Развод по исков ред | Адвокат в София и Бургас | Родителски права
развод по исков ред

Развод по исков ред

Предмет на обсъждане в настоящата статия са въпросите свързани с развода по исков ред.
Заедно с тях ще разгледаме предоставянето на родителските права, издръжката на децата, цената за бракоразводно дело и други.

Ако предпочитате, може да слушате цялата информация относно развод по исков ред и по взаимно съгласие, с бутона по-долу

 

Развод по исков ред

При прекратяване на брака по исков ред е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като инициативата може да бъде както на единия съпруг, така и на другия съпруг.

Съществената разлика е, че липсва взаимно съгласие за прекратяване на брака.
(т.е. може да предприемете тази стъпка и без знанието и съгласието на другия съпруг/а)

Твърденията на съпрузите, че брачната връзка е прекъсната непоправимо, че липсват обич, взаимност, уважение и разбирателство, се преценяват с оглед всички обстоятелства по делото и подлежат на доказване.

Съдът се произнася служебно по следните въпроси:

 • упражняването на родителските права след развода, ако има деца;
 • издръжка на децата;
 • издръжка на съпруга;
 • ползването на семейното жилище, в случай, че има ненавършили пълнолетие деца;
 • относно фамилното име;
 • по имуществените спорове, ако има иск за тях.

Произнасяне по въпроса за вината

Съдът се произнася по въпроса за вината, ако някой от съпрузите е поискал това.
Този въпрос е меродавен с оглед упражняването на родителските права, ползването на семейното жилище, отмяна на дарения и прочие.

Например: Ако е налице продължителна раздяла и съпругът/ата ви е извън страната, може да заведете дело за развод по исков ред, без произнасяне по въпросите за вината.

Повече по въпроса относно вината може да прочетете тук

Производство за развод по исков ред

Молбата за развод се подава от единия съпруг, до Районния съд по местожителството на другия съпруг – ответник, поне в 2 екземпляра – по един за съда и за съпруга-ответник. Ако от брака има непълнолетни деца, се подава допълнителен екземпляр за дирекция „Социално подпомагане“, съгласно изискванията на чл. 15 от Закон за закрила на детето.

Изисквания към молбата за развод

Ако подавате исковата молба без помощта на адвокат, тя трябва да съдържа определени реквизити.

На първо място, да е написана на български език.  Да е адресирана до съда и да идентифицира съпрузите (имена, егн, адрес). Необходимо е да изложите подробно обстоятелствата, поради които считате че е налице непоправимо разстойство на брака. Искане съдът да постанови развод, поради сериозното и непоправимо разстройство на брака.

Молбата следва да се датира и подпише, като се представят и всички доказателства, на които се основават твърденията.

Как продължава производството след подаване на исковата молба?

Ако молбата има нередовности, на ищеца се дава срок за отстраняването им. При редосност и допустимост на исковата молба, същата се изпраща на съпруга–ответник, който разполага с 1-месечен срок за отговор.
В предвидените от закона случаи, молбата се изпраща и на дирекция „Социално подпомагане“.
След това, делото се насрочва в открито съдебно заседание, в което съпруга, по чиято инициатива е започнало производството следва задължително да се яви, тъй като, неявяването му без уважителна причина, се тълкува като отказ от прекратяване на брака.

Важен момент в производството е напъстванета на страните към доброволно уреждане на спора или медиация. По този начин се дава възможност на страните да преразгледат отношенията си, да преминат към развод по взаимно съгласие и да сключат споразумение.

Кога да изберем развод по исков ред?

Най-общо казано, разводът по исков ред е последна стъпка, когато няма други алтернативи

 • съпругът/ата ви не желае да се разделите;
 • единият от двамата е в чужбина и не желае да се прибере, за да се разведете мирно;
 • не може да се разберете по въпросите, свързани с правата върху децата, семейното жилище, издръжката и т.н;
 • оказван ви е тормоз или сте заплашвани;
 • и още много други индивидуални житейски казуси, които няма как да бъдат описани в настоящата статия.

Ако все пак сте избрали тази стъпка, трябва да знаете, че от този момент нататък, съпругът ви е опонент в едно състезателно производство и действията, които предприемате, най-добре да останат единствено между вас и вашия адвокат.
Понякога дори хората, които приемате за близки, може да се окажат от страната на вашия съпруг/а.

След като сте взели решението, трябва да съберете всички документи, които удостоверяват имуществени права, като: нотариални актове, договори за покупко-продажба на мпс, документите на фирмата, ако сте съдружник или собственик и др. Обмислете добре всички по-скъпи дарения и подаръци, които сте получили от роднини, близки и приятели. Ако срещу вас е упражнявано домашно насилие, вземете копия от входирани молби до съда и органите на МВР, медицински свидетелства, предупреждения от органите на МВР, заповеди от съда и прочие.

Тези документи ще послужат на адвоката, за да прецени ситуацията и да предприеме правилните ходове в процеса.

Производството по исков ред се характеризира с така наречената процесуална консумпция (или още изчерпателност в брачния процес). Това означава,че съпругът, който предяви иск за развод, трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, които са настъпили и са му известни.

