Законът и Рекламите по Черния Петък | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
рекламно право

Законът и Рекламите по Черния Петък

На 23 Ноември в много места по света търговци и потребители ще отпразнуват „Черния петък“, свързван с кампании за големи намаления и отстъпки. Тази традиция, инициирана за първи път в Съединените щати през 50-те години на миналия век, от известно време присъства и в България. Това е чудесен пример за положителните възможности, които се създават и за двете страни, поради големия пазарен обмен.

Въпреки това, много търговци съзнателно или от не добро познаване на нормативните изисквания използват практики, които противоречат на добросъвестността и на закона.

Нарушенията могат да бъдат разгледани с оглед негативния ефект, който оказват или могат да окажат върху конкуренцията на пазара и върху икономическото поведения на потребителите.
По-долу ще разгледаме по-често срещаните от тях, какви санкции предвиждат и как да ги избегнем.

Заблуждаване относно обхвата на промоцията и ексклузивността

По време на осъществяваните рекламни кампании във връзка промоционалния „Черен Петък“, търговците използват ярки послания като: „Само сега -20% намаление на всички артикули“, „Извънредно намаление до – 70% + още много ексклузивни оферти“, като със  ситен шрифт в рекламната брошура, банера или на витрината, уточняват, че това намаление се прилага за определена групи стоки.

Друга честа практика е в част от промоционалните материали рекламнто съобщение да бъде общо, например:  „-20% намаление на всички артикули“, а в друга брошура разпространявана в самия търговски обект, да се уточнява кои категории продукти са/не са включени в промоцията. Има и случаи, в които промоциите, обявени за валидни само за този ден, всъщност са актуални преди и след „Черния петък“.

Такива неясни послания биха били квалифицирани като нелоляни търговски практики по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), тъй като последните въвеждат потребителя в заблуждение относно действително приложимата отсъпка, подсилват внушението за ексклузивност и изключителност на офертите и водят промяна на икономическото поведение на потребителя.

Според практиката на КЗП, изписаните с по-малък шрифт условности като цяло показват, че посланието „за всичко, за всички“ е заблуждаващо средния потребител. Въпреки наличието на пояснение за кои артикули се отнася намалението, не може да се пренебрегне внушението от естественото тълкуване на израза „на всичко“, което е акцента на кампанията. Комисията приема, че цената е основен фактор за потребителя при вземането на решение дали да закупи стоките от един или друг търговец, и ако крайната цена, която рекламирате като еклузивна за  „Черния петък“  всъщност включва обичайната за този продукт отстъпка, то вашите практики са в противоречие с нормативните разпоредби.

Недействителни отстъпки

Много търговци злоупотребяват в надпреварата с предоставяне на „по-големи“ отстъпки, като посочват завишена първоначална цена, на която стоката никога не е продавана преди това.

Това недобросъвестено поведение, подвежда потребителя относно начина на формиране на крайната цена на продукта. Поканата за покупка влияе на икономическото поведение на потребителя да посети търговския обект или сайта на търговеца и да закупи желаната от него стока, като заплати за нея посочената цена, изразходвайки време и усилия, а е възможно да изразходва и средства, като взема решение, което не би взел без използването на нелоялната практика.
Освен това, съгласно  чл. 65 ал. 2 от ЗЗП, един месец преди кампанията промотираната стока трябва да е продавана на старата цена, за да се счита по-ниската за истинско намаление.

Заблуждаваща или неразрешена сравнителна реклама по ЗЗК

Въпреки, че нарушенията на потребителскто законодателство предвиждат сериозни глоби, в размери от  1000 до 30. 000 лв., това което може да доведе до фалит на бизнеса е установено нарушение по Закона за защита на конкуренцията („ЗЗК“). Тези производства най-често започват по инициатива на преки конкуренти, когато с действията си увредим техни икономически интереси.

Основните нарушения са по чл. 32 във вр с чл. 33 от ЗЗК – заблуждаваща или неразрешена сравнителна реклама.

