Получих Заповед за изпълнение от съда. Какво означава това?

Получавате в дома си съобщение от съда с приложена Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. С промените в Гражданско-процесуалния кодекс от ноември 2017г. този документ може да бъде получен и от вашия работодател.

От документа, който държите в ръце може единствено да разберете, че имената ви фигурират като длъжник на определено лице (най-често кредитна институция, фирма за изкупуване на кредити, мобилен оператор,  топлофикация и прочие) за определени суми в размер от 50 лв. до 25 000 хил. лв

Кога се издава заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК?

Заповедта за изпълнение се издава по искане най-често на юридически лица /фирми или банки/ във връзка с дължима от вас парична сума или за предаване на движима вещ, която имате задължение да върнете.
В това производство компетентността на съда е органичена до това да провери дали заявлението въз основа на което се издава заповедта за изпъленение отговоря на законовите изисквания, като няма задължение да изследва основанието или размера на претендираната сума.

Съдържанието на тази статия ще бъде насочено върху случаите на задължения произтичащи от необслужени вземания по договори за потребителски кредит, договори за заем, сключен с т.нар. ,,бързи кредити”, стокови кредити, просрочени фактури за телефон, вода, електрическа и топлинна енергия.

Често срещани кредитори по заповед за изпълнение от практиката

необслужван кредит последици

В последните няколко години най-често заявителите /кредитори/, които прибягват до тази процедура са фирми за бързи кредити (чиито брои ежедневно се увеличава). Често такива са и банките и дружествата за комунални услуги.

Възможно е заповедта за изпъленниние да е издадена във връзка задължения по кредитна карта, с определен лимит, която ви е дадена като ,,бонус“, но никога не е използвана. Това обаче не ви освобождава от неплащане на таксите за обслужване  на разплащателната сметка (месечни и годишни), които се взимат за сметка на отпуснатия лимит, например.

Задълженията може да произтичат и от договор за закупуване на стоки от търговските вериги.

Лицето посочено като кредитор може да е напълно непознато за Вас и това се дължи на факта, че все повече задължения се продават на други лица/фирми чрез така нар. ,,договор за цесия“ .

Какво е направил кредиторът за да се сдбоие с заповед за изпълнение?

Кредиторът е подал в съда по вашия постоянен адрес заявление за издаване на заповед за изпълнение за определена парична сума, която смята че дължите. Много често се претендират погасени по давност лихви, такси, като такива могат да бъдат  начислени  неоснователно. Дори и главното задължение  (главница) може да бъде погасено по давност. Въпреки това давността не се прилага служебно от съда, поради което кредитора разполага с възможността да ги претендира по реда на това производство.

ЗА ДАВНОСТТА следва изрично да се направи възражение.

връчване заповед за изпълнение
Като специалисти в тази област сме установили, че много хора се притесняват, че след като получат заповедта за изпълнение единствения изход е плащане на сумата.

Това не е така  – съдът издава този акт, за да провери, доколко вземането в действителност е безспорно, тоест дали вие се съгласявате с твърденията на заявителя. Само в случай, че вие не възразите срещу издадената заповед за изпълнение, заявителят ще се снабди с изпълнителен лист и ще може да започне процедура по принудително изпълнение.

Какво да правя при получаване на заповед за изпълнение?

С връчване на заповедта започва да тече 14-дневен срок, който може да бъде фатален. Защо?

В този срок Вие разполагате с 3 възможности.

  1. Може да погасите сумата в срока или вече да сте я погасили, като следва да представите платежния документ в съда и да направите възражение, че сумата е погасена. По тозин начин няма да се издаде изпълнителен лист срещу вас(съответно да бъде образувано изпълнително дело)

!Ако не го направите има вероятност да понесете допълнителни разноски по образуваното дело, както и адвокатски (юрисконсултски) хонорари в немалък размер.

  1. Да бездействате – което неимоверно ще доведе до споменатия резултат с образуване на изпълнително дело и налагане на принудителни мерки спрямо вас, като: запор на банкови сметки, трудово възнаграждение, МПС и. др в зависимост от размера на дълга.

 

  1. Да се консултирате с адвокат, който да направи проверка в съда във връзка с основанието на което се претендира, че дължите сумата (договорът, неизпълнението, изискуемостта или падежа на задължението и прочие) и да даде становище относно основателността на твърденията отправени в заповедта за изпълнение и дали задължението ви не е погасено по давност.  При най-малкото основание, следва да подадете възражение (лично или чрез упълномощен адвокат), което е по установен образец.

