Заповед за изпълнение | Кога да подадем Възражение | Адвокати Сега

Заповед за изпълнение

В тази статия ще разгледаме различията в производствата по издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и по чл. 417 от ГПК, кога и как да подадем възражение срещу заповедта за изпълнение, вашите права и средства за защита.

Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК

Получавате в дома си съобщение от съда с приложена Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. (същата може да бъде получена и от вашия работодател)

Прочитайки документа разбирате, че сте придобили статута на длъжник и вашият кредитор
(най-често небанкова финансова институция, колекторска фирма, мобилен оператор,  топлофикация и прочие) иска да му върнете конкретна сума в размер от 50 лв. до 25 000 хил. лв

Основания и ред за издаване на заповедта за изпълнение

Заповедта за изпълнение се издава по искане на физическо или юридическо лице, което твърди че му дължите определена парична сума. В редки случай е възможно и издаване на заповед за изпълнение във връзка със задължение за предаване на движима вещ.

В това производство съдът проверява единствено  дали заявлението, въз основа на което се иницира издаването на заповедта за изпъленение отговоря на законовите изисквания, като същият не проверява верността на посочените твърдения.

Какво да правя при получаване на заповед за изпълнение?

С връчване на заповедта започва да тече 14-дневен срок, който може да бъде фатален.

В този срок Вие разполагате с 3 възможности.

✅ Може да погасите сумата в срока или вече да сте я погасили, като следва да представите платежния документ в съда и да направите възражение, че сумата е погасена. По тозин начин няма да се издаде изпълнителен лист срещу вас (съответно да бъде образувано изпълнително дело)

Важно! Ако не го направите има вероятност да понесете допълнителни разноски по образуваното дело, както и адвокатски (юрисконсултски) хонорари в немалък размер.

✅Да бездействате – което неимоверно ще доведе до споменатия резултат с образуване на изпълнително дело и налагане на принудителни мерки спрямо вас, като: запор на банкови сметки, трудово възнаграждение, МПС и. др в зависимост от размера на дълга.

✅Да се консултирате с адвокат, който да направи проверка в съда във връзка с основанието на което се претендира, че дължите сумата (договорът, неизпълнението, изискуемостта или падежа на задължението и прочие) и да даде становище относно основателността на твърденията отправени в заповедта за изпълнение и дали задължението ви не е погасено по давност.  При най-малкото основание, следва да подадете възражение (лично или чрез упълномощен адвокат), което е по установен образец.

Възражение срещу заповед за изпълнение

ВАЖНИ СЪВЕТИ ОТ ПРАКТИКАТА

Заповедните производства по чл. 410 от ГПК най-често започват по инициатива на фирми за бързи кредити, дружества за комунални услуги и други кредитори, без представянето на каквито и да било доказателства за дълга. Заповедта се издава само въз основа на твърденията посочени в заявлението. Поради тази причина, много кредитори завишават исканите суми, знаейки че част от задълженията са погасени по давност или са с незаконосъобразно начислени такси и лихви. Длъжникът разбира за започнатото производство чак с връчването на заповедта за изпълнение.заповед за изпълнение възражение

Важно! Подаването на възражение в срока по това производство препядства започването на принудителното изпълнение.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Кредиторът няма да може да пристъпи към завеждане на изпълнително дело при ЧСИ, което влече след себе си неприятни последствия като налагане на запор върху банковите ни сметки, запор върху трудовото възнаграждение и прочие.

След депозиране на възражението от наша страна, съдът указва на кредиторът, че има едномесечен срок, в който трябва да докаже претенциите си към длъжника, като подаде установителен иск за вземането.

Ако кредиторът не подаде искова молба в едномесечния срок, заповедта за изпълнение се обезсилва и въз основа на същата не може да се издаде изпълнителен лист.

Кога да възразим срещум заповед за изпълнение?

Ако в заповедта за изпълнение, която сте получили фигурира името на непознат от вас кредитор, съществува голяма вероятност вземането да е било цедирано на колекторска фирма или трето лице. Ако не сте били надлежно уведомени за настъпилата цесия (прехвърляне на вземането), кредиторът ще трябва да докаже в исковото производство, че сте били уведомени, като при неуспех претенциите му към вас ще бъдат неоснователни.

Важно! Много от фирмите, които се занимват с изкупуване на вземания използват нелоялни практики за уведомяване/връчване на съобщения на длъжниците. Необходимо е да се консултирате с адвокат, който познава тази материя, и може да прецени доколко претенциите им са основателни и дали са налице други предпоставки обуслващящи  положителен за  вас изход на делото.

