Ревизия на Физическо лице и паричните дарения | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
дарение на пари

Ревизия на Физическо лице и паричните дарения

Проблем:

Често при извършвана ревизия на физическо лице и установени несъответствия между имущественото и финансовото състояние на лицето и декларираните приходи и доходи през ревизирания период, ревизираното лице се опитва да оправдае несъответствията пред данъчните като твърди, че констатираните разлики са в резултат на получени парични дарения от трети лица.

Какво казва законът за даренията на пари?

Съгласно Чл. 44.(1) от Закона за месните данъце и такси („ЗМДТ„): „Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Следователно, дори и да е така, безвъзмездно получените суми е следвало да бъдат декларирани и да се обложат със съответния данък.

При една ревизия, ще се установят задължения към НАП.

Данъкът се дължи в приход към общината по постоянния адрес на физическото лице.

След измененията на ЗМДТ през 2004 г., е въведена нова разпоредба, която въвежда изключения за дарения между роднини по права линия и между съпрузи. Тоест, не се облагат с данък дарение сумите, които са получени от деца, родители, баба и дядо, както и паричните дарения между съпрузи.

За всички останали парични суми, които твърдите че сте получили като дарение от трети лица, които не попадат в кръга посочен по-горе, вие сте задължени да подадете декларация и да внесете съответния данък към общината, където се води постоянният ви адрес. (адреса по лична карта)

Какъв е срокът за деклариране на дарения на парични средства?

Срокът за деклариране на дарението е два месеца от датата на получаването му.
(чл. 49 ал. 3 от ЗМДТ)

Какъв е размерът на дължимия данъкът, който дължим при получаване на дарения на пари?

Съгласно нормата на чл.47, ал.1 ЗДМДТ, размерът се определя от общинските съвети, като може да варира   от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; и от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица, които не са съпрузи и  роднини.

Размер на данъка върху дарения от парична средства в Столична община

а) 0.7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 5 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

Размер на данъка върху дарения от парична средства в Община Бургас

а) 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 6,0 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

Размер на данъка върху дарения от парична средства в Община Пловдив

а)  0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 5 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

Размер на данъка върху дарения от парична средства в Община Варна

а) 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

Какви ще бъдат последствията, ако се установи, че не сте декларирали получените парични средства от дарения и не сте данък дарение?

Приходните органи могат на основание чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) да ви съставят акт за установяване на нарушение, с който ще бъдат установени задължения за внасяне на данък по чл. 44 ал. 1 от ЗМДТ, като размерът ще бъде определен на база стойността на получената сума умножена по данъчната ставка определена от съответната община ( от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица, които не са съпрузи и  роднини.)

Ще приемат ли органите по приходите вашите твърдения?

Данъчните органи признават единствено писмени документи, с които се потвърждават вашите твърдения. Необходимо е да представите писмен договор за дарение. В този случай, следва да се провери, дали договорът е действителен. Според чл. 226, ал. 3 от ЗЗД, ако мотивът, единствено поради който дарението е направено, е противен на закона или добрите нрави, то дарението е нищожно. Също така, законът изисква обогатяването на дарения и обедняването на дарителя да настъпят веднага, т.е. дареният веднага да придобие правото. Обедняването на дарения трябва да бъде безвъзвратно.

Ако получавате паричните средства от трети лица, които не са ви роднини по права линия, нито братя и сестри, може да сключите договор за гледане и издръжка с лицето, което ви предоставя паричните средства.
В този случай, се преодолява изричното изискване при договора за дарение – той да бъде безвъзмезден. Договорът за гледане и издръжка има възмезден и алеаторен характер.
При тези условия, дължимият местен данък в повечето случай, ще бъде по-малък от дължимия данък за дарения. Трябва да извършите проверка в общината, където е регистриран постоянният ви адрес. Например, в Столчина община, при дарение на имущество между лица извън кръга на роднините по права линия, съпрузите, братя и сестри е 5%, а при възмездно придобиване на имущество – 2,5% от стойността/оценката на прехвърляното имущество.
Съгласно чл. 44 ал. 1 във вр. с чл. 47 ал. 2 – „При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество…“

5/5 - (11 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.