизплащане на издръжка. (практически по-често срещаното основание за отнемане на родителски права)

Съгласно практиката, в този случай неизпълнението на посочените по-горе родителски задължения трябва да е предизвикало продължително дезинтересиране от детето. Трайното не полагане на грижи за детето от родителя и липсата на финансов или друг материален принос за отглеждането са достатъчни доказателства за противоправно поведение на родителя и неизпълнение на родителските задължения.

Например: напускане на семейството от единия родител и неосъществяване на контакт през продължителен времеви период; неизпращане на парични средства през това време; пълно непроявяване на интерес за развитието и състоянието на детето – пълна липса на комуникация, никакви опити за връзка.

Трябва да знаем, че не във всеки случай неплащането на издръжка през определен период от време е основание за лишаване от родителски права. Необходима е и втората предпоставка – пълна дезинтересованост, т.е ако родителят е проявявал някаква активност и желание да осъществи контакти с детето, то искането за отнемане на родителските права на това основание ще бъде отхвърлено.

Когато взема своето решение, съдът изслушва становище на социални грижи – отдел закрила на детето.
Ако детето е навършило 10-годишна възраст, се взема  в предвид и неготово мнение.

Как завършва процедурата по лишаване от родителски права

Съдът отнема правата на родителя и определя режим на лични контакти с детето и родителят, чиито права са отнети и дължимата издръжка.

Важно, ако родителят не е плащал издръжка, може да искате съда да го осъди да плати и дължимата издръжка за период от една година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, чийто минимален размер ще бъде ¼ (една четвърт) от минималната работа заплата за страната, считано от подаване на исковата молба.

Пътуване на дете в чужбина

разрешение за пътуване на дете в чужбинаАктуален стои въпросът за пътуването на малолетни и непълнолетни деца в чужбина при разведени или разделени родители.

Принципът е, че двамата родители трябва да предоставят своето съгласие за пътуване на детето в чужбина. На практика, при раздяла често единият от родителите се е отчуждил, може да e установен в друга държава, което създава трудности в издаването на международен паспорт на детето, както и в получаването на изрично съгласие за конкретно пътуване извън България.

Какви възможности ни предоставя закона в такава ситуация?

Когато липсва съглаие между родителите относно задгранично пътуване, съдът следва да се намеси и да реши тези въпроси  чл.127а, ал.2 от СК.

Важно е да знаем, че става въпрос за конкретно възникнал между родителите спор, а не за пътувания по принцип.

Съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем

Трябва да знаем, че е без значение фактът, че детето не контактува с другия родител – това не заличава неговото родителско качество. Вече обсъдихме каква е процедурата за лишаване от родителски права.

Важно! Искането на разрешение за пътуване на детето извън пределите на страната следва винаги да е конкретизирано така, че да позволява събиране на необходимите доказателства за преценката за наличието на конкретно защитения интерес на детето при излизането му в чужбина.

Важни съвети от практиката

  • Съгласно практиката на българските съдилища, не е в интерес на детето извеждането му в държави, извън европейската общност и дръжави, с които Република България няма сключени договори за правна помощ. (например пътувания до Сърбия и Турция могат да бъдат приети като рисковани)
  • Според възприетото от европейския съд, при разглеждане на искането за даване на разрешение за пътуване на детето в чужбина съдът следва да прецени всички факти от значение за интереса на детето.