Предмет на проверка в тези производства са доколко посланията и промоционалните оферти в кампанията осъществена от проверяваното дружество съдържат елементи със заблуждаващ характер.

За наличието на заблуждаващ характер Комисията преценява следните елементи:

  1. Налице ли е реклама по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗЗК. Съгласно дефиницията, „реклама“ е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.
  2. Анализра се начина на въздейстие и представянето на рекламните послания и доколко последните са адресирани до крайните потрбебители.
  3. И най-важното – в състояние ли е рекламното послание да заблуди съществена част от потребителите, тъй като само по себе си увреждането на интересите на конкурентите в хипотезата на чл. 33 от ЗЗК може да настъпи единствено чрез въвеждане в заблуждение на потребителите, като по този начин се влияе на икономическо им поведение. Независимо от начина на поднасяне на рекламата, тя трябва да е в състояние да повлияе на съзнанието на потребителя, и то по начин, който да го подтикне към покупка.

(Например: рекламирането на високи отстъпки, които създават внушение, че цените по време на кампанията ще са по-изгодни от цените през други непромоционални периоди; изкуствено завишаване на крайната цена на продукта дни преди промоцията и намаляването и до реалната продажна цена в деня на промоцията; неверни твърдения в рекламната кампания – примерно „Само сега….Безплатна доставка“ като предлагате безплатна доставка и след края на кампанията)

!Когато провеждате рекламна кампания трябва да сте сигурни,  че изнесените в кампанията твърдения отговарят на обективната действителност, както и че същите не се разминават с ОУ на кампанията.

!Когато в рекламното съобщение цитирате информация, трябва да посочите източника на данните „Например, рекламирате, че имате над 10. 000 извършени доставки , трябва да посочите доткъде са извлечени данните

КАКВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ЗА БИЗНЕСА?

Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЗК, санкцията за извършено нарушение на закона се определя в размер до 10% от оборота на нарушителя за предходната финансова година. При определяне на санкциите за извършени нарушения на закона се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства – чл. 100, ал. 5 от ЗЗК. Комисията е приела специална  Методика за определяне на санкциите по ЗЗП, в която са конкретизирани критериите при определяне размера на санкцията по глава VІІ от закона.

Още нарушения на потребителското законодателство

Необявяване на старата цена

Друго честа практика е непоставяне на старата цена, което създава пречки за потребителя да се ориентира доколко предложението е в действителност изгодно. Съгласно чл. 65 ал. 1 от ЗЗП, всяко съобщение за намаление на цените трябва да съдържа старата цена, която търговецът е прилагал през определен период преди датата, от която влиза в сила намалението на цената.

Несъобразяване между обема на рекламната кампания и броя налични промоционални артикули

Някои търговци прилагат и друга пкратика, която въвежда потребителите в заблуждение относно наличността на предлаганите стоки. Избират се няколко продукта, които се предлагат с големи отстъпки, като последните се използват за примамка на потребителя да посети магазина на търговеца. Минути след стартиране на кампанията, наличността се изчерпва, тъй като предлагането количество не отговаря на мащабността на рекламните послания.

За огромна част от потребителите, обект на рекламната кампания остава възможността да закупят друг продукт или да останат с празни ръце.

Практиката на КЗП е константна, че при провеждане на такива кампании търговецът трябва да направи преценка между мащаба на рекламата и обема на артикулите, които е предвидил да „предложи“ на ексклузивна цена. Ако се установи явно несъотествие, то поведението му ще бъде квалифицрано като нелоялна търговска практика по чл. 68ж т.5 от ЗЗП.

Имате въпроси?

Ако имате притеснения относно организирането на промоционални кампании на българския, така и на международния пазар, свържете се с нашия екип.
Заедно ще разпознаем непосредствено потенциалните рискове за съответната кампания и ще предложим
решение за привеждане в съответствие, като се стремим към минимални промени в работата ви.
Може да ви помогнем в изготвянето на Общи условия (General Terms and Condtions, End User Agreements), които отговаят на българското и европейско законодателство.

 

4.5/5 - (4 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.