Следователно, не трябва да криете нищо от адвоката си и да съберете всички необходими доказателста и доказателствени средства, които биха послужили за доказване на твърдените от вас факти, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Непосочени основания или такива, който са настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

Цена за развод по исков ред

Цената за развод по исков ред е значително по-висока, ако се съпостави с развода по взаимно съгласие.
На първо място, адвокатският хонорар за развод по исков ред е по-висок поради обема и сложност на работа, и броя на съдебните заседанията.

Допълнителните разходи,
включващи такса за завеждане на делото, експертизи и оценки, които извършват вещите лица на имуществото, придобито в режим на съпружеска имуществена общност.

Родителски права – предоставяне, ограничаване и лишаване

родителски праваПри развод, съпрузите имат въможност да се споразумеят относно упражнявате на родителски права и отглеждането и възпитанието на децата.

Предполагаме, че щом четете тази статия, във вашият случай, отношенията с бившия ви партньор не са така гладки и стои въпросът как и на кого ще бъдат преодставени родителкисте права.

Нека уточним, че съдържанието по-долу се отнася и за случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак. Живеещите във фактическо съжителство се разделят и не могат да постигнат съгласие – кой от двамата да се грижи за възпитанието и отглеждането на детето. В тези случай, по съдебен ред, трябва да се уреди кой от тях ще упражнява родителските права върху децата, както и въпроси свързани с издръжката на децата и семейното жилище.

На кого се предоставят родителските права?

При развод по исков ред, ако между родителите не се постигне съгласие относно местовижеенето и упражняването на родителските права, съдът с цел защита интересите на децата, се намесва и постановява решение, с което определя на кого от двамата родители предоставя упражняването им.

Критериите са съвкупни, като преценката се прави с оглед интересите на детето – пол и възраст на децата, морални и възпитателни качества на родителите, привързаност на децата към родителите, материални средства. Принципът е, че родителските права се предоставят на родителя, при когото ще живее детето.

Трябва да сме наясно, че с влизане в сила на решението, с което се постановява родителските права да се упражняват от един от двамата родители, другият родител не се лишава от родителски права, а задълженията и на двамата родители се запазват, независимо от допуснатия развод.

В редица специални закони, се изисква съвместно упражняване на родителските права, независимо от брачния статус на родителите, когато с тях се засягат особено важни за детето права и интереси (определяне на име, промяна в гражданството, издаване на паспорт и пътуване в чужбина и прочие)

Какво представялва процедурата по лишаването от родителски права?

лишаване от родителски праваЛишаването от родителски права представлява цялостно отнемане на родителските правомощия, като крайна мярка за защита на децата в отношенията им с родителите. То е уредено в чл. 132 от СК. Съдебната практика приема, че лишаването от родителски права е крайна законовоустановена мярка за защита интересите на детето /личност, възпитание, здраве, имущество/ от собствения му родител.

Кои са основанията за лишаване от родитеслки права?

Най-общо те могат да бъдат разделени в две групи:

 • Отнемане на родителските права, поради тежки случай на поведение, представляващо опасност за здравето, личността и имуществтото на детето.
  Например: системен физически и псхически тормоз, побой, системна злоупотреба с алкохол и наркотици, разпиляване имуществото на детето по комар и други.

Възможно е да са налице и обективни прични, които да водят до невъзможност на родителят да се грижи за детето. Например: продължитело физическо или душевно заболяване, което не му позволявя да упражнява родителските си права

 • Лишаване от родителски права поради трайно неполагане на грижи и неизплащане на издръжка. (практически по-често срещаното основание за отнемане на родителски права)

Съгласно практиката, в този случай неизпълнението на посочените по-горе родителски задължения, трябва да е предизвикало продължително дезинтересиране от детето. Трайното не полагане на грижи за детето от родителя и липсата на финансов или друг материален принос за отглеждането, са достатъчни доказателства за противоправно поведение на родителя и неизпълнение на родителските задължения.

Например: напускане на семейството от единия родител и неосъществяване на контакт през продължителен времеви период; неизпращане на парични средства през това време; пълно непроявяване на интерес за развитието и състоянието на детето – пълна липса на комуникация, никакви опити за връзка.

Трябва да знаем, че не във всеки случай неплащането на издръжка, през определен период от време, е основание за лишаване от родителски права. Необходима е и втората предпоставка – пълна дезинтересованост, т.е ако родителят е проявявал някаква активност и желание да осъществи контакти с детето, то искането за отнемане на родителските права на това основание, ще бъде отхвърлено.

Преди да постанови решение, съдът изслушва становище на социални грижи – отдел закрила на детето.
Ако детето е навършило 10-годишна възраст, се взема в предвид и неговото мнение.

Как завършва процедурата по лишаване от родителски права

Съдът отнема правата на родителя, определя режим на лични контакти с детето и лишеният от родитеслки права родител и дължимата издръжка.

Важно! Ако родителят не е плащал издръжка, може да искате съда да го осъди да плати и дължимата издръжка за период от една година, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, чийто минимален размер ще бъде ¼ (една четвърт) от минималната работа заплата за страната, считано от подаване на исковата молба.

4.4/5 - (27 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.