Възражение срещу заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и чл. 417.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ОТ ПРАКТИКАТА

Заповедните производства по чл. 410 от ГПК най-често започват по инициатива на фирми за бързи кредити, дружества за комунални услуги и други кредитори, без представянето на каквито и да било доказателства за дълга. Заповедта се издава само въз основа на твърденията посочени в заявлението. Поради тази причина, много кредитори завишават исканите суми, знаейки че част от задълженията са погасени по давност или са с незаконосъобразно начислени такси и лихви. Длъжникът разбира за започнатото производство чак с връчването на заповедта за изпълнение.възражение заповед за изпълнение

Важно! Подаването на възражение в срока по това производство препядства започването на принудителното изпълнение.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Кредиторът няма да може да пристъпи към завеждане на изпълнително дело при ЧСИ, което влече след себе си неприятни последствия като налагане на запор върху банковите ни сметки, запор върху трудовото възнаграждение и прочие.

След депозиране на възражението от наша страна, съдът указва на кредиторът, че има едномесечен срок, в който трябва да докаже претенциите си към длъжника, като подаде установителен иск за вземането.

Ако кредиторът не подаде искова молба в едномесечния срок, заповедта за изпълнение се обезсилва и въз основа на същата не може да се издаде изпълнителен лист.

Важно! Ако в заповедта за изпълнение, която сте получили фигурира името на непознат от вас кредитор, съществува голяма вероятност вземането да е било цедирано на колекторска фирма или трето лице. Ако не сте били надлежно уведомени за настъпилата цесия (прехвърляне на вземането), кредиторът ще трябва да докаже в исковото производство, че сте били уведомени, като при неуспех претенциите му към вас ще бъдат неоснователни.

Важно! Много от фирмите, които се занимват с изкупуване на вземания използват нелоялни практики за уведомяване/връчване на съобщения на длъжниците. Необходимо е да се консултирате с адвокат, който познава тази материя, и може да прецени доколко претенциите им са основателни и дали са налице други предпоставки обуслващящи  положителен за  вас изход на делото.

Важно! Ако смятате, че част от задълженията посочени в заповедта за изпъление са погасени по давност, може да възразите срещу погасената по давност част и да признаете останалия дълг.

След депозиране на исковата молба от кредитора, същата ви се изпраща, заедно с доказателствата. Разполагате с едномесечен срок, в който може да дадете мотивиран писмен отговор.

Производството е състезателно – и двете страни могат да представят доказателства, да оспорват претенциите на другата страна, като кредиторът трябва да проведе пълно и главно доказване на твърдените факти. С решението на съда се установява дали се дължат претендираните суми – изцяло или частично.

Важно! Ако загубите делото ще трябва да понесете и разноските на насрещната страна равняващи се на платената държавна такса, която е 4% от стойността на претенцията, възнаграждението на един адвокат, назначените експертизи, ако е имало такива и начислената лихва върху претендираната сума.

!!! Именно поради това, много често сравнително малки по размер задължения прерастват във вземания за стотици, а понякога и за хиляди левове.

Съветваме ви да се обърнете към адвокат преди да възразите срещу заповедта за изпълнение, който да прецени основателността на претенциите на кредитора и шансовете да спечелите очакваното дело.

Как да възразим срещу заповедта за изпълнение?

Възражението може да се подаде лично, чрез пълномощник или по пощата до компетентния районен съд.

Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК

Специфичното за това производство е, че последното се развива въз основа на един от документите попадащи в хипотезите на чл. 417 от ГПК. Тези документи се ползват със значително обществено доверие и обосновават по-големите права, предоставени на кредитора.

В този случай, заедно със заповедта за изпъление, съдът издава и изпълнителен лист за сумата посочена в един от документите.

Поради това, за разлика от заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК, тази заповед се връчва от служител на ЧСИ, а не от съда. Вие научавате за последната с поканата за доброволно изпълнение.

Важно! Въпреки че сте подали възражение към заповедта за изпълнение, последното не спира принудителното изпълнение, тоест  ЧСИ може да запорира сметките и автомобила ви, да наложи запор на трудовото възнаграждение и прочие и действията му ще са законосъобразни.

Важно! Ако заповедта за изпълнение е издадена въз основа на запис на заповед по чл. 417 ал.1 т.9 от ГПК, възражението спира принуделното изпълнение, но длъжникът трябва да уведоми ЧСИ за подаденото възражение.

Какво да правя ако заповедта за изпълнение не е била връчена надлежно?

В практиката често се случва да разберем за издадената заповед за изпълнение твърде късно – след получаване на покана за доброволно изпълнение от съдия изпълнител или след узнаване за наложения ни запор на сметка.

Важно! Съгласно практиката на ВКС относно връчването на книжа, адресът на длъжника трябва да е бил посетен поне три пъти, по различно време, в рамките на повече от един месец, преди да се пристъпи към връчване чрез залепване на уведомление по чл. 47 ал.1 от ГПК.

В такъв случай, заповедта за изпълнение ще се счита ненадлежно връчена.
При такова положение трябва да подадем частна жалба по чл. 423 от ГПК, с която да  депозираме своето възражение.