Заличаване на ЕТ и Прекратяване на дейността му | Адвокатска кантора Стаматов Тенчева и партньори
Zalichavane na ET

Заличаване на ЕТ и Прекратяване на дейността му

В настоящия материал ще се занимаваме с въпросите, които изникват около процедурата по заличаване на едноличен търговец (ЕТ).

Ще си говорим за това кога заличаването е необходимо, кой може да го изиска, каква е разликата между прекратяване на дейността на ЕТ и неговото заличаване. Ще отделим специално внимание на последиците от заличаването на търговеца.

Разглеждаме и някои специфични хипотези – заличаване на ЕТ при смърт на търговеца, какво се случва с имуществото на ЕТ след заличаването, процедурата, реда и условията за заличаване на ЕТ и вписване на заличаването в Търговския регистър, както и още много полезни моменти от практиката.

Къде са поместени правилата за заличаване на ЕТ?

Нормативна уредба, уреждаща тези обществени отношения – дейност, прекратяване и заличаване на ЕТ е поместена в Търговски закон (ТЗ), Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник.

Поради сложността на материята в нормативните актове и множеството хипотези, в които можете да попаднете, съветваме ви да направите експертна консултация с юрист. Така ще получите компетентно мнение, помощ и съвети за всички въпроси, пред които сте изправени сега и тези, които ви предстоят в бъдеще.

Сега по темата. Сред първите и основни въпроси при евентуалното заличаване на един едноличен търговец, е следният:

Кога се налага заличаване на ЕТ?

Едноличният търговец е по-архаична форма на осъществяване на търговска дейност, в сравнение с възможностите, които ни предоставя ЕООД или ООД (предвид лимита на отговорността).

Именно поради това, една от най-честите причини за заличаване на ЕТ е преминаването към по-удачна форма за осъществяване на дейността, т.е при регистрацията на ново ЕООД, ООД или друг вид дружество.

Това предполага и позволява търговското предприятие на ЕТ да бъде прехвърлено на новорегистрираната фирма, а ЕТ да бъде заличен със самата сделка. Сделката се оформя чрез договор с нотариална заверка и на подписите, и на съдържанието. Тук купувачът също следва да притежава качеството търговец. Повече за продажбата на ЕТ на ЕООД със заличаване можете да прочетете в статията, посветена на темата.

Други чести причини, които създават предпоставки за започване на процедура по заличаване на ЕТ са прекратяване дейността на търговеца или настъпила смърт на физическото лице-търговец. Ако физическото лице бъде поставено под запрещение, също може да се иска заличването му, от неговите настойници/попечители.

Кой може да подаде заявление за заличаване на ЕТ?

Законът изчерпателно посочва лицата и субектите, които при определени обстоятелства могат да подадат заявление за заличаване на едноличния търговец. Нека ги видим:

  • заличаване може да поиска самият едноличен търговец
  • право да направят това имат и наследниците, когато заличаването се иска при смърт на едноличния търговец;

Важно! Трябва да се подчертае, че при тази хипотеза заявлението за заличаване трябва да изхожда от името на всички наследници. Допустимо е да се подаде молба само от един от наследниците на починалия едноличен търговец само ако предприятието на едноличния търговец се поема от този наследник, а в случая към заявлението се представят надлежни доказателства за уредените отношения с останалите наследници.

  • настойникът или попечителят имат право да подадат заявление за заличаване, когато заличаването се иска поради поставяне под запрещение по съответния ред на едноличния търговец;
  • може да подаде заявление за заличаване и прокуристът;
  • друго лице, извън изброените, може да поиска заличаване само в изрично предвидените от закона случаи.

Важно! Заявление за заличаване може да бъде подадено и от адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, без да е необходима нотариална заверка на пълномощното.

Как протича процедурата по заличаване на ЕТ?

Производството по заличаване на едноличния търговец е улеснена, в сравнение с производството по прекратяване на юридическо лице чрез ликвидация.

Най-важно е съдействието на едноличния търговец, доколкото за да се заличи търговеца от Агенция по вписванията се изисква представянето на документ от Национлания осигурителен институт, удостоверяващ че ЕТ е предал в НОИ цялата трудово-правна документация.

Разбира се, този въпрос е на дневен ред, само в случаите, в които едноличният търговец е наемал работници или служители.

Ако ЕТ е осъществявал дейността със свои собствен труд, снабдяването с удостоверението по чл. 5 ал. 10 от КСО не би представлявало трудност.

Как се получава удостоверението от НОИ по чл. 5 от КСО?

Първо следва да се подаде заявление до НОИ, с което едноличният търговец уведомява националния осигурителен инстутит, че същият е прекратил дейността си и предстои да бъде заличен от търговски регистър.

От НОИ му определеят дата, в която трябва да представи цялата трудово-правна документация. Към този архив следва да се предадат ведомости за заплати, трудовите договори, заповедите за назначаване на работници и служители, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни и всички други документи, свързани с трудовите правоотношения.

Важно! Документите трябва да бъдат прошнуровани и представени съгласно Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник.

В случай, че документите са приети без забележки, след месец от НОИ издават необходимото удостоверение, което се получава на ръка в Териториално поделение на Националния осигурителен институт по седалище на търговеца.

Дори и ЕТ да няма служители, към НОИ следва да се подаде заявление-декларация, в което да се посочи това обстоятелство.

Важно! Удостоверението от НОИ е задължително условие, за да се впише заличаването на ЕТ в Търговския регистър.

Какви други документи са необходими за заличаване на ЕТ?

Когато заявлението се подава при смърт на физическото лице-търгоец, следва да се представи и Удостоверение за наследници.

Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, когато се извършва заличаване при поставяне под запрещение на ЕТ;

Колко време отнема процедурата по заличаване?

Процедурата по заличаване на ЕТ е сравнително бърза и отнема приблизително 2-3 месеца.
Важен момент е, че ЕТ може да се заличи дори и при наличие на задължения, но какво следва после ще разберем по-долу.

Какви са последиците от заличаването на ЕТ?

Едноличният търговец спира да съществува като такъв.

Физическото лице обаче, продължава да отговаря с цялото си имущество за задълженията, които е поело в качеството си на едноличен търговец, независимо от факта на заличаването.

От това произтича и възможността ЕТ да се закрие дори и при наличие на задължения

Такъв е и принципът при заличаване в случай на смърт на търговеца. Тогава за задълженията, които е поел, отговарят неговите наследници, съгласно правилата на Закона за наследството.

Важно! Ако ЕТ е бил регистриран по ДДС, има задължение в 14-дневен срок от заличаването да подаде заявление за дерегистрация по ЗДДС в НАП.

Разлика между прекратяване дейността на ЕТ и заличаване на ЕТ?

Заличаването на едноличния търговец е различен процес от този по прекратяване на дейността му. Прекратяване на дейност е момент на спиране на търговска дейност, при който дружеството не осъществява разходи по дейността си и не реализира приходи от нея. При прекратяване на дейност е възможно възобновяването и в даден бъдещ момент, докато при заличаването това е невъзможно.

Всеки търговец може да преустанови дейността си, но фирмата на едноличния търговец остава регистрирана в Търговския регистър. Това е т.нар. „замразяване на дейността“.  Макар и да не извършва дейност, ЕТ ще трябва да изготвя и подава различни данъчни и счетоводни документи.

И отново, съветът, който ще ви дадем е преди да предприемете действия по заличаване, продажба на ЕТ или прекратяване на дейност, да се обърнете към юрист, за да получите компетентна и навременна правна помощ. Уверете се, че вашите интереси са защитени.

 

 

5/5 - (1 vote)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.