Регистрация на Търговска марка | Адвокатска кантора Стаматов Течнева
Регистрация на търговска марка

Регистрация на Търговска марка

Планирате да започвате търговска дейност или вече имате определени наложени позиции на пазара. Отличавате вашите продукти с определена марка и с нея ги правите разпознаваеми сред тези на вашите конкуренти. Можете ли обаче да защитите тази търговска марка?

Можете ли да предпазите търговската си дейност и бизнес от нежелани посегателства? Притежател ли сте всъщност и на въпросната търговска марка? Как да защитите бизнес интересите си?

Отговор на тези въпроси ще получите в настоящия материал. В него ще разгледаме всичко около регистрацията на търговска марка в България, на територията на ЕС и международната регистрация на марка. Проследяваме процесът по регистрация, необходимите документи, колко време отнема процедурата, какви права получавате при регистрацията на търговската марка и какви са ползите за вас във времето. 

Какво представлява търговската марка?

Съгласно Закона за марките и географските означения, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица. Какво се крие зад легалното определение?

Търговската марка, т. е. отличителният знак, може да бъде дума, цифра, буква, рисунка, лого, фигура, формата на самата стока, комбинация от цветове, както и всякакви комбинации от тези знаци. Този знак в широката употреба на понятието често се нарича “запазена марка”, но марката става запазена реално след нейната регистрация.

Важно! В случай, че вашия бранд се разпознава с ползваното от вас лого, в заявката за регистрация на търогвска марка избираме да регистрираме комбинира търговска марка (съчетание от фигуративни елементи и/или цветове и словни елементи, които фигурират в изображението)

Какви са ползите от регистрирането на търговска марка?

Регистрирането на търговска марка е ключов момент за вашия бизнес и търговска дейност. С регистрацията на марката реално вие придобивате изключителни права върху този отличителен знак. Какво съдържание имат тези изключителни права? 

 • Правото да използвате и поставяте отличителния знак върху стоките ви и да ги предлагате на пазара;
 • Правото да се разпореждате с търговската марка, в това число правото да я прехвърляте на други лица или да разрешите на трети лица да я използват в своята дейност;
 • Правото да забраните на всяко друго лице да използва в дейността си знак, идентичен или твърде сходен с вашия, с което лицето създава риск и предпоставка за погрешно идентифициране на стоките и услугите.

Важно! Ако друго лице използва неправомерно същата или подобна на вашата търговска марка, това лице може да бъде поставено да спре производството и продажби под тази марка, като освен това ще е задължено да ви заплати и обезщетение. Агенция митници ще ви информира при разпознаване на стоки, влизащите на територията на страната, от лица, които нямат права върху марката.

Кой може да поиска регистрация на търговска марка?

Заявлението може да бъде подадено от законния представител на фирмата, така и от изрично упълномощен представител. В случай, че маркате се регистрира на името на физическо лице, то може да подаде заявлението лично или отново да упълномощи представител. 

Важно! Любопитен факт е, че нашият закон не поставя изискването заявителят на търговската марка да е регистрирано производствено или търговско предприятие, което да има за предмет на дейност производството или търговията със стоките/предоставянето на услугите, за които регистрира въпросната търговска марка.

Каква е таксата за регистрация на търговска марка?

Размерът на държавната такса се определа съобразно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

Таксата за заявяване на марка до три класа (стоки или услуги) е 520 лева.

За издаване на свидетелство за регитрация се доплаща такса от 60 лева.

Важно! Таксата заплаща предварително, с подаване на самото заявление за регистрация на търговска марка. Плащането на таксите е условие за разглеждане на заявлението и извършване на последващите екскпертизи.

Какви са условията за регистрация на търговска марка?

По-долу са изброени законовите изисквания, които бъдат проверявани от експертите от Патентно ведомство:

 1. Търговската марка не трябва да съдържа твърде много знаци или означения, които имат обичайна употреба в говоримия и ежедневен стил на говорене или в обичайната търговска практика
 2. Търговската марка не трябва да има описателен характер;
 3. Търговската марка не може да противоречи на общовъзприетите норми за морал и не може да бъде в противовес на обществения ред;
 4. Търговската марка не може да създава заблуда в потребителите по отношение на качеството или произхода на стоката;
 5. Търговската марка не може да съдържа отличителни държавни знаци, имена или препратки към исторически и културни паметници;
 6. Търговската марка не може да бъде идентична или сходна на регистрирана по-рано марка, която вече се използва за означаване на идентични стоки или услуг.

Колко време ще отнеме регистрирането на търговската марка?

Регистрацията на търговска марка ще отнеме най-малко 8-9 месеца, в случай че не е отворено производство по опозиция на марка, от трето лице, което претендира права върху заявената от вас марка. 