Важно! Ако смятате, че част от задълженията посочени в заповедта за изпъление са погасени по давност, може да възразите срещу погасената по давност част и да признаете останалия дълг.

След депозиране на исковата молба от кредитора, същата ви се изпраща, заедно с доказателствата. Разполагате с едномесечен срок, в който може да дадете мотивиран писмен отговор.

Производството е състезателно – и двете страни могат да представят доказателства, да оспорват претенциите на другата страна, като кредиторът трябва да проведе пълно и главно доказване на твърдените факти. С решението на съда се установява дали се дължат претендираните суми – изцяло или частично.

Важно! Ако загубите делото ще трябва да понесете и разноските на насрещната страна равняващи се на платената държавна такса, която е 4% от стойността на претенцията, възнаграждението на един адвокат, назначените експертизи, ако е имало такива и начислената лихва върху претендираната сума.

!!! Именно поради това, много често сравнително малки по размер задължения прерастват във вземания за стотици, а понякога и за хиляди левове.

Как да възразим срещу заповедта за изпълнение?

Възражението може да се подаде лично, чрез пълномощник или по пощата до компетентния районен съд.

Съветваме ви да се обърнете към адвокат преди да възразите срещу заповедта за изпълнение, който да прецени основателността на претенциите на кредитора и шансовете да спечелите очакваното дело.

Необслужван кредит – давност

В последните няколко години най-често заявителите (кредиторите), които прибягват до тази процедура са фирми за бързи кредити и колекторски фирми (чиито брои ежедневно се увеличава). Често такива са и банките и дружествата за комунални услуги.

Последствията от необслужвания кредит често водят до преминаване през посоченото по-горе производство по издаване на заповед за изпълнение. В практиката често се случва да се претендират погасени по давност лихви, такси, като такива могат да бъдат  начислени  неоснователно. Дори и главното задължение  (главницата) може да бъде погасено по давност. Въпреки това давността не се прилага служебно от съда, поради което кредитора разполага с възможността да ги претендира по реда на това производство.

Важно! ЗА ДАВНОСТТА следва изрично да се направи възражение.

Като специалисти в тази област сме установили, че много хора се притесняват, че след като получат заповедта за изпълнение единственият изход е плащане на сумата.

Това не е така  – съдът издава този акт, за да провери, доколко вземането в действителност е безспорно, тоест дали вие се съгласявате с твърденията на заявителя. Само в случай, че вие не възразите срещу издадената заповед за изпълнение, заявителят ще се снабди с изпълнителен лист и ще може да започне процедура по принудително изпълнение.

Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК

Специфичното за това производство е, че последното се развива въз основа на един от документите попадащи в хипотезите на чл. 417 от ГПК. Тези документи се ползват със значително обществено доверие и обосновават по-големите права, предоставени на кредитора.

В този случай, заедно със заповедта за изпъление, съдът издава и изпълнителен лист за сумата посочена в един от документите.

Поради това, за разлика от заповедта за изпълнение по чл. 410 от ГПК, тази заповед се връчва от служител на ЧСИ, а не от съда. Вие научавате за последната с поканата за доброволно изпълнение.

Важно! Въпреки че сте подали възражение към заповедта за изпълнение, последното не спира принудителното изпълнение, тоест  ЧСИ може да запорира сметките и автомобила ви, да наложи запор на трудовото възнаграждение и прочие и действията му ще са законосъобразни.

Важно! Ако заповедта за изпълнение е издадена въз основа на запис на заповед по чл. 417 ал.1 т.9 от ГПК, възражението спира принуделното изпълнение, но длъжникът трябва да уведоми ЧСИ за подаденото възражение.

Какво да правя ако заповедта за изпълнение не е била връчена надлежно?

В практиката често се случва да разберем за издадената заповед за изпълнение твърде късно – след получаване на покана за доброволно изпълнение от съдия изпълнител или след узнаване за наложения ни запор на сметка.

Важно! Съгласно практиката на ВКС относно връчването на книжа, адресът на длъжника трябва да е бил посетен поне три пъти, по различно време, в рамките на повече от един месец, преди да се пристъпи към връчване чрез залепване на уведомление по чл. 47 ал.1 от ГПК.

В такъв случай, заповедта за изпълнение ще се счита ненадлежно връчена.
При такова положение трябва да подадем частна жалба по чл. 423 от ГПК, с която да  депозираме своето възражение.

5/5 - (6 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.