Ако има опозиция, производството се спира, до решаване на спора.

Важно! В България търговската марка се приема за защитена от самото начало, с подаване на заявката за регистрация. Следователно, дори производството да продължи по-дълго, при положителен завършен на процедурата, вие ще се считате за притежател от датата на подаване на заявката.

Какви са етапите на процедурата по регистрация на търговска марка?

 

 • Подаване на заявление

 

Процедурата стартира с подаване на заявление за регистрация на търговска марка. Това може да се извърши на място, по пощата, по факс или по електронен път.

Дължимите такси могат да се заплатят на касата в Регистратурата на Ведомството, по банков път чрез стандартен банков превод или чрез електронно банкиране. Банковата сметка е посочена на сайта на Патентното ведомство.

 

 • Проверка на направената заявка

 

Всяка заявка за регистрация на марка минава през две проверки.

 • Първата проверка е за формалните изисквания за редовност на подадената заявка. 
 • Втората проверка касае самия знак, за който се иска регистрацията. Тази проверка се извършва в 3-месечен срок. 

Важно! До вземане на решение по заявката, можете да я оттеглите или да ограничите стоките и услугите, които ще предлагате с тази марка. Нямате право обаче, да внасяте промени в заявката, освен когато промените са свързани с името и адреса ви.

 

 • Край на процедурата по регистрация

 

Процедурата по регистрация приключва с решение, с което:

 • Марката се регистрира под вашето име и по начина, по който сте я заявили. 
 • Регистрирането на търговската марка е отказано.  

Важно! В случай на отказ, имате едномесечен срок за обжалване на решението, който започва да тече от датата на известието. 

Опозиция срещу търговската марка

В хода на процедурата по регистрация, трето лице може да подаде опозиция на заявената от вас за регистриране търговска марка. Същият може да се представи като притежател на по-ранна марка, лицензополучателя на изключителна лицензия на по-ранната марка или действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация.

Процедурата ще бъде спряна до разрешаване на спора. 

За какъв срок действа защитата на регистрирана от вас марка?

Срокът на защита е 10 години от датата на заявката.

В последната година от този срок или най-късно до 6 месеца от изтичането му, можете да подадете искане за подновяване на регистрацията.

Важно! Всяко лице може да поиска отмяна на регистрираната от вас марка, ако същата не се ползва в срок от 5 години от регистрацията или ако използвате марката по начин, който заблуждава потребителите и е в нарушение на закона и добрите търговски практики.

Регистрация на търговска марка в ЕС

Марката на ЕС е знак за идентифициране и отличаване на стоки или услуги, който е валиден в на територията на целия Европейски съюз и е регистриран в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) по реда, посочен в Регламент 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета.

Такава марка се ползва с еднаква закрила и защита във всички страни от ЕС. Това може да се разглежда като алтернатива или допълнение към националната регистрация на търговска марка, в зависимост нуждите и обема на съответния бизнес.

Как се подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз?

Марка на Европейския съюз се заявява директно пред EUIPO. Заявката може да се подаде лично в приемната на Службата в Аликанте, да се изпрати по пощата, по куриер или по факс. Възможно е и електронно заявяване, чрез съответния електронен формуляр 

Важно! Заявка за марка на ЕС може да се подаде на всеки от официалните езици на Европейския съюз и този език по презумпция ще се приема за първи език. Посочва се и втори език измежду петте работни езика на EUIPO: испански, немски, английски, френски, италиански. Всички действия пред Службата след приключване на регистрацията се извършват на втория език. Вторият език ще може да се използва и от трети лица за подаване на възражения, искания за отмяна или заличаване на регистрацията.

Международна регистрация на търговска марка

Заявка за международна регистрация на търговска марка се подава онлайн пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с помощта на услугата Madrid Goods & Services Manager (MGS Manager).

Важно! Заявка за международна регистрация на марка по реда на Протокола към Мадридската спогодба може да се подаде както въз основа на подадена заявка за регистрация на същата марка в Патентното ведомство, така и въз основа на вече регистрирана там марка.

В заявката за международна регистрация можете да осигурите правна закрила на марката си във всички страни членки на Мадридския съюз. Международната регистрация на марката ще важи в тези страни, които са изрично посочени в заявката.

Въпреки, че изяснихме някои основни положения около регистрацията на търговска марка, съветваме ви да се обърнете към компетентен юрист в сферата за консултация и помощ по време на тази така важна за вашия бизнес процедура. Спестете си проблеми и вървете към успеха с увереността, че всички ваши лични и бизнес интереси са професионално и надеждно защитени.

5/5 - (